Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 9.6.2011

U S N E S E N Í

Výpis

19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9.6.2011

od 10:05 hodin v kanceláři starosty města

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  19.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

 

503/19/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – BIOjarmark - p. Brzák

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích

pro Camphill České Kopisty za účelem pořádání 1. BIOjarmarku v Litoměřicích dne 7.9.2011. RMdoporučuje zvážit možnost pořádat BIOjarmark na Kostelním náměstí. Případné náklady TSM spojené s vytýčením prostranství budou uhrazeny objednatelem.

504/19/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – předzahrádka - p. Hlušička

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části ul. Pekařská v Litoměřicích pro p. Hlušičku,

za účelem umístění předzahrádky.

505/19/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – automobil.soutěž - p. Tlašek

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí a části kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích pro p.Tlaška, Litoměřice za účelem pořádání II. Rally České středohoří ve dnech 8.-9.7.2011.

506/19/2011

Schválení smlouvy – Real Estate, s.r.o. Praha

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou Real Estate,s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha na „Pořízení a provedení návrhu na vydání Změny č.2 Územního plánu Litoměřice pro plochu smíšeného využití území městského typu  specifické –areál bývalých Mrazíren (SM.1) v západní části sídla Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

507/19/2011

Schválení smlouvy – ing. arch. Koubek, Praha

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou ing. arch. Pavel Koubek, urbanistická kancelář  UK-24, Varšavská 32, Praha 2 na akci „Územní plán Litoměřice – změna č. 2“.

(viz příloha orig. zápisu).

508/19/2011

Vzdání se předkupního práva na pozemcích

RM doporučuje ZM ke schválení sejmutí předkupního práva z pozemku p.č.1347/1 a z části pozemku p.č. 1345/2 v k.ú. Pokratice, dle odděl. geometr. plánu.

 

 

509/19/2011

Schválení způsobu a podmínek provozování parkoviště na pozemcích č. 614/1 a 614/33, k.ú.Pokratice a schválení Dodatku č. 3 k mandátní smlouvě s PO TSM  

a) RM schvaluje využití části pozemků č. 614/1 a 614/33 v k.ú. Pokratice jako veřejné parkoviště „Pod Bílou strání“ pod správou TSM s výběrem parkovného ve výši 1.500,- Kč/rok/1stání (včetně DPH)     za těchto podmínek:

1.           Provozovatelem parkoviště je Město Litoměřice. Na parkovišti je povoleno stání držitelům parkovací karty.

2.           Parkovací karta vydaná pro tento účel provozovatelem, prokazuje zaplacení ceny za stání motorového vozidla. Parkovací karty vydává a správu vykonává pověřený pracovník Technických služeb města Litoměřice (operátor).

3.           Parkovací karta obsahuje tyto náležitosti:

- číslo karty opravňující k stání na vyhrazeném místě,

- údaj o době platnosti.

4.           Držitel parkovací karty je povinen při stání silničního motorového vozidla na parkovišti dodržovat tyto podmínky:

karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem automobilu,

-  karta musí být plně viditelná a nesmí byt ani částečně zakryta např. tónováním skla, nálepkami

  nebo jinými předměty,

karta musí být umístěna lícovou stranou, obsahující identifikační údaje, směrem ven z vozidla

  tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku,

držitel karty je povinen v případě vzniku nepředvídaných okolností (stavební úpravy apod.)

  parkovací místo uvolnit.

5.     Parkovací karta může být se souhlasem držitele karty oprávněně použita pro libovolné vozidlo, vždy však pouze pro jedno vozidlo současně.

6.     Karta nesmí být jakkoliv upravována, duplikována, pozměňována nebo kopírována, jinak se stává neplatnou a práva spojená s jejím vydáním zanikají bez náhrady.

7.     Zánik těchto práv konstatuje operátor formou písemného sdělení držiteli karty. Proti tomuto sdělení není možné podat opravný prostředek.

8.     V případě odcizení nebo ztráty karty, může držitel požádat operátora o vystavení duplikátu karty. Tento bude vydán po předložení příslušného protokolu Policie ČR a zaplacení ceny za vystavení duplikátu karty ve výši 100,-Kč.

b) RM schvaluje uzavření Dodatku č.3 k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)            

 

510/19/2011

Schválení výjimky pro provoz výletního vláčku – Mgr. Šímová

RM schvaluje udělení výjimky z dopravního značení pro Mgr. Šímovou, Litoměřice za účelem vjezdu výletního vláčku do ul. Velká Mlýnská (Střelecký ostrova) a do ul. Zahradnická v Litoměřicích.

511/19/2011

Schválení komise a způsob zadání zakázky na akci – „Oprava hradební zdi Na Valech“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců „Litoměřice, ul. Na Valech – oprava hradební zdi“ a způsob zadání zakázky formou oslovení 5 firem (viz příloha orig.zápisu).

512/19/2011

Schválení komise a způsob zadání zakázky na akci - „Zádlažba ul. Kapucínské“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců „Litoměřice, Kapucínská ul. - zádlažba“ a způsob zadání zakázky formou oslovení 5 firem (viz příloha orig.zápisu).

513/19/2011

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava sociálních zařízení a šaten sportovní haly ZŠ U Stadionu, Litoměřice“ a schválení smlouvy o dílo

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava sociálních zařízení a šaten sportovní haly Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4“  firmu Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Praha 1 a  schvaluje podepsání smlouvy o dílo (viz orig.příloha zápisu)

514/19/2011

Schválení platového výměru pro Ing. Annou Matulovou, pověřenou řízením CCR PO

RM schvaluje platový výměr pro Ing. Annou Matulovou, pověřenou řízením Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace s účinností od 1.června  2011 do doby obsazení funkce jejího ředitele řádným výběrovým řízením (viz příloha orig.zápisu)

515/19/2011

Návrh nové organizační struktury PO CCR Litoměřice

RM schvaluje nový organizační řád Centra cestovního ruchu Litoměřice, PO s účinností od 1.6.2011 (viz příloha orig.zápisu).

516/19/2011

Změnu plánu nákladů a výnosů  na rok 2011

Odpisový plán na rok 2011

Plán stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2011– PO CCR            

RM schvaluje změnu plánu nákladů a výnosů; změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů a odpisový plán na rok 2011 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

517/19/2011

Změnu plánu investic a oprav na rok 2011

Změnu odpisového plánu na rok 2011

Změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2011 - PO MSZ

RM schvaluje změnu plánu investic a oprav na rok 2011, změnu plánu fondů na rok 2011 a změnu odpisového plánu na rok 2011 Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace (viz příloha orig. zápisu).

518/19/2011

Mimořádný termín pro konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v obci Píšťany – Marina Labe, Litoměřice dne 13.8.2011 v 15.00 hod. 

519/19/2011

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou silnic ÚK v rámci připravované stavby GTE horkovodů a teplárny

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o smlouvě budoucí č. VI/3063/2010/LT (viz příloha orig.zápisu) o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje.

520/19/2011

Výroční zpráva Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2010

RM bere na vědomí Výroční zprávu Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2010 (viz příloha orig. zápisu).

521/19/2011

Doporučení ZM pojmenování ulice „Opuková„ v k.ú. Litoměřice                            

RM doporučuje ZM schválit pojmenování  nově vznikající ulice dle přiloženého podkladu jménem „Opuková“

522/19/2011

Schválení užívání znaku města Litoměřice na akci potravinové banky

RM schvaluje užívání znaku města Litoměřice pro Potravinovou banka v Ústeckém kraji

a její akci „Litoměřice pomáhají!!!“.

523/19/2011

Rezignace člena zdravotní a sociální komise při Radě města Litoměřice a jmenování nového člena komise

RM bere na vědomí rezignaci Ing.Martina Vebera na funkci člena zdravotní a sociální komise. Dále RM schvaluje novou členku zdravotní a sociální komise pí Ing. Bc. Renátu Jurkovou.

524/19/2011

Nominace na Cenu Aloise Klára pro rok 2011

RM doporučuje ZM schválit nominované osobnosti na udělení Cen Aloise Klára pro rok 2011 vč. doplnění osobností navrženého radou města (viz příloha orig. zápisu).

525/19/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+1, v domě čp. 425/11 v ul. A. Muchy v Litoměřicích a poskytnutí bytové náhrady v UŽ

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+1, v domě č.p. 425/11 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích současné nájemnici a zároveň pro ni schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

526/19/2011

Schválení výpovědi z nájmu budovy č.p. 293 v ul.Krajská

RM schvaluje ukončení nájmu dohodou na budovu č.p. 293 v ulici Krajská na pozemku p.č. 56/2 v Litoměřicích, kterou užívá pan Martin Honza, IČ: 73837521, se sídlem Štursova 1060/13, Litoměřice.

527/19/2011

Schválení dohody o splátkách a schválení úpravy nájmu - Milan Žák

a)  RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Milana Žáka, ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, na částku 12.660,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

b)  RM neschvaluje úpravu nájmu za užívání ubytovací jednotky č. 7(215) v ubytovně v Želetické ulici č.p.2187/11 v Litoměřicích, pro pana Milana Žáka, ohlašovna Mírové nám.15/7, Litoměřice.

528/19/2011

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu, schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 7 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1752/ 6 v ulici Mládežnická - Miroslav Šipula

a)  RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 4.10.2010 s Miroslavem Šipulou, bytem Mládežnická 1752/6, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 11.430,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 4.000,-Kč počínaje červnem 2011.

b)   RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 7 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1752/6 v ulici Mládežnická v Litoměřicích, který protiprávně užívá Miroslav Šipula, trvale bytem tamtéž.

529/19/2011

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 7 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1671/1 v Teplické ulici v Litoměřicích - Jiří Mařák 

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 7 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1671/1 v Teplické ulici v Litoměřicích, který protiprávně užívá pan Jiří Mařák, trvale bytem tamtéž.

530/19/2011

Revokace usnesení č. 479/18/2011 ze dne 26.5.2011

a) schválení uzavření NS k bytu č. 12, A. Muchy 424/1, Litoměřice

b) neschválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 12 o velikosti 1+1, v domě č.p. 424/1 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích a poskytnutí bytové náhrady v UŽ -Kančiovi           

a)       RM trvá na svém usnesení č. 479/18/2011a) a neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici Alfonse Muchy č.p. 424/1, v Litoměřicích pro Moniku a Gejzu Kančiovi, bytem tamtéž, na dobu určitou 6 měsíců.

b)       RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 12 o velikosti 1+1, v domě č.p. 424/1 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, který protiprávně užívají Monika a Gejza Kančiovi, trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro manžele Kančiovi v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

531/19/2011

Pronájem pozemku p.č. 147/2, zahrada o výměře 48m2 v k.ú. Pokratice

RM  schvaluje pronájem pozemku p.č. 147/2 zahrady o výměře cca 48m2 v k.ú. Pokratice k účelu umístění zahrady Jaroslavě Živcové, Sokolská 367/28, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné 2,- Kč/m2/rok.

532/19/2011

Ukončení NS č. 9170000296, týkající se části pozemku p.č. 1345/3 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000296 ze dne 7.7.2008 uzavřené s Tomášem Brázdou, Pokratická 1849/81, Litoměřice, týkající se pronájmu části pozemku p.č.1345/3 v k.ú. Pokratice. dohodou 30.7.2011 za podmínky vyklizení pozemku a jeho uvedení do původního stavu.

533/19/2011

Pronájem části pozemku p.č.4521/1, zahrada o výměře cca 443 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000259 uzavřené dne 21.11.2005 mezi Městem Litoměřice a Monikou Markovou, El. Krásnohorské 2015/7, Litoměřice na část pozemku p.č. 4521/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 443 m(zahrada)  dohodou  ke dni  9.6.2011.

RM schvaluje pronájem části  pozemku p.č. 4521/1, zahrada, o výměře cca 425m2 a pozemku p.č.  4521/4, zastavěná plocha, pod chatkou 18 m2 v k.ú. Litoměřice, za účelem užívání zahrady, Heleně Hofírkové, Kubínova 439/2, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1.012,- Kč/rok s účinností nájemní smlouvy od 10.6.2011.

534/19/2011

Pronájem části pozemku p.č. 4530 trvalý travní porost, o výměře 571m2 v k.ú. Litoměřice

a) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000218 uzavřené dne 2.9.2002 mezi Městem Litoměřice  a Michalem Tůmou, Wolkerova 8, Litoměřice, k pozemku p.č. 4530 trvalý travní porost o výměře  571 m2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni  9.6.2011.

b) RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 4530, trvalý travní porost o výměře 571m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady, manželům Darku a Vendule Jechovým, Revoluční 1832, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 1.142,- Kč/rok s účinností nájemní smlouvy od 10.6.2011.

535/19/2011

Prodloužení stávající NS s Mgr. Janou Šímovou na pronájem nebytových prostor v KDH (vláček)

RM schvaluje prodloužení stávající nájemní smlouvy na pronájem části halové garáže v KDH stojící na pozemku parc.č. 4008/125 s Mgr. Janou Šímovou (IČO: 499 16 904) a to na dobu určitou  od  01.05.2011 do 31.07.2011, přičemž ostatní ustanovení stávajícího nájemního vztahu se nemění.

536/19/2011

Žádost o přidělení ubytování v UŽ

RM schvaluje paní J.D. pro ni a její čtyři děti přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích a to na dobu určitou šesti měsíců za předpokladu, že žadatelka dá souhlas s úhradou nákladů bydlení z poskytovaných dávek státní sociální podpory.

537/19/2011

Žádost o přidělení ubytování v UŽ

RM neschvaluje paní M.B. přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích.

538/19/2011

Žádost o dočasné přidělení městského bytu

RM schvaluje paní N.B. přidělení bytu č.  48 v ul. Revoluční v Litoměřicích na dobu určitou od. 01.06.2011 do 30.11.2011.

539/19/2011

Žádost o přidělení městského bytu

RM neschvaluje paní E.D. přidělení městského bytu.

540/19/2011

Žádost o přidělení městského bytu

RM neschvaluje paní M.H. přidělení městského bytu.

541/19/2011

Žádost o přidělení městského bytu

RM neschvaluje paní M.T. přidělení městského bytu 1+1 v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích a to na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení.

542/19/2011

Žádost o přidělení městského bytu

RM neschvaluje paní A.K. přidělení městského bytu 1+1 v ul. Revoluční 1831/7 v  Litoměřicích a to na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení.

543/19/2011

Žádost o změnu užívání (činnosti) a úpravu velikosti pronajatých  nebytových prostor (prodejna+sklad) v domě Mírové náměstí čp. 19 v Litoměřicích – paní Jitka Bártová    

RM schvaluje zúžení (snížení užívané plochy) platné nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor s paní Jitkou Bártovou o pronájem skladu o rozměrech cca 20 m2 v přízemí domu čp. 19 na Mírovém náměstí v Litoměřicích a dále schvaluje změnu využití těchto pronajatých prostor stávající nájemkyní.

544/19/2011

Prodej bytu č. 29 v ul. A. Muchy čp. 424

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 29 v ul. A. Muchy čp. 424 v Litoměřicích po prověření majetku  Bc. J.P.a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávající uživatelce.

545/19/2011

Prodej bytu č. 3 v ul. A. Muchy čp. 425

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 3 v ul. A. Muchy čp. 425 v Litoměřicích po prověření majetku paní M.P. a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávající uživatelce.

546/19/2011

Schválení textu smlouvy o budoucím uzavření  KS s paní M.K. na byt v ul. Dómská čp. 143 v Litoměřicích

RM schvaluje text smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy s paní M.K. na prodej bytové jednotky č.143/4 a příslušný podíl na společných částech domu a pozemku čp. 143 v ul. Dómská, Litoměřice.

547/19/2011

Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu

RM schvaluje částečnou úhradu vložených investic do rekonstrukce městského bytu v ul.Revoluční 1831/7 v Litoměřicích v celkové výši 15.000,- Kč paní K.T. Úhradu zajistí ÚSBH.

548/19/2011

Rezignace vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu         

a) RM bere na vědomí rezignaci Ing. Bc.R.Jurkové na funkci vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu Litoměřice ke dni 30.6.2011.

b) RM bere na vědomí tajemníkem MÚ vyhlášené výběrové řízení dne 30.5.2011 na funkci vedoucího odboru obecního živnostenského úřadu, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, s předpokládaným nástupem ke dni 1.7.2011.

549/19/2011

Žádost o povolení nákupu investic z fondu reprodukce majetku TSM

RM schvaluje nákup 2 kusů mulčovacího sekacího zařízení na travní sekačky Iseki pro TSM Litoměřice z fondu  reprodukce TSM Litoměřice.

550/19/2011

Žádost o povolení k vyřazení investičního majetku           

RM schvaluje vyřazení svěřeného majetku - motorová pila pro TSM Litoměřice.

551/19/2011

Schválení programu jednání ZM 23.6.2011

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23.6.2011 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:

I.          a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.         Doplnění /stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.       Informace PČR o bezpečnostní situaci ve městě

2        Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 15.6.2011

3        nformace o zhodnocení volných zdrojů

4.       Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2010 včetně Zprávy o výsledcích přezkumu hospodaření Města Litoměřice za rok 2010

5.       Pojmenování nově vznikající ulice „Opuková“

6.       Schválení uzavření dohody o započtení pohledávek Pavla Filandra

7.       Vzdání se předkupního práva na pozemcích

8.       Udělení Cen Aloise Klára

9.       Nová Zřizovací listina PO CCR Litoměřice

Majetkové záležitosti

Záměry :

10.   Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku ostatní komunikace p.č. 4006/94 o výměře 606 m2 v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM

Prodeje :

11.   Prodej pozemku p.č. 359/9 o výměře 836 m2 v k.ú. Michalovice

12.   Prodej pozemku p.č. 4447/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice

13.   Prodej pozemku p.č. 685/17 o výměře 4 m2 v k.ú. Litoměřice

14.   Prodej pozemků p.č. 4521/12 o výměře 524 ma p.č. 4521/4 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice

15.   Prodej bytových jednotek – přechody nájmů a výměna bytu a prověření majetku ul. A.Muchy 425, 424, 416

  1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 4006/93 o výměře 2253 m2 (ost.plocha - hřiště) v k.ú. Litoměřice,  (vl. ÚZSVM)
  2. Zřízení věcného břemene umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2475/1 v k.ú.Litoměřice 
  3. Zřízení věcného břemene umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 3081/1 v k.ú.Litoměřice 
  4. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav vodovodní přípojky k částech pozemků p.č. 1345/20 a 84/1 v k.ú. Pokratice 
  5. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav kanalizační přípojky k části pozemku p.č. 1345/203 v k.ú. Pokratice
  6. Zřízení věcného břemene umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 32/1, 64/1, 71/1, 71/2 v k.ú.Litoměřice. 

22. Bezúplatný převod pozemků (ost.plocha – komunikace)  v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM)

23. Bezúplatný převod pozemků (ost.plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM)

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

552/19/2011

Schválení dodatku č. 8. ke smlouvě s DPÚK a.s. o zabezpečení dopravní obslužnosti města Litoměřice (provozování MHD) pro 2. pololetí roku 2011

RM schvaluje uzavření a znění dodatku č. 8 ke Smlouvě o plnění závazku veřejné služby - zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Litoměřice (MHD) pro 2. pololetí roku 2011, uzavřené dne 26.01.2005 mezi obchodní společností DPÚK a.s., Lumiérů č.p. 181, č.or. 41, Praha 5, IČ 25497961 a Městem Litoměřice.

553/19/2011

Schválení komise a způsob zadání zakázky „Litoměřice, 8. ZŠ Ladova – školní kuchyně, výměna dlažby“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců „Litoměřice, 8. ZŠ Ladova – školní kuchyně, výměna dlažby“ a způsob zadání zakázky formou oslovení 3 firem.

554/19/2011

Ukončení nájemního vztahu a částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu – Mgr. Ivo Chmelař D. L.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu s Mgr. I. Chmelařem D. L. k datu 31.07.2011 a částečnou úhradu vložených investic na rekonstrukci městského bytu v ul. Dlouhá 13 v Litoměřicích v celkové výši 33.000,- Kč. Úhradu zajistí ÚSBH.

555/19/2011

Schválení záboru veřejného prostranství a prominutí poplatků – natáčení – BIO Illusion, s.r.o.52/19

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části města Litoměřice pro BIO ILLUSION, s.r.o., Jabloňová 2929/30, Praha 10 za účelem natáčení českého filmu „Probudím se včera“ od 27.6. do 30.7.2011 za celkový poplatek 50 tis.Kč.

556/19/2011

Žádost Energie Holding a.s., o stanovisko Města Litoměřice k záměru výstavby kogeneračního zdroje a přestavbu uhelné kotelny na plyn na výtopně Kocanda

RM bere na vědomí žádost společnosti Energie Holding a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha, o stanovisko Města Litoměřice k záměru výstavby kogeneračního zdroje a přestavbu uhelné kotelny na plyn na výtopně Kocanda a předává předmětnou žádost k projednání příslušnému odboru MěÚ Litoměřice

 

557/19/2011

Mimořádný termín pro konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v Litoměřicích v prostorách Střeleckého ostrova na lodi Porta Bohemika 1 dne 11.června 2011 v 11:30 hod. 

 

558/19/2011

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově odboru dopravy Topolčianská 447/1

RM schvaluje záměr pronájmu kancelářských prostor v k.ú. Litoměřice v budově odboru dopravy Topolčinská 447/1 – 1. patro o rozměrech 18 m2 a ukládá správnímu odboru vyhlásit nabídku pronájmu NP v Topolčinské ulici 447/1, kde stavební úpravy (chodby a kanceláře) budou provedeny na náklady nájemce. Minimální výše nájemného je 550,- Kč/rok.

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2 . místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu