Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic 31.7.2007

USNESENÍ

Výpis

z 19. jednání  Rady města Litoměřic konaného dne 31.7.2007

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         žádost firmy TIMO s.r.o., závod Litoměřice týkající se zavedení MHD pro zaměstnance TIMO s podmínkou spoluúčasti firmy TIMO ve výši 60 % nákladů.

2.         dohodu o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a paní Jolanou Mikelovou, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 3.502,- Kč pro paní Irenu Fedákovou, Litoměřice.

4.         mandátní smlouvu mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

5.         dohodu o zrušení smlouvy o provedení prací na úseku údržby a čistoty města a ploch městské zeleně v Litoměřicích ze dne 1.4.2000 ve znění pozdějších dodatků mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

6.         dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6.3.2003 uzavřené mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

7.         Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2007, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků s účinností od 1.9.2007 (viz příloha orig. zápisu).

8.         vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa a kolumbária (viz příloha orig. zápisu).

9.         uzavření dodatku smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Investservis, spol. s r.o., Zelená 2870, Teplice na akci „Multifunkční hala Litoměřice, 2. etapa – dostavba a modernizace“ (viz příloha orig. zápisu).

10.        zábor veřejného prostranství Mírového náměstí v Litoměřicích pro V-group, s.r.o., Ke stadionu 3228, Kladno za účelem vystavení vozu v termínu od 1.8. do 30.9.2007.

11.        zadání veřejné zakázky na vybavení varny a prádelny pro stavbu domova důchodců v Litoměřicích.

12.        předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Vybavení varny a prádelny pro Domov důchodců, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

13.        uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou N+N - konstrukce a dopravní stavby, s.r.o., Nerudova 2215, Litoměřice na akci „Cyklostezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa – část 1“ (dodatek viz příloha orig. zápisu).

14.        uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Jiří Svoboda, Jezuitská 3/16, Litoměřice na umístění billboardu u kruhového objezdu Na Kocandě v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

15.        ukončení nájemní smlouvy č. 9475000007, uzavřené dne 22.7.2004 na pozemek pod stánkem p.č. 3075/2 o výměře 37 m2 z důvodu hrubého porušení podmínek, ve lhůtě 30-ti dnů od  doručení písemné výpovědi nájemci René Militkému, Litoměřice. Dlužné nájemné  v konečné částce, ke dni ukončení nájemní smlouvy bude nadále vymáháno.

16.        pronájem části pozemku parcely číslo 3408/2 o výměře 233 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce panu Vladimíru Hasmanovi, Litoměřice za cenu 466,- Kč/rok s počátkem účinnosti smlouvy od 1.11.2007.

17.        pronájem pozemků p.č. 4588/2 (zahrada) o výměře 391 m2 a p.č. 4586/2 (zahrada) o výměře 242 m2, oba v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, panu Miloslavu Lánimu, Jílové u Prahy, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 1.266,- Kč/rok.

18.        pronájem pozemku p.č. 4550/1 (trvalý travní porost) o výměře 1 772 m2 v k.ú.  Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, Mgr. Janu Vatrovi, Litoměřice, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 3.544,- Kč/rok. Vzhledem ke stavu předmětného pozemku bude nájemce osvobozen od platby nájemného za roky 2007 a 2008.

19.        na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v Ubytovně v Želeticích pro žadatelku paní Helenu Mikelovou od 1.7.2007 do 30.6.2008.

20.        na doporučení bytové komise při RM byt č. 3, Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 2+0 nepřidělovat a prodat jej obálkovou metodou. Ušlé nájemné do doby prodeje bude přidáno k vyvolávací ceně. Výše ušlého nájemného bude převedeno po prodeji na účet odboru správy bytového hospodářství.

21.        na doporučení bytové komise při RM a odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu č. 4, Kamýcká 1030/10, Litoměřice o velikosti 1+1, panu Alexovi Šmídů, Litoměřice.

22.        stanovení výše nájmu nebytových prostor v Teplické ulici takto:

1. NP  ul. Teplická 1672/3, Litoměřice o velikosti 120,50 m2, blízké okolí středu města, výše nájmu 525,- Kč/m2/rok

2. NP v ul. Teplická 1671, Litoměřice o velikosti 82 m2, blízké okolí středu města, výše nájmu 525,- Kč/m2/rok

3. NP ul. Teplická 1671, Litoměřice o velikosti 147/30 m2, blízké okolí středu města, výše nájmu 100,- Kč/m2/rok

4. NP  ul. Teplická 1672/3, Litoměřice o velikosti 73,50 m2, blízké okolí středu města, výše nájmu 525,- Kč/m2/rok, nyní prázdný.

23.        výběrovou komisi pro prodej nájmu garáže č. 3, Pražská 89/6, Litoměřice o velikosti 20 m2 obálkovou metodou ve složení: předseda Jaroslav Tvrdík, členové Ing. Vladimír Zelený a Drahomíra Vobořilová.

24.        dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení lékařské pohotovostní služby, kterým se mění ordinační doba pro poskytování lékařské pohotovostní služby v Městské nemocnici v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

25.        poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích na podporu 69. ročníku Memoriálu Karla Podhájského, nejvyšší mezinárodní kynologické soutěže loveckých psů v ČR konané ve dnech 28.-30.9.2007 (žádost viz příloha orig. zápisu).

26.        konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v prostorách přístaviště  Marina Labe v Píšťanech dne 13. října 2007 ve 14.00 hod.

27.        uzavření smlouvy se společností Dream Production MP, s.r.o., Ústí nad Labem na pořádání akce „Litoměřické Vinobraní 2007“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

28.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 9.8.2007.

Program

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.                   Rozpočtová opatření dle doporučení FV

2.                   Dodatek k půjčce z Fondu rozvoje bydlení

3.                   Plnění rozpočtu za 1-6/2007

4.         Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

5.                   a) Darování movitých věcí Gymnáziu J. Jungmanna

            b) Darování movitých věcí Obvodnímu oddělení PČR

6.                   Obecně závazná vyhláška o omezení provozu VHP

7.                   Smlouva o poskytnutí grantu – Oprava malých sakrálních staveb v regionu Litoměřice

8.                   Finanční vyrovnání pronájmu parcely č. 122 a č. 121 (tržnice), nájemce p. Josef Betlam

9.                   Revokace usnesení ZM č. I/3 ze dne 15.12.2005 o převodu majetku MěN v Litoměřicích

Majetkové záležitosti:

Záměry:

10.               Prodej bytového domu  čp. 143 v ulici Dómská – objektu bydlení  s  5  byty  a  1  nebytovým prostorem v k.ú. Litoměřice

Žadatel: OSMM

11.               Prodej pozemku p.č. 595/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: Jiřina Horejsková, Svatováclavská 3, Litoměřice

12.               Revokace usnesení ze dne 8.3.2007 pod bodem I/15 prodej pozemku p.č. 2512/1 o výměře 897 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: OSMM

13.               Prodej pozemku p.č. 2512/12 o výměře 65 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Žadatel: manželé Krupkovi, K.Světlé 1, Litoměřice

14.               Prodej pozemku p.č. 2512/11 o výměře 300 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Žadatel: manželé Procházkovi, K.Světlé 3, Litoměřice

15.               Podání žádostí  o převod pozemků ČR ÚZSVM 

Žadatel: OSMM

Prodeje:

16.               Zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2561/1, ostatní plocha, komunikace v k.ú. Litoměřice z důvodu uložení a údržby inženýrských sítí 

Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín

17.               Darovací smlouva pozemků orné půdy p.č. 1345/80 (632 m2), p.č. 1345/112 (22 m2), p.č. 1345/113 (8 m2), p.č. 1345/111 (9 m2) vše v k.ú. Pokratice (místní komunikace na Miřejovické stráni)

                        Žadatel: Ing. Milada Zvěřinová, Anenská 114/4, Litoměřice

18.               Doplnění zásad: prodej bytů a nebytových prostor z majetku obce

Žadatel: OSMM

19.               Přiznáni slevy ceny na prodávanou bytovou jednotku v ul. Křižíkova 788 v Litoměřicích pro paní Květuši Wogurkovou

Žadatel: OSMM

20.               Prodej pozemku p.č. 1018/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Tlučeň

Žadatel: Květoslava Straitová, Spartakiádní 9, Ústí n. L.

21.               Prodej pozemku p.č. 1138/1 o výměře 135 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Žadatel: vlastníci sousední nemovitosti č.p. 620 ul. Turgeněvova

22.               Prodej pozemku p.č. 1138/2 o výměře 58 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Žadatel: manželé Drbohlavovi, Turgeněvova 12, Litoměřice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         neschvaluje:

1.         prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství pro Společenství vlastníků Kozinova 1815, Litoměřice při umístění nepodchodného lešení v ul. Kozinova, Litoměřice ve výši 12.914,- Kč.

III.        jmenuje:

1.         Ing. Věru Kmoníčkovou ředitelkou příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Litoměřice s účinností od  1.8.2007 a zkušební dobou 3 měsíců.

IV.        revokuje:

1.         své usnesení č. I/9 ze dne 12.7.2007.

2.         své usnesení č. I/14 ze dne 10.5.2007 v části: se zajištěním bytové náhrady v Ubytovně pro sociálně slabší občany v Želetické ulici, čp. 2187/11, Želetice.

V.         bere na vědomí:

1.         havárii střešního pláště budovy ZŠ Havlíčkova a řešení této situace.

2.         pořádání sportovně-hudebního festivalu „Severní vítr 2007“ dne 4.8.2007 v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích.

VI.        ukládá:

1.         odboru správy bytového hospodářství zveřejnit dle zákona o obcích pronájem NP v ulici Teplická 1672/3, Litoměřice, na dobu neurčitou.

2.         odboru správy bytového hospodářství vytipovat vhodné prostory pro sídlo okresní organizace Českomoravská myslivecká jednota – Okresní myslivecký spolek Litoměřice.

VII.       doporučuje:

1.         ZM schválit:

1. zaúčtování částky 934.788,80 Kč do nákladů OSBH v roce 2007 (51110-Opravy a udržování BF MD / 32500-Ostatní závazky DAL)

2. zaúčtování odbydlené částky (od 11.6.1999 do 30.6.2007) ve výši 287.977,50 Kč jako úhradu předpisu nájemného

3. provést finanční vyrovnání závazku z pronájmu parcely č. 122 (budova č.p. 79) a parcely č. 121 s nájemcem Josefem Betlamem ve výši 646.811,30 Kč

4. zaúčtování technického zhodnocení (dle dodatku č. 3 z 11.6.1999 k NS ze dne 29.1.1997) OSMM ve výši 283.420,20 Kč (zůstatková cena po odpisech nájemce 203.489,20 Kč)

5. OSMM provést finanční vyrovnání závazku zůstatkové ceny technického zhodnocení ve výši 203.489,20 Kč s nájemcem Josefem Betlamem.

p. Jaroslav Tvrdík                                                                                 p. Jiří Landa

3. místostarosta                                                                                  2. místostarosta

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu