Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19 zasedání rady 10.09.2002

USNESENÍ

z 19. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 10. září  2002

od 13,30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  6 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schválila:

1. změnu částky vybírané za pronájem sportovišťna školním hřišti při Masarykově ZŠ, ul. Svojsíkova, dle předloženého návrhu od od 15.9.2002.

současný stav        nový návrh

A. Organizovaní : a)  mládež do 18 let                                                   zdarma             zdarma

 b) dospělí : malá kopaná                             200,- Kč/hod.            300,- Kč/hod.

      košíková                                200,- Kč/hod.           250,- Kč/hod.

      odbíjená                                 120,- Kč/hod.           200,- Kč/hod.

      házená                                  200,- Kč/hod.           300,- Kč/hod.

      atletické sektory                         0,- Kč                     0,- Kč/hod.

B. Neorganizovaní: a) mládež do 18 let a vysokoškoláci do 25 let    zdarma            zdarma                                                                     

b) dospělí :     malá kopaná                          100,- Kč/hod.         200,- Kč/hod.

            košíková                                100,- Kč/hod.           150,- Kč/hod.

  odbíjená                                  60,- Kč/hod.           100,- Kč/hod.

  házená                                    100,- Kč/hod.           200,- Kč/hod.

                                  atletické sektory                        0,- Kč                       0,- Kč/hod.

2. výměnu bytu mezi paní Horváthovou, bytem č. 67 Revoluční 1831/7, Litoměřice a paní Rokošovou bytem č. 51 Revoluční 1831/7, Litoměřice.

3. přidělení bytu č. 14 v ul. Nezvalova 1820/17, Litoměřice pro pí Janu Lukešovou, dočasně bytem Hálkova 218/3, Litoměřice.

4. principy odpovědí na dvě petice občanů Jezuitské ulice týkající se rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství na městských Parkánech (čj. 35/2002) a rušení nočního klidu provozem restaurace Bazar v Mostecké ulici v Litoměřicích (čj. 37/2002).

5. program ZM konaného dne 19.9. 2002

Záměry :

1.   prodej pozemku parcely číslo 223/3 o výměře 228 m2 a parcely 216/31 o výměře 56 m2 v k.ú. Pokratice

žadatel : Suchý Josef, V Zahradách 20, Litoměřice

2.   prodej části parcely číslo 4682/1 ( nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Litoměřice

žadatel : Predax finance s.r.o, Praha

3.   prodej pozemku parcely 569/5 o výměře 36 m2v k.ú. Litoměřice

      žadatel : Pospíšil Jaroslav, Zahradnická 21, Litoměřice

4.   uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2733 a   2840/1 v k.ú. Litoměřice o délce cca 122 bm z důvodu uložení a údržby inženýrské vodovodní kanalizační sítě

žadatel : Sev.vodárenská společnost, a.s. Teplice

5.   uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemky

(dle seznamu) lokalita Družba k.ú. Pokratice – uložení optického kabale

žadatel : Tes Media s.r.o. Praha

6.   uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemky

320/2 v k.ú. Litoměřice v délce 28 bm – uložení kabele

žadatel : Český Telecom  a.s. Praha

7.   směnná smlouva – doplnění žádosti

žadatel : Jana a Dalimil Kotasovi, Palachova 9, Litoměřice

Prodeje :

8.   prodej pozemku parcely číslo 168 o výměře 92 m2 v k.ú. Litoměřice

žadatel : Vrabcová Hilda a Musilová hana, V.Dominikánská 15, Litoměřice

9.   prodej pozemku parcely číslo 2007/3 o výměře 155 m2, 2007/5 o výměře 27 m2, 1240/29 o výměře 56 m2 a 1240/23 o výměře 60 m2 v k.ú. Litoměřice

žadatel : V.Mobil. s.r.o, Voráček Milan, Dlouhá 49, Litoměřice

10.             Sleva z kupní ceny bytu 28.října 34/883

                  Žadatel : Navrátil František, 28.října 34, Litoměřice

11.             bezúplatný převod domů  ( dle seznamu ) od ČR Ministerstvo obrany

12.             nabídka na odkoupení  nemovitosti na st.parcele pozemku 278/4 o výměře 200   

                  m2 v k.ú. Litoměřice

                  Žadatel : PVT a.s. Praha

13.             prominutí poplatků z prodlení

                  Žadatel : Hujová Jana, Keblice 79

14.             prodej bytů

15.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene –Sč. plynárenské a.s.

16.  Zřízení PO s právní subjektivitou „Mateřské školy Litoměřice“ od 1.1.2003   

17.  Finanční záležitosti města:

      a) Hospodaření 1. – 7./2002

      b) Plynofikace labského údolí (Fond budoucnosti)

      c) Rozpočtové změny

18.             Vyhláška– provozní doba restauračních zařízení

19.  Problematika povodní

20.  Projednání zápisu kontrolního výboru ze dne 24.6. 2002

21.  Informace

22.  Interpelace

23.  Diskuze

24.  Závěr

6. proplacení faktury č.233/2 od fy P. Waldhauser, Stavební doprava – zemní práce, Žalhostice,  za vyvezení kontejneru s odpadem z bytu postiženého povodní paní Jany Smejkalové, Želetická 1990/5c, Litoměřice. Úhrada faktury bude provedena z povodňového účtu.

II.         neschválila:

1. prominutí poplatku za stavbu nepodchodného lešení Vazební věznici Litoměřice ve výši 2670,- Kč. 

2. příspěvek ve výši cca 12.000,- Kč na realizaci pořadu věnovaného podpoře oblastem zasažených       letními povodněmi.

III.        doporučuje:

1.

a) Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ),  v platném znění, schválit záměr města zrušit organizační složky obce :

1.mateřská škola Litoměřice, Eliášova 1

          4. mateřská škola Litoměřice, Nerudova 4

          5. mateřská škola Litoměřice, Stránského 3a/1710

          6. mateřská škola, Baarova 2

          8. mateřská škola Sluníčko Litoměřice, Alšova 33

        11. mateřská škola Litoměřice, Mládežnická 17

   12. mateřská škola Litoměřice, Revoluční 30

   13. mateřská škola Litoměřice, Plešivecká 17

   14. mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30

   16. mateřská škola Litoměřice, Ladova 1

   Školní jídelna při 1. mateřské škole Litoměřice, Eliášova l

   Školní jídelna při 4. mateřské škole Litoměřice, Nerudova 4

   Školní jídelna při 5. mateřské škole Litoměřice, Stránského 3

   Školní jídelna při 6. mateřské škole Litoměřice, Baarova 2

   Školní jídelna při 8. mateřské škole Litoměřice, Alšova 33

   Školní jídelna při 11. mateřské škole Litoměřice, Mládežnická 17

   Školní jídelna při 12. mateřské škole Litoměřice, Revoluční 30

   Školní jídelna při 13. mateřské škole Litoměřice, Plešivecká 17

   Školní jídelna při 14. mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30

   Školní jídelna při 16. mateřské škole Litoměřice, Ladova 1

  s účinností k 31.12.2002.

b)    Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění, ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) , v platném znění schválit záměr města zřídit příspěvkovou organizaci Městské mateřské školy Litoměřice  s účinností od 1.1.2003. PO převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným organizačním složkám.

c)   Zastupitelstvu města požádat odbor školství KÚ Ústeckého kraje o udělení souhlasu s odvoláním pí Hany Mráčkové, pí Jany Hrdličkové, pí Jindry Kontrové, pí Jany Válkové, pí Taťány Suchánkové, pí Ilony Rývové, pí Marcely Tokarčíkové, Mgr. Luďky Cibulkové, pí Miluše Hrachové, pí Zdeny Skřípkové z funkce ředitele organizační složky obce a pí  Martiny Halmlové, pí Věry Rattayové, pí Danuše Daňkové, pí Marcely Podzimkové, pí Jany Martinkovičové z funkce vedoucích ŠJ při MŠ v souvislosti se záměrem zrušení org. složky obce k 31.12.2002.

2.  odboru ÚRM a příslušné komisi přehodnotit kvalitu využití území v záplavových oblastí (Želetice-zahrádky, Písečný ostrov a Střelecký ostrov)

  

IV.        ukládá:           

1. starostovi města jednat o návrhu kupní smlouvy o prodeji domu v ul. Revoluční 4, Litoměřice, se zástupci družstva a to striktně pouze v intencích tohoto návrhu.

2..ukládá ing. Jindrové (odbor SMMaBH) uzavřít nájemní smlouvy se všemi současnými uživateli bytů v domě Revoluční 4, Litoměřice na dobu neurčitou.

3. odboru SMMaBH zatím neprodlužovat nájemní smlouvy v lokalitách záplavových oblastí (Želetice-zahrádky, Písečný ostrov a Střelecký ostrov) a upozornit stávající nájemce o ukončení nájemního vztahu.        

p. Jiří Landa

starosta

p. Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu