Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 31.7.2014

USNESENÍ

VÝPIS

z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 31.7. 2014

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   19 j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

399/19/2014

Schválení změny organizačního řádu PO ZUŠ Litoměřice

RM schvaluje organizační řád Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice 46773410 s platností od 1.7.2014 (viz příloha orig. zápisu).

400/19/2014

Zateplení ZŠ Havlíčkova – uložení stavební suti – Sběrný dvůr Třeboutice

RM ukládá PO Technické služby města Litoměřice zajistit v rámci poskytnutého příspěvku na provoz bezplatné uložení 144 t zeminy z akce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ na Sběrném dvoru Třeboutice a zároveň bezplatně poskytnout 65 t zásypového materiálu z recyklátu.             

                                                          

401/19/2014

Schválení dodatku k nájemní smlouvě se spolkem Slavoj Litoměřice

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2010 uzavřené mezi Městem Litoměřice a Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek, se sídlem Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

402/19/2014

Schválení podání žaloby o náhradu škody

RM schvaluje podání žaloby o náhradu škody ve výši 86.671,-Kč proti panu T.H., bytem Lovosice.

403/19/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní I.K., bytem Žalhostice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

404/19/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana Z.B., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 750,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje červencem 2014.

405/19/2014

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 40%, tedy 1.743,-Kč, pro paní A.J., bytem Litoměřice.

 

406/19/2014

Schválení smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů od firmy EKO-KOM a.s. Praha 4                     

RM schvaluje smlouvu a dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů od firmy EKO-KOM a.s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701 (viz přílohy orig.zápisu).

407/19/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2014 s názvem „Dálková měřidla a katalog energet. opatření pro energetický management“

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dálková měřidla a katalog energetických opatření pro energetický management“ (viz přílohy orig.zápisu).

408/19/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky otevřeným podlimitním řízením a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“

RM schvaluje způsob zadání veřejné zakázky otevřeným řízením a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a  posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“

409/19/2014

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Parkoviště v ulici Na Valech, Litoměřice“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na zhotovitele akce „Parkoviště v ulici Na Valech, Litoměřice“,  kterým se stala firma DAPS s.r.o., Na Kocandě 18, 412 01 Litoměřice.

                                                                                                         

410/19/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/023/2014 s názvem „Dodávka osobního užitkového vozidla“

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/023/2014 s názvem „Dodávka osobního užitkového vozidla“ (viz příloha orig.zápisu).

411/19/2014

Zveřejnění adresného záměru změny nájemce bytu

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru změny nájemce bytu č.1, na Mírovém náměstí 169/38, o výměře 109,21 m2 v Litoměřicích. Na místo stávajícího nájemce Šrot Wetzel s.r.o., Lovosice, zast. panem J.K., vstupuje Srap & Steel Investment s.r.o., Litoměřice, zast. panem J.K.. Počet osob a jména uživatelů bytu zůstávají beze změny.

412/19/2014

Přidělení městského bytu

RM schvaluje přidělení městského bytu o výměře 42,93 m2 (1+1) v ul. Revoluční 1834/8 v Litoměřicích paní L.K.. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců s možností dalšího prodloužení. 

413/19/2014

Souhlas s podnájmem městského bytu na přechodnou dobu

RM uděluje souhlas s podnájem městského bytu č. 13, o výměře 78,41 m2 (2+1) na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích paní PhDr. E.H., a to na přechodnou dobu 12 měsíců. 

414/19/2014

Změna nájemní smlouvy k NP

RM schvaluje panu J.P. změnu nájemní smlouvy o pronájmu vymezené části pozemku parc. č. 4008/1 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem parkování dvou nákladních aut.  Na místo nájemce vstupuje pan L.P., se sídlem Litoměřice, IČ 88032485. Změna bude provedena s účinností od 1.8.2014.

415/19/2014

Zrušení usnesení č. 354/17/2014 ze dne 26.6.2014 a schválení přidělení městského bytu č. 2, v ul. Dlouhá 195/49

RM ruší své usnesení č. 354/17/2014 ze dne 26.6.2014 a schvaluje přidělení městského bytu č. 2, v ulici Dlouhá 195/49, o výměře 94,00 m², paní J.D., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014, s možností prodloužení.

           

416/19/2014

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 2480mk účelu zřízení plochy sloužící  pro volno časové aktivity veřejnosti.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 2480mk účelu zřízení plochy sloužící pro volno časové aktivity veřejnosti na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní.

417/19/2014

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 3040 m2 a části pozemku parc.č. 4008/96 zastavěná plocha nádvoří o výměře cca 225m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 3040 m2 a části pozemku parc.č. 4008/96 zastavěná plocha nádvoří o výměře cca 225m2  v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní k účelu zřízení odstavné plochy pro automobily a stavební techniku.

418/19/2014

Výpůjčka části pozemku parc.č. 2536/9 o výměře cca 8m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup.

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č.2536/9 o výměře cca 8m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění plošiny a přístupového chodníku Společenství pro dům č.p. 1771-1772, Liškova, Litoměřice, Liškova 1772/59, Litoměřice pro bezbariérový přístup pro č.p. 1771 a 1772 na dobu určitou 10 let.

                                  

419/19/2014

Záměr pronájmu  části pozemku parc.č. 2662/17 (dle nezaps.GP, parc.č. 2662/28, 2662/29) vodní plocha o výměře 1260m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 2662/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře1023m2 a parc.č. 2662/29, zastavěná plocha o výměře 237 m2 v k.ú. Litoměřice (dle nezaps.GP č. 4161-178/2013) k účelu umístění zázemí sportoviště a pozemku pod stavbou na dobu určitou 15 let.

                                                                                                         

420/19/2014

Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 9/2014 – Podpisový řád         

RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 9/2014 – Podpisový řád (viz příloha orig. zápisu)

421/19/2014

Změna organizační struktury Městského úřadu Litoměřice

RM schvaluje změny organizační struktury Městského úřadu Litoměřice spočívající ve:

a)       změně tabulkového místa „referent dotací“ na tabulkové místo „projektový manažer“ na Úseku investic Odboru územního rozvoje;

b)       změně tabulkového místa „projektový manažer“ na „finanční referent“ u Oddělení projektů a strategií;

c)       změně názvu „Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství“ na „Odbor správy nemovitého majetku města“, změně názvu „Úseku správy bytového hospodářství“ na „Oddělení správy nemovitostí“;

d)       vytvoření tabulkového místa „vedoucí oddělení správy nemovitostí“ u Odboru správy nemovitého majetku města;

e)       změně tabulkového místa „právní referent – vymáhání pohledávek, exekuce „ na tabulkové místo „právní referent + vymáhání poplatků“ u Odboru ‑ kancelář starosty a tajemníka;

f)         vytvoření tabulkového místa „kurátor pro dospělé“ u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví;

ke dni 1.9.2014.

           

422/19/2014

Zrušení Příkazu starosty a tajemníka č. 11/2012 ze dne 22.11.2012

RM ruší Příkaz starosty a tajemníka č.11/2012 ze dne 22.11.2012 Stravování zaměstnanců Městského úřadu v Litoměřicích, zaměstnanců Městské policie v Litoměřicích a uvolněných zastupitelů Města Litoměřice

423/19/2014

Ukončení Smlouvy o užívání autobusového nádraží se spol. Autobusy Kavka

RM schvaluje ukončení Smlouvy o užívání autobusového nádraží v Litoměřicích ze dne  18.2.2014 uzavřené mezi Městem Litoměřice a Autobusy Kavka, a.s., IČ: 27289974, Báňská 287, Most, výpovědí. Výpovědní doba činí jeden měsíc.

424/19/2014

Výpůjčka části pozemku  p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje výpůjčku části pozemku  p.č. 614/1 o výměře cca  2800m2 v k.ú. Pokratice,  LTM BIKERS, Litoměřicezast. panem K.D., za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily od 15.8.2014 -17.8.2014 po dobu pořádání sportovní akce – Českého poháru v dual slalomu.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá:

 Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu