Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19 zasedání rady 25.9.2001

USNESENÍ

z 19. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 25. září 2001 od 14,30 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  6  členů rady města

Rada města Litoměřic po projednání:

I.      schvaluje:

1.       bod. f) usnesení RM ze dne 29.3.200 pod bod. č. I./4 o schválení podmínek k poskytování  dotací  na  pořízení  solárního  ohřevu TUV pro občany  Města   Litoměřice 

f)         Projednání se stavebním úřadem MěÚ Litoměřice, který rozhodne zda stavba solárního ohřevu TÚV bude povolována stavebním povolením nebo prostým ohlášením stavebních úprav. Nezbytnou podmínkou poskytnutí dotace je uzavření smlouvy s městem, předložení dokladu o instalaci zařízení a prokázání výše vynaložených nákladů. Za doklad o instalaci zařízení je možno považovat kolaudační rozhodnutí, případně zápis o zahájení zkušebního provozu, k jehož sepsání je oprávněn pracovník odboru ŽP MěÚ Litoměřice po fyzickém shlédnutí instalovaného zařízení.

2.   variantu II. přílohy zápisu 

II. VARIANTA                    vlastní honitba Města Litoměřice

Bod č. 1            Hranice této honitby jsou z části totožné se stávající honitbou.

Hranice:            Sebuzín, Němčický potok, hranice Vojenského prostoru Babiny II. Dále

hranice kopírují hranici honitby LČR - Dlouhý vrch a po komunikaci

z Mentaurova se vrací zpět do Sebuzína. Výměra cca 1 500 ha, předpokládaný zisk 350 - 400 tis. Kč, náklady cca 35 tis. Kč.

Výhody:   tato honitba by zaujímala 90% námi obhospodařovaných  lesů. Umožnila

by lepší obhospodařování lesních kultur z důvodu regulace zvěře v místech, kde dochází k větší pěstební činnosti na lesních kulturách. Tvorbou políček a krmných linek bychom zvěř udržovali na námi určených stanovištích a větší výměra umožňuje lepší chovatelské výsledky a tím větší zisk. Dále pozemky mezi Lbínem a Kundraticemi jsou velice vhodné a navazují na pozemky v okolí Babin a Čeřeniště pro navrácení tetřívka obecného do krajiny Českého středohoří. Tím zvýšíme diverzitu ( různorodost) krajiny našich městských lesů.

   Nevýhody:            jedná se o dosti velkou výměru, kdy budou větší požadavky na ochranu a službu a aby tím nedocházelo k pytláctví a škodám na zvěři. V části okolo Hlinné se již více pěstují kulturní plodiny a bude zde hrozit škodám zvěře, převážně černé. Ale i tak se jedná o výměru cca 30 ha, což znamená 2% celkové výměry.

3.   příděl bytů v DPS těmto uchazečům:

Byt č. 9 v DPS V.Krajská 7 pí Trčkové Zdeňce, bytem 5. května 6, Ltm – pl. 30 tis.Kč.

Byt č. 3 v DPS Kosmonautů 16 p. Josefu Malému, bytem Zahradnická 50, Ltm – pl. 30 tis.Kč.

4.   složení komise pro výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v domě č. 1535/7 a č. 408/9, Zahradnická ulice, Litoměřice

zapisovatel :                 pí Aksenowá, sociální odbor MěÚ

členové :                       MUDr. Pražák, předseda zdravotní komise

                                    pí Klofáčová, vedoucí referátu zdrav.a soc.věcí OkÚ

                                    pí Zelená, OkÚ, členka sociální komise

                                    pí Marková, vrchní sestra HOSPICU

                                    pí Melenová, vedoucí odboru soc.věcí a zdrav. MěÚ

Náhradník :                   pí Pražáková, sociální pracovnice MěN

5.   příděl městských sociálních bytů těmto uchazečům:

pí Kumžákové Lence– byt Mírové nám. 21/13, vel.2+1,ubytovna – v délce 1 roku

pí Kešelové Daně – byt v Revoluční 8, vel. 1+1, byt. č. 26

6.   odklad výkonu rozhodnutí s podmínkou uhrazení celé dlužné částky dle platebního rozkazu Okresního soudu v Ltm. paní Vlastě Řezníčkové bytem Palachova 803/11 Ltm.

  1. uskutečnění ankety „Jak se Vám líbí?“, jejíž cílem je získat názory na bydlení nájemníků v obecních bytech a o službách svých domovníků.

8.            prodloužení nájemní smlouvy na ½ roku pro p. Vladislava Kučeru, bytem Revoluční 1831/7 v Litoměřicích.

9.   program na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 4.10. 2001

1)                  Zvolení návrhové komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva

2)                  Jednací řád ZM

3)                  Majetkové záležitosti (záměry, prodeje, směna, nákup pozemků)                       

4)                  Zřizovací listina jídelny pro důchodce v Litoměřicích                                                

5)                  Úprava rozpočtu 2001                                                                       

6)                  Převod skládky v Třebouticích na TSM Ltm                                   

7)                  Odstoupení místostarostky ing. Kadeřábkové                                                           

8)                  Schválení stanov Svazku obcí Litoměřice, Roudnice a Mělnicka „Labská vinařská cesta“ a dodatek sml. ER  E/L                                                                                   

9)                  Převod majetku speciálnímu školství

10)              Zřizovací listina MěN                                                                       

11)              Projednání zprávy kontrolního výboru o plnění usnesení RM

12)              Informace

13)              Interpelace

14)              Diskuze

15)              Závěr

10.            prominutí poplatků ze záboru veřejného prostranství v ul. Jezuitské pro Sč. galerii výtvarného umění Litoměřice k realizaci stavby nepodchodného lešení za účelem rekonstrukce kostela.Celková plocha záboru je 44 m2.

11.   vyplacení mimořádných odměn za III./Q 2001vedoucím pracovníkům MěÚ Litoměřice.

II.            doporučuje:

1.   ZM schválit převedení skladového dvoru odpadů v Třebouticích (skládka Třeboutice)  do   správy TSM  Litoměřice s termínem od 1.1. 2002 za  podmínky smluvního zajištění bezplatného:

a)       ukládání  inertních  odpadů určených  pro rekultivaci  z akcí  města  Litoměřice

b)       skladování  ornice, rašeliny, kompostované  borky, lednic, televizorů, praček, autovraků, kamení, živice ,  problémového  dřeva  a  živého rostlinného materiálu.

Další  smluvní  podmínkou  je  rozvoj  areálu  skladového  dvoru odpadů , zajištění  realizace  lesní  rekultivace, výsadby  vánočních stromů včetně jejich  bezplatného  poskytování  pro Město Litoměřice na  vánoční  výzdobu, dobudování  zabezpečení  skladového dvoru proti vnikání povrchové vody do  tělesa skládky a  zajištění nerušeného  rozmnožování  a života  koroptve  polní v areálu skladového  dvoru odpadů.

III.            revokuje:

  1. své usnesení RM ze dne 29.3.200 pod bodem č. I./4 f) o schválení podmínek k poskytování  dotací na pořízení solárního ohřevu TUV pro občany Města Litoměřice.

 

IV.            odvolává
  1.  MUDr. Kohouta z Dozorčí rady MěN v Litoměřicích
V.    bere na vědomí:
1.   odstoupení ing. Radka Löwyho z kulturní komise z důvodu vytíženosti. V případech nutných bude na jednání kulturní komise pozván.

ukládá:

  1. odboru ŽP zahájit přípravné práce nutné pro uznání honitby vlastní o rozloze o výměře cca 1500 ha v hranicích:

Sebuzín, Němčický potok, hranice Vojenského prostoru Babiny II.

- hranice kopírují hranici honitby LČR - Dlouhý vrch a po komunikaci z Mentaurova se vrací zpět do Sebuzína.

2.   členům RM, aby na další jednání rady předložili své návrhy na případného člena DR MěN a to dle ustanovení § 42 Sb., zákona 48/1997.

Jiří Landa

starosta

Antonín Terber

ověřovatel

           

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu