Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 9.10.2008

USNESENÍ

výpis

z 19. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 9.10.2008 od 10:00 hod. v kanceláři velitele MP

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřic.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – části prostoru před Domem kultury pro Ortopedické centrum, s.r.o., Střekovské nábřeží 51, Ústí nad Labem, za účelem prezentace 4 osobních vozidel u příležitosti konání výstavy Vinařské Litoměřice ve dnech 16.-19.4.2009.

2.         protinávrh Mgr. Chlupáče - zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu Vodafone CR, a.s., Vinohradská 167, Praha za účelem umístění mobilní prodejny Vodafone Turné v termínech od 22. do 25.10., od 12. do 15.11.2008.

3.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou Báňské projekty Teplice, a.s., Kollárova 11, Teplice na akci „Litoměřice – ul. Skalická – komunikace a inženýrské sítě“ (dodatek viz příloha orig. zápisu).

4.         uzavření smlouvy s firmou Varia, s.r.o., Masarykova 132, Ústí nad Labem na akci „Svatostánek českého vinařství – zajištění inženýrské činnosti“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

5.         složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci: Zajištění projektového managementu (konzultačního a expertního řízení) při realizaci projektu „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig. zápisu).

6.         znění Evropského manifestu 3P (viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou PROSTROM Bohemia s.r.o., Železniční 18, Plzeň na akci „Ošetření stromů v Jiráskových sadech a v ulici České armády“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

8.         navýšení kapacity školní družiny ze 100 na 145 žáků na Masarykově Základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5.

9.         Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Litoměřicích a  formulář Žádost o umístění do DPS s účinností od 1.1.2009 (viz příloha orig. zápisu).

10.       přidělení bytu č. 9 v DPS V.Krajská 47/7, Litoměřice panu Milanu Měchurovi, trvale bytem Litoměřice a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis. Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

11.       výměnu bytů mezi nájemcem bytu č. 57, Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 2+1 a nájemcem bytu č. 36, Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 1+1.

12.       výpověď z nájmu NP garáže v ulici Tyršovo náměstí 4/66 v Litoměřicích nájemci Ing. Babkovi k 30.11.2008.

13.       že výše nájemného 59,43 Kč/m2/měsíc je neměnná do té doby, než bude případně Vyhláškou Města Litoměřice, nebo jiným právním předpisem, stanoveno pro Město Litoměřice nájemné v částce přesahující právě částku 59,43 Kč. Zvýšené nájemné je možno v takovém případě  předepsat se splatností od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém nabude účinnosti tento nový právní předpis.

14.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v objektu Gotického dvojčete ve dvorním traktu Jezuitské ulice č.p. 4 v Litoměřicích dne 11.listopadu 2008 v 11.00 hod.

15.       podání žaloby o vyklizení bytu č.10 o velikosti 3+1 na adrese Mrázova 27, Litoměřice, na uživatele bytu.

16.       výpověď z nájmu bytu č. 5 ve 3.podlaží domu na adrese Dómská 143/16, Litoměřice pro nájemce z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

17.       přidělení přístřeší pro J. Plesníkovou, Litoměřice v Ubytovně na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.

18.       dodatek č. 1 příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 04/2007 o Vymezení podpisového práva a užívání razítek (viz příloha orig. zápisu).

19.       vybudování nových prostor informačního centra města a výstavní síně s termínem zahájení činnosti od 1.3.2009.

20.       nákup zametacího kartáče, radlice a sypací nástavby na sekačku ISEKI a nákup kotoučové pily na kov vč. stojanu pro TSM Litoměřice z fondu reprodukce TSM Litoměřice.

21.       odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

II.         potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení - firmu Varia, s.r.o., Masarykova 132, Ústí nad Labem na akci „Svatostánek českého vinařství – zajištění inženýrské činnosti“.

III.        pověřuje:

1.         pana místostarostu Jiřího Landu podpisem Evropského manifestu 3P.

2.         Bc. Petra Panaše, právníka MěÚ a pana Kamila Soukupa, vedoucího oddělení CRaM k jednání s p. Soldatkem o přípravě smlouvy o smlouvě budoucí o převodu pozemku u vstupu do objektu Richard městu a o užívání tohoto pozemku do doby uskutečnění převodu.

IV.        bere na vědomí:

1.         rezignaci MUDr. Zdeňka Kapouna (SDŽaP) a MUDr. Hassana Meziana (ČSSD) na funkci člena zdravotní a sociální komise.

V.         ruší:

1.         ve svém usnesení č. 8/22 ze dne 13.10.1998 z 22. jednání, bod číslo 2 ve znění: MR určila měsíční nájemné ve výši trojnásobku základního nájemného pro užívání bytu po dobu 20 let. Toto nájemné bude každoročně k 1.7. valorizováno dle vyhlášky Min. financí ČR, případně dle OZV Města Litoměřice.


VI.        doporučuje:

1.         ZM schválit nové kompetence starosty a místostarostů dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

VII.       ukládá:

1.         odpovědným pracovníkům MěÚ a svým příspěvkovým organizacím, aby zajistili při uzavírání nájemních vztahů a povolování záboru veřejného prostranství při akcích pořádaných městem nebo jeho příspěvkovou organizací nebo  při akcích pořádaných jiným subjektem, které jsou na pozemcích města, případně veřejném prostranství, aby byl výslovně zakázán prodej předmětů pornografického a erotického charakteru.

2.         oddělení CRaM, tajemníkovi, příslušným místostarostům a vedoucím odborů urychleně projednat budoucí prostorové rozmístění související s vybudováním nových prostor informačního centra města a výstavní síně.

Mgr. Václav Červín                                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                                   starosta města 

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu