Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení z jednání RM 29.09.2004

Výpis

U S N E S E N Í

z 19. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 29.9. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         nařízení – Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2004 – 2005.

2.            pronájem pozemků p.č. 2576/2 o výměře 188 m2 a  p.č. 2576/5  o výměře 161 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem  užívání přístupové cesty k artézské studni,nacházející se na pozemku p.č. 2576/6 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou  s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu  smluvní ve výši 20.000,- Kč/rok  Bohemia Venture, a.s. Krátkého 250/4, Praha 9.

3.            pojmenování  ulic dle přiloženého podkladu jmény Habrová, Platanová a Jasanová.

4.         výměnu bytu č.11,Dukelská 1855/12 , Litoměřice a bytu č. 18, Kosmonautů 2018/2, Litoměřice.

5.         výměnu bytu U Katovny 2004/6,Litoměřice a  bytu Litoměřická č.p.7, Žitenice.

 
6.         zajištění odvozu  a  likvidaci  komunálního  odpadu  z bytu v Liškově 62  a Liškově  64, Litoměřice s podmínkou, že náklady s tímto spojené budou uhrazeny Společenstvím vlastníků Liškova 62 a Liškova 64, Litoměřice.

7.        zapojení města Litoměřice do projektu Síť měst,obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a práci s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje.

8.         zvýšení osobního příplatku pro jmenované ředitele PO s účinností od 1.10.2004 (viz.příloha orig.zápisu).

9.         znění udělené plné moci pro PO MKZ Litoměřice k zastupování (viz. příloha originál zápisu).

10.            předloženou smlouvu na směnu pozemků uzavřenou mezi Městem Litoměřice a Ing. Zdeňkem Fejfárkem.

11.            předložené znění vzorové smlouvy o poskytování příspěvku na sociální účely – umístění do DPS (viz. příloha originál zápisu).

12.            předloženou smlouvu o spolupráci mezi Městem Litoměřice a obcí Žalhostice, která obsahuje dohodu o sdružení finančních prostředků na zakoupení 4 ks. vyrovnávacích rohoží k automatické váze WL 103/10 t určené k měření váhy nákladních automobilů (viz. příloha originál zápisu).

13.            předložené smlouvy s firmou M PLAN s.r.o. IČ : 252 374 62, na dodávku 1000 kusů díla „Turistická mapa Ústeckého kraje 1 : 150 000“ pro komerční využití a 500 kusů stejné mapy pro maloobchodní prodej (viz. příloha originál zápisu).

14.            předložené znění vzorové smlouvy o nájmu nebytových prostor (viz. příloha originál zápisu).

15.            předloženou smlouvu o budoucím uzavření směnné smlouvy mezi Městem Litoměřice a obchodní společností PROBA s.r.o.

16.            předložené znění smlouvy o finančním příspěvku pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých Litoměřice (viz. příloha originál zápisu).

17.            předložené znění vzorové smlouvy o poskytování finančního příspěvku odsouhlaseného sociální komisí MěÚ Litoměřice (viz. originál příloha zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství pro firmu J+P Group, s.r.o. dle předloženého návrhu.

2.            s konečnou platností záměr pronájmu části pozemku  parcely číslo 2840/1 o výměře cca

20 m2 v k.ú. Litoměřice firmě LETKA TEAM a.s., Pardubice neboť není v souladu se schválenou studií.

3.         žádost o rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 23, ul. U katovny 2005/4, Litoměřice s odvoláním na usnesení RM č.II./2 ze dne 17.7.2003.

III.        ukládá:

1.         EO a ředitelce PO MKZ připravit rozpočtové změny pro jednání FV a po té pro ZM.

2.         odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby byla druhé smluvní straně vždy předkládána smlouva o příspěvku na sociální účely (umístění do DPS) ve schváleném znění (viz.příloha orig.zápisu).

3.         OS BH, aby byla druhé smluvní straně vždy předkládána smlouva o nájmu nebytových prostor ve schváleném znění, pouze s případnými připomínkami RM (viz.příloha orig.zápisu).

4.         odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby byla druhé smluvní straně vždy předkládána smlouva o příspěvku na sociální účely ve schváleném znění (viz.příloha orig.zápisu).

IV.             doporučuje:

1.         ZM schválit navýšení rozpočtu PO MŠ Litoměřice,Masarykova 30 o částku 200.000,-Kč na provozní náklady – energie.

2.         ZM schválit pořízení změn č. 3 platného územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy.

3.         ZM schválit přípravu nového územního plánu pro město Litoměřice.

V.         bere na vědomí:          

1.            výsledky hospodaření PO MŠ Masarykova 30, Litoměřice za 1. pololetí roku 2004.

 2.        odpověď na stížnost pí Čmejlové.

VI.            pověřuje:

1.            Bc.Panaše  přípravou dohody mezi Městem Litoměřice a Společenstvím vlastníků Liškova 62 a Liškova 64, Litoměřice.

VII.            svěřuje:

1.            působnost rozhodování o uzavíraní nájemních smluv na nebytové prostory v budovách ve výpůjčce zcela příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích v souladu se změnou zřizovací listiny  a ve smyslu ust. § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

            Mgr. Ladislav Chlupáč

                 starosta města

        Jiří Landa

                                                            1. místostarosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu