Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis z usnesení z jednání RM 04.09.2006

USNESENÍ

výpis

z 19. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 4.9. 2006

od 12:15 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         výpověď z nebytového prostoru v  budově čp. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, panu Zídkovi, z důvodu neplacení nájemného. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi smluvní straně (viz.příloha orig.zápisu).

2.         výpověď z nájmu bytu č.9, o velikosti 1+1 s příslušenstvím ve druhém podlaží domu čp. 618/18 v ulici Turgeněvova v Litoměřicích a zajištění bytové náhrady pro nájemce předmětného bytu v Ubytovně pro sociálně slabé občany v Želetické ulici 2187/11, Želetice.

3.         jednostranné upuštění od vymáhání „ nepatrných“ pohledávek ve výši 250,-Kč.)viz příloha orig zápisu).

4.         umístění informační tabule na dům v ulici České armády 163/17,Litoměřice.

5.         výměnu bytu mezi nájemníkem bytu č. 8, Dukelská 1857/2, Litoměřice  obecní byt kategorie I. o velikosti 0+2 a nájemníkem bytu č. 7, A.Muchy 425/9, Litoměřice, obecní byt kategorie I., o velikosti 1+3.

6.         výměnu bytu mezi nájemníkem bytu č.4, Anenská 113/6, Litoměřice, soukromý byt kategorie I. o velikosti 1+1 a nájemníkem bytu č.15, Revoluční 1834/8,  Litoměřice, byt obecní kategorie I. o velikosti 1+2.

7.         Komunitní Plán zdraví a kvality života (Akční plán 2006 – 2007) -viz příloha orig. zápisu. 

8.         finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč z rozpočtové rezervy na r. 2006 na prezentaci neziskových organizací pořádanou v rámci kampaně „30 dní pro neziskový sektor“.

 9.        finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč pro Sport JUDO 8.ZŠ Litoměřice na účast na Mistrovství Evropy ve dnech 7.-11.9.2006 v Estonsku.

10.       podmínky výběrového řízení na funkci vedoucího odboru SVaZ a složení výběrové komise (viz příloha orig. zápisu).

11.       odměny pro členy výborů a komisí při RM a ZM z rozpočtové rezervy města ve výši 100,- Kč na osobu při min. 50% účasti na jednáních v r. 2006.

12.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Vybudování tepelného čerpadla a klimatizace budovy MěÚ Litoměřice“ (viz příloha orig.. zápisu).

13.       program na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 14.9.2006.

 
PROGRAM ZM 14.9. 2006
I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Schválení odpisu nedobytných pohledávek MěN v Litoměřicích

2.         Schválení Strategického plánu rozvoje města Litoměřic

3.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.9.

a) rozšíření portfolia u ČSOB Asset Management, a.s.

b) odpis pohledávek

4.         Schválení půjčky z FB

5.         Zápis z kontroly KV při ZM

6.         Prominutí poplatku ze vstupného pro Český svaz chovatelů drobného zvířectva

7.         Prominutí poplatku z prodlení – p. Levý

8.         Prominutí poplatku z prodlení – p. Valter

Záměry :

9.         Prodej pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Litoměřice

10.       Prodej pozemku p.č. 660/3 v k.ú. Pokratice

11.       Prodej části pozemku p.č. 3258/1 (nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Litoměřice

12.       Nákup nemovitostí p.č.2021 (RD čp. 1292), p.č. 2020/1 a 2022 (zahrady) v k.ú. Litoměřice 

13.       Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR ÚZSVM

14.       Směna  pozemků v k.ú. Pokratice - p.č.1265/150 za p.č. 1265/144 (- z důvodu vybudování místní komunikace K. Trochty .

Prodeje :

15.       Prodej části pozemku p.č. 600/58 v k.ú. Pokratice

16        Nákup pozemků (dle seznamu) v k.ú. Litoměřice od ČR MBP st.podnik v likvidaci

17.       Prodej pozemku p.č. 91/5 v k.ú. Pokratice

18.       Prodej pozemku p.č. 1099 v k.ú. Litoměřice

19.       Prodej části pozemku p.č. 1345/17 (nutný odděl. geomet.plán) v k.ú. Pokratice

20.       Prodej pozemku pod chatkou  p.č. 4572/2 v k.ú. Litoměřice

21.       Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4424/4 v k.ú. Litoměřice

22.       Nákup pozemku p.č.  657/51 v k.ú. Pokratice

23.       Směna pozemků v k.ú. Pokratice - p.č.1265/149 (56m2) za p.č. 1265/146

(12m2) a p.č.1265/146  (39 m2) v majetku obce (místní komunikace K. Trochty)

   24.     Bezúplatný převod pozemku p.č. 1345/108 v k.ú. Pokratice (místní komunikace na Miřejovické stráni)

25.       Bezúplatný převod pozemku p.č. 1345/107 v k.ú. Pokratice (místní komunikace na Miřejovické stráni)

26.       Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice (místní komunikace na Miřejovické stráni)

27.       Revokace usnesení ze dne 9.3.2006 pod bodem I/14 (oprava výměry)

28.       Nákup pozemku p.č. 2608/2 v k.ú. Litoměřice

29.       Prodej bytových jednotek v ul . Dukelská 1854,1855,1856 a 1857 v k.ú. Litoměřice

30.       Bezúplatný převod nemovitostí - bytové domy ul.Tylova,Teplická, Resslova, Třebízského a Palachova v k.ú. Litoměřice z majetku MO ČR.  

31.       Doplnění směrnice zásad zřízení věcných břemen

32.       Bezúplatný převod pozemku p.č. 1345/1 v k.ú. Pokratice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         neschvaluje:

1.         změnu užívání v NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice z nehtového studia (pedikura) (místnost č.102 ve druhém podlaží o velikosti 16,80 m2) na sklad bez stavebních úprav na náklady nájemce pana Dušana Smolky.

III.        doporučuje:

1.         ZM schválit znění Strategického plánu rozvoje města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

IV.        stanovuje:

1.         výši nájemného za NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice od  1. října 2006 na 1050,-Kč/m2/rok to je ve výši 259.360,- Kč ročně splatné nejpozději do desátého dne prvního měsíce příslušného roku bezhotovostní platbou na účet pronajímatele vedený u KB,a.s. Litoměřice číslo : 94-3410460257/0100, VS : 12621591.

V.         ukládá:

1.         ředitelce PO Knihovna K.H.M. předložit RM návrhčerpání finančních prostředků z fondu reprodukce majetku a rezervního fondu do konce r. 2006.

VI.        bere na vědomí:

1.         doplňující informaci o výsledku hospodaření PO Knihovna K.H.M. v Litoměřicích za I.pololetí 2006.

2.         návrh rozpočtového výhledu města na r. 2007-2009.

Jiří Landa                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                                         starosta města

Zapsal: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu