Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 17.9.2009

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 19. jednání Rady města Litoměřic konané dne 17.9. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí, Litoměřice pro Hospic sv. Štěpána, Rybářské nám. 662/4, Litoměřice za účelem pořádání „Pátého světového dne pro hospice“ dne 10.10.2009

2.         názvy zimního stadionu:a) z ul. Švermova – Zimní stadion + Kalich aréna

                                                            b) z ul. Zahradnická – Sportovní hala

3.            předložený návrh na stavební úpravy na pronajatém majetku pro rok 2010 pro spol. Výstavy, spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

4.         složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci  „Slaboproudé rozvody - Zimní stadion Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu)

5.         uzavření smlouvy na akci „Úprava křižovatky ul. Masarykova, Plešivecká, Revoluční, Litoměřice“s firmou DAPS, s.r.o. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

6.         uzavření smlouvy s advokátní kanceláří Duška, Svobodová a spol. na komplexní zabezpečení výběrového řízení na poskytnutí střednědobého investičního úvěru ve výši 55 mil. Kč na dofinancování podílu města u akce Zimní stadion (viz příloha orig. zápisu)

7.         složení hodnotící komise, která bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a provádět posouzení kvalifikace uchazečů, pro zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Střednědobý investiční úvěr – zimní stadion“ k dofinancování podílu města ve výši 55 mil. Kč u akce „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu“ (viz příloha orig. zápisu).

8.            zadávací podmínky (výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávací dokumentace a dalších příloh výzvy) pro zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Střednědobý investiční úvěr – zimní stadion“ k dofinancování podílu města ve výši 55 mil. Kč u akce „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu“  (viz příloha orig. zápisu)

9.         změnu plánu investic, změnu plánu fondů, úpravu rozpočtu a změnu odpisového plánu na rok 2009 PO Centrální školní jídelny  Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

10.       změnu plánu investic, změnu plánu fondů, změnu rozpočtu a změnu odpisového plánu  na rok 2009 PO  MSZ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

11.       uzavření dohody o splátkách  pro Josefa Homolku, bytem Litoměřice, na částku 6.530,-Kč      s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu)

12.       uzavření dohody o splátkách  pro Hanu Lojkovou, bytem Litoměřice, na částku 6.090,-Kč        s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu)

13.       uzavření dohody o splátkách  pro Josefa Vondříčka,  Litoměřice, na částku 9.543,-Kč              s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu)

14.            prodloužení poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice:

Malkovský Josef             prodloužit do 31.1.2010              Hromá Nataša       prodloužit do 31.1.2010

Vereš Vlastimil              prodloužit do 31.1.2010             Mikelová Helena    prodloužit do 31.1.2010

Vandasová Kateřina            prodloužit do 31.1.2010             Tokárová Andrea   prodloužit do 31.10.2009

Tomesz Ladislav            prodloužit do 31.1.2010             Tokárová Monika   prodloužit do 31.10.2009

Kalejová Cecílie            prodloužit do 31.1.2010             Kalejová Monika    prodloužit do 30.9.2009

15.       revokaci usnesení RM číslo I/4 ze dne 20.8.2009

16.       uzavření dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice panu Ladislavu Haluškovi do 31.10.2009. V případě přerušení splácení  dlužné částky  výši 1.500,- Kč za měsíc bude ukončena dohoda o poskytnutí přístřeší.

17.            poskytnutí souhlasu s užíváním pozemku  p.č. 3986/2, zastavěná plocha nádvoří  v k.ú. Litoměřice po dobu stavby  „Administrativně skladovací areál Českolipská ul. 9. Litoměřice“ žadateli spol. Hennlich Industrietechnik, s.r.o.za podmínek odborného ořezu stromů a jejich ochrany (podmínky stanoví OŽP), a dále za podmínky opravy komunikace na p.č. 3986/2 v k.ú. Litoměřice po skončení realizace stavební akce (oboje na náklady Hennlich Industrietechnik s.r.o.)

18.       uzavření budoucí smlouvy o umístění stavby „Litoměřice, Miřejovická stráň, výstavba komunikace-Kaštanová, Ořechová“ s vlastníkem části p.č. 1250 v k.ú. Miřejovice o výměře 117m2  Obcí Miřejovice , Miřejovice 13

19.       uzavření budoucí smlouvy o umístění stavby „Litoměřice, Miřejovická stráň, výstavba komunikace-Kaštanová, Ořechová“ s vlastníky části p.č. 1256/3 v k.ú. Miřejovice  o výměře 161m2 Janem a Kamilou Šafkovými, Miřejovice  a  Litoměřice a Obcí Miřejovice,  Miřejovice 13

20.       uzavření  budoucí smlouvy o umístění stavby „Litoměřice, Miřejovická stráň, výstavba komunikace-Kaštanová, Ořechová“ s vlastníkem části p.č. 1256/6 v k.ú. Miřejovice  o výměře 92m2  Janem Šafkou, Miřejovice  a  Obcí Miřejovice , Miřejovice 13

21.       uzavření  budoucí smlouvy o umístění stavby „Litoměřice, Miřejovická stráň, výstavba komunikace-Kaštanová, Ořechová“ s vlastníkem části p.č. 1256/7 v k.ú. Miřejovice  o výměře 3m2, Václavem Drahošem, Litoměřice a  Obcí Miřejovice, Miřejovice 13

22.       uzavření dohody o stavebních úpravách vjezdu na p.č. 1259 v k.ú. Miřejovice v rámci stavby „Litoměřice, Miřejovická stráň, výstavba komunikace-Kaštanová, Ořechová“ s  Františkem Lidmilou a dědicem Pavlem Lidmilou,  Ústí nad Labem.

23.       přidělení bytu č. 12 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní Krulišové Alžbětě,  trvale bytem Litoměřice.  Jmenovaná vrátí Městu Litoměřice svůj stávající byt.  Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

24.       přidělení bytu č. 15 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní Hofmanové Květuši,  trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

25.       dohodu o ukončení smlouvy mezi Městem Litoměřice a Farní charitou v Litoměřicích o provozování domova pro seniory (viz příloha orig. zápisu)

26.            objednávku na akci „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – televizor“ u firmy Elektra     H- Centrum s.r.o., Litoměřice

27.            objednávku na akci „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – Pořízení 4 ks úklidových strojů“ u firmy  KIS plus a.s. Litoměřice

28.            objednávku na akci „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – kuchyňské potřeby pro vývařovnu“ u firmy KOVOSLUŽBA OTS a.s., Praha

29.            objednávku na akci „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – sesterny“ u firmy Josef Selichar – Setrans, Rybná 11, Praha

30.       složení výběrové komise na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Návrh a realizace vybavení kinosálu Máj v Litoměřicích digitální technologií dle standardu DCI, technologií pro přehrávání 3D obsahu a doplňujících AV technologií “ a seznam firem k oslovení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem  „Návrh a realizace vybavení kinosálu Máj v Litoměřicích digitální technologií dle standardu DCI, technologií pro přehrávání 3D obsahu a doplňujících AV technologií“ (viz příloha orig. zápisu)

31.            vyhlášení Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky  s názvem „Návrh a realizace vybavení kinosálu Máj v Litoměřicích digitální technologií dle standardu DCI, technologií pro přehrávání 3D obsahu a doplňujících AV technologií “(viz.příloha orig.zápisu)

32.            zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Návrh a realizace vybavení kinosálu Máj v Litoměřicích digitální technologií dle standardu DCI, technologií pro přehrávání 3D obsahu a doplňujících AV technologií“ se zapracováním připomínek RM (viz.příloha orig.zápisu). Platba ceny je rozdělena do 2 fází, v prvé fázi je splatnost 50% ceny po řádném dokončení dodávky  ve lhůtě 15 dnů po doručení faktury zadavateli, ve druhé fázi bude 50% ceny dodávky placeno  ve 24 měsíčních splátkách dle splátkového kalendáře.

33.       složení komise a seznam firem k oslovení (viz.příloha orig.zápisu) na výběrové řízení  „Dodávka Open Licence WinPro 7“

II.            neschvaluje:

1.         vydání souhlasného stanoviska pro územní souhlas k PD „Komunikace a IS pro areál RD – Pokratice, Litoměřice“, s tím, že veškeré náklady spojené s výstavbou komunikace a VO  na pozemcích p.č. 1168, 1232/47,1244,375/1 v k.ú. Pokratice nebo jejich částech si budou hradit stavebníci –žadatelé o výstavbu RD z lokality Bílá stráň.

III.             pověřuje:

1.         OSMM a BH volné byty připravit k prodeji obálkovou metodou

IV.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Úprava křižovatky ul. Masarykova, Plešivecká, Revoluční, Litoměřice“ firmu DAPS, s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice

2.            vítězného uchazeče výběrového řízení : „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – televizor“ firmu Elektra H- Centrum s.r.o., Litoměřice

3.            vítězného uchazeče výběrového řízení : „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – Pořízení 4 ks úklidových strojů“ firmu  Kis plus a.s.

4.            vítězného uchazeče výběrového řízení : „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – kuchyňské potřeby pro vývařovnu“ firmu KOVOSLUŽBA OTS a.s., Praha

5.            vítězného uchazeče výběrového řízení : „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – sesterny“ firmu  Josef Selichar – Setrans, Rybná 11, Praha

V.            doporučuje:

1.         ZM prodej bytu č. 7, Kubínova  437/10, Litoměřice, za cenu ve výši   267.705,- Kč

VI.        bere na vědomí:

1.            informaci o stavu volných bytů (viz příloha orig. zápisu)

Mgr. Václav Červín                                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                       starosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu