Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 13.11.2014

USNESENÍ

VÝPIS

z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13.11.2014

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 2. jednání projednala pod usnesením č.:

 

3/02/2014

Schválení termínů a časů svatebních obřadů na rok 2015

RM schvaluje termíny a časy svatebních obřadů na rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

4/02/2014

Částečná revokace usnesení – Rozsvícení vánočního stromu – MKZ

RM schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 29/4/2014 pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice a schvaluje změnu termínu akce „Rozsvícení vánočního stromu“ z  5. prosince 2014 na 1. prosince 2014 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

5/02/2014

Schválení záboru veřejného prostranství – Diakonie ČCE, Litoměřice                 

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Diakonii ČCE – středisko křesťanské pomoci, Rooseveltova 7, Litoměřice ve dne 14.11. – 8.12.2014. Zároveň RM schvaluje bezúplatné zapůjčení dřevěného stánku Diakonii ČCE od Technických služeb města Litoměřice na tuto akci.

 

6/02/2014

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k:

a)         Příkazní smlouvě č. 644/2014, uzavřené mezi VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb, Ústí nad Labem

b)         Smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uzavřené mezi IngPro Litoměřice, s.r.o., Litoměřice – Pokratice

c)         Smlouvě o dílo na Autorský dozor – zázemí dopravního hřiště v Jiráskových sadech v Litoměřicích, vč. interiéru, s Architektonickou kanceláří Ing.arch. Radko Květ, Brno

d)         Smlouvě o dílo na Autorský dozor –volné plochy dopravního hřiště v Jiráskových sadech v Litoměřicích, s Architektonickou kanceláří Ing. Zdenek Sendler,Brno          

 

RM schvaluje:

a) uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 644/2014, uzavřené mezi VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb, Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46712143 a Městem Litoměřice  (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

b) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uzavřené mezi IngPro Litoměřice, s.r.o., Kardinála Trochty 521/14, 412 01 Litoměřice – Pokratice, IČ: 27301176 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

c) uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo na Autorský dozor – zázemí dopravního hřiště v Jiráskových sadech v Litoměřicích, včetně interiéru, uzavřené mezi Architektonickou kanceláří Ing. arch. Radko Květ, Všetičkova 31, 602 00 Brno, IČ: 13676601 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

d) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na Autorský dozor – volné plochy dopravního hřiště v Jiráskových sadech v Litoměřicích, uzavřené mezi Architektonickou kanceláří Ing. Zdenek Sendler, Wanklova 6, 602 00 Brno, IČ: 12189391 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

 

7/02/2014

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 1 „Výstavba nového objektu zázemí DDH“, uzavřené mezi RENTCENTRUM, spol. s.r.o., Praha 3,

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 1 „Výstavba nového objektu zázemí DDH“, uzavřené mezi RENTCENTRUM, spol. s r.o., se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1210/60, PSČ 130 00, IČ: 48028231 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

 

8/02/2014

Převod zařízení Domova U Trati do majetku města Litoměřice

RM po projednání bere na vědomí informaci o sociálním  zařízení „Domov U Trati„ a nedoporučuje převod zařízení Domov U Trati - příspěvkové organizace Ústeckého kraje do majetku Města Litoměřice. RM pověřuje místostarosty Mgr. Krejzu, Mgr. Červína k dalšímu jednání se zástupci ÚK.

 

9/02/2014

Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 3

RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 z 15 dětí na 18 dětí na období školního roku 2014/2015.

 

10/02/2014

Žádost o poskytnutí dotace - Adventní koncert s harfou

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-Kč Občanskému sdružení Puellae cantantes, Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 26518848 na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním adventního koncertu s harfou dne 21.12.2014 v Divadle K.H. Máchy v Litoměřicích.

 

11/02/2014

Koordinátor projektu „Digitální věk ve školách“ - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí uzavření dohody o pracovní činnosti mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46773428 a ředitelem školy Mgr. Petrem Krňákem v rámci projektu  „Digitální věk ve školách“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 51 MŠMT.

 

12/02/2014

Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v r. 2014 – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů  na rok 2014 Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46773428 (viz příloha orig.zápis).

 

13/02/2014

Odvod do rozpočtu zřizovatele – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM ukládá v souladu s §28 ost. 6 písm. b)  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 odvod z investičního fondu ve výši 90.000 Kč do rozpočtu zřizovatele a zároveň doporučuje ZM schválit navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 90.000 Kč.


14/02/2014

Schválení vnitřního platového předpisu - Masarykova ZŠ Litoměřice

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu PO Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 5, Litoměřice, IČ: 46773436 s platností od 1.11.2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

15/02/2014

Schválení vnitřního platového předpisu - MŠ Litoměřice

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 30, Litoměřice, IČ: 72744081 s platností od 1.11.2014  (viz příloha orig. zápisu).

 

16/02/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana L.K., bytem Úštěk, na částku 3.000,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje listopadem 2014.

 

17/02/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana F.T., bytem Most, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 400,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje říjnem 2014.

 

18/02/2014

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 12.570,-Kč ve výši 60%, (tedy 7.542,-Kč), pro pana T.H.T., bytem Litoměřice.

 

19/02/2014

Schválení Smlouvy č. 11096406 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR   

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 11096406 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na financování akce „Park Miřejovická stráň Litoměřice – Pokratice“ se Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11, IČ 00020729 (viz příloha orig. zápisu).

 

20/02/2014

Rozšíření nájemní smlouvy - Marta Barcajová

RM schvaluje rozšíření nájemní smlouvy k prostoru sloužícího k podnikání na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o paní Věru Rudlovou, Litoměřice, IČ 40207072.

 

21/02/2014

Snížení nájemného Mírové náměstí 20/12

RM schvaluje manželům M.D. a B.D. - nájemcům bytu č.3, manželům J.B. a M.B. - nájemcům bytu č.4 a pana F.V. - nájemci bytu č.1, na Mírovém náměstí 20/12, Litoměřice, snížení nájemného do konce roku 2014. 

 

22/02/2014

Společný nájem v ulici 5. května 154/1

RM schvaluje rozšíření nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu k podnikání v ulici 5. května 154/1 v Litoměřicích o pana D.T.B., bytem Přerov, IČ 03356523.

 

23/02/2014

Výměna bytu

RM schvaluje paní R.V. výměnu bytu na Mírovém náměstí 43/21 (2+1) za byt na Dlouhé ulici 175/9 (3+1). Za stávajících podmínek.

 

24/02/2014

Propachtování části pozemku parc.č. 593, zbořeniště, zastavěná plocha o výměře cca 322m2 v k.ú. Litoměřice z účelu umístění okrasné zahrady

RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 593, zbořeniště, zastavěná plocha o výměře cca 322m2 v k.ú. Litoměřice Mgr. M.L., bytem Litoměřice k účelu umístění okrasné zahrady bez možnosti jakékoliv stavby na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za pachtovné ve výši 644,- Kč/rok.

 

25/02/2014

Výpůjčka části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 200m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění hracích prvků pro děti na dobu určitou 10 let

RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 200m2 v k.ú. Litoměřice Agentuře Modrý z nebe, Litoměřice k účelu umístění hracích prvků pro děti na dobu určitou 10 - let. Vypůjčitel bude provádět běžný úklid navazujícího veřejného hřiště „Střelecký ostrov ev.č. 23“ v době jeho provozu od 1.4. - 31.10. každého roku.

 

26/02/2014

Pronájem pozemku parc.č. 614/27 o výměře cca 45m2 v k.ú. Pokratice (pod stánkem)

RM schvaluje pronájempozemku parc.č. 614/27 o výměře cca 45m2 v k.ú. Pokratice (pod stánkem) N.D.T., bytem Ústí nad Labem na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2019 za nájemné 500,-Kč/m2/rok s podmínkou doplatku nájemného za roky 2012-2014 v celkové výši 37.500,-Kč a doložení souhlasu SÚ s užíváním stavby stánku.

 

27/02/2014

Aktualizace výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých KDH v Litoměřicích za účelem provozování sportoviště na období 14.11.2014 – 31.10.2015.

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 (areál KDH) za účelem provozování sportoviště na období 14.11.2014 – 31.10.2015 pro pana J.P., bytem Litoměřice.

 

28/02/2014

Výpůjčka pozemku parc. č. 5227/35 v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem Litoměřicích za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích

RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 5227/35 v  k.ú. Litoměřice (manipulační plocha) za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích  ve dnech 17.11.-25.11.2014, 10.02.-25.02.2015, 10.03.-25.03.2015, 10.04.-25.04.2015, 10.05.-25.05.2015, 10.06.-25.06.2015, 10.07.-25.07.2015, 10.08.-25.08.2015 v čase od 08:00 do 17:00 hod. pro  paní M.L., bytem Žitenice, která protihodnotou zajistí vyřezání náletových dřevin a úklid tohoto pozemku.


29/02/2014

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu –Svatostánek českého vinařství - dne 11.12 2014 z důvodu konání akce „Možnosti využití Evropských strukturálních a investičních fondů malými obcemi“      

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek českého vinařství - dne 11.12.2014 z důvodu konání akce „Možnosti využití Evropských strukturálních a investičních fondů malými obcemi“.

 

30/02/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO CCR Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, PSČ 41201, IČO: 72019018. (viz příloha orig. zápisu).

 

31/02/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO 467 733 63. (viz. příloha orig. zápisu)

 

32/02/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 467 733 80 (viz příloha orig. zápisu).

 

33/02/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 734 28 (viz. příloha orig. zápisu).

RM ukládá řediteli organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 od 1.1.2015 zajistit zpracování platů, a s tím související agendy, prostřednictvím svých zaměstnanců, nikoliv externí firmou.

 

34/02/2014

Schválení vnitřního platového předpisu -  PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 s platností od 1.11.2014  (viz příloha orig. zápisu).

 

35/02/2014

Schválení vnitřního platového předpisu -  PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401 s platností od 1.11.2014 (viz příloha orig. zápisu).

 

36/02/2014

Žádost o bezplatný pronájem prostor Hradu Litoměřice

RM schvaluje bezplatný pronájem prostor Hradu Litoměřice Oblastnímu spolku ČČK Litoměřice, se sídlem Tylova 1239/16, IČ: 00426105 za účelem konání slavnostního předání medailí Dr. Jánského bezpříspěvkovým dárcům krve z Litoměřic, které se bude konat dne 4.12.2014 od 15.30 hodin.

 

37/02/2014

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru - PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2  

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773312 od Women for women, o.p.s., Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1,  IČ: 24231509  na projekt „Obědy pro děti“, který bude realizován ve školním roce 2014/2015.

 

38/02/2014

Schválení uzavření dodatku č. 8 k mandátní smlouvě s PO TSM Litoměřice

RM schvaluje uzavření dodatku č.8 k mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007 ve znění pozdějších dodatků mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 412 73 Litoměřice, IČ: 00080128 (viz příloha orig.zápisu).

 

39/02/2014

Delegace zástupce na Valnou hromadu Zahrady Čech, s.r.o. Litoměřice 

RM deleguje Mgr Karla Krejzu jako zástupceměsta na Valné hromadě společnosti Zahrada Čech, s.r.o., jejíž konání je plánováno na prosinec roku 2014.

 

40/02/2014

Doplnění zastupitele MUDr. Jenčka na občanský obřad vítání občánků 

RM schvaluje doplnění MUDr. Miroslava Jenčka k provádění občanského obřadu vítání občánků.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu