Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 14.8.2012

 

U S N E S E N Í

výpis

19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 14.8.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  19.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

512/19/2012

Zábor veřejného prostranství – BIOjarmark 2012

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Brzáka, Camphill České Kopisty za účelem pořádání 2. ročníku BIOjarmarku 2012 dne 12.9.2012.

513/19/2012

Oznámení o konání shromáždění – NS – LEV 21. století

RM bere na vědomí oznámení o konání shromáždění politické strany NS – LEV 21. století na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 8.10.2012.

 

514/19/2012

Schválení uzavření smlouvy o dílo na zajištění technického dozoru investora - Dům zvláštního určení – pečovatelské byty                            

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a společností Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o., se sídlem Mrázova 26, Litoměřice na zajištění výkonu technického dozoru investora v rámci akce „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, Litoměřice, čp. 2261 ul. Kosmonautů“ za cenu díla 114 tis. Kč vč. DPH.

 

515/19/2012

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 5.120,-Kč ve výši 80%, (tedy 4.096,-Kč), pro paní M.S., bytem Litoměřice.

516/19/2012

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 5 v domě č.p. 438/6 v ul. Kubínova

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 5 o velikosti 1+2, v domě č.p. 438/6 v ulici Kubínova v Litoměřicích, který užívá pan R:P., trvale bytem tamtéž.

517/19/2012

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 17 v domě č.p. 1757/27 v ul. Družstevní

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 17 o velikosti 3+1, v domě č.p. 1757/27 v ulici Družstevní v Litoměřicích, který užívá Ing.M.T., trvale bytem tamtéž.

 

518/19/2012

Protokol o státní kontrole provedené na ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM bere na vědomí protokol o státní kontrole provedené Českou školní inspekcí Louny na Základní škole Litoměřice, Ladova 5 ze dne 20. dubna 2012 (viz příloha orig. zápisu).

519/19/2012

Navýšení kapacity žáků ve školním klubu  na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje navýšení kapacity žáků ve školním klubu na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32      ze 60 na 210 žáků (viz orig. zápisu).

520/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig.zápisu).

521/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

522/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO Masarykova ZŠ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2012 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5 (viz příloha orig. zápisu).

523/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig.zápisu).

524/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

(viz příloha orig.zápisu).

525/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 (viz příloha orig.zápisu).

526/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO MŠ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, p.o.  (viz příloha orig.zápisu).

527/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO CCR Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

528/19/2012

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2012, PO MSZ v Litoměřicích               

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2012 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

           

                                                                                               

529/19/2012

Schválení pro PO MSZ změny plánu pořízení a oprav majetku na rok 2012 – pořízení DHIM, odpisového plánu na rok 2012, změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2012 a změny plánu nákladů a výnosů na rok 2012

RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2012, změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2012 a  změnu odpisového plánu na rok 2012 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2012 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

530/19/2012

Organizační struktura a organizační řád PO MSZ v Litoměřicích

RM schvaluje organizační strukturu a organizační řád PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích.

                                                                                                           

531/19/2012

Vyhodnocení nejlepší nabídky – modernizace výtahu na objektu DPS Švermova 2099/16

RM vyhodnotila předložené nabídky na modernizaci výtahu v objektu DPS Švermova 2099/16 v Litoměřicích a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Živnůstka a spol. – Servis výtahů, Nerudova 1, Litoměřice (IČ: 272 66 541) v celkové částce 478.800,- Kč (vč. DPH).               

532/19/2012

Úprava zvýhodnění ceny nájemného v NP ve vlastnictví města u gastroprovozů – snížení slevy na nájemném pro r. 2013 na polovinu (25%) a její úplné zrušení

RM schvaluje nově úpravu nájemného pro poskytování gastronomických služeb tak, že dosavadní 50 % zvýhodnění snižuje pro r. 2013 na polovinu, tj. na 25 % a od 01.01.2014 toto zvýhodnění ruší úplně. Případně další úpravy nájemného z důvodu inflačních změn jsou možné a jsou plně v kompetenci RM.       

533/19/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích- manž. I+H  M.

RM schvaluje manželům I.a H. M. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012. Další prodloužení možné pouze za podmínky vyrovnání všech nedoplatků za užívání u.j. a kladného vyjádření provozovatele.

534/19/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - A.T.

RM schvaluje paní A.T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012.

535/19/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - H.T.

RM schvaluje paní H.T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012.

536/19/2012

Pronájem části nebytového prostoru v areálu KDH - Ing. B.L.

RM schvaluje panu Ing. B.L., Dlouhá 190/39, Litoměřice, pronájem části nebytového prostoru o výměře 20 m2, v budově č. 20, st.p.č. 4008/15 v Kasárnách Dukelských hrdinů. Nájemné činí 300,- Kč/m2/rok a nájem se sjednává na dobu určitou od 1.8.2012 do 31.1.2013.

                                                                       

537/19/2012

Vzetí na vědomí přihlášení města Litoměřice do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě, ročník 2012                            

RM bere na vědomí přihlášení města Litoměřice do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě, ročník 2012.

 

538/19/2012

Vzetí na vědomí II. hodnocení Důvodové zprávy „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“

RM bere na vědomí druhé hodnocení Důvodové zprávy „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ (viz příloha č.1 org.zápisu).

539/19/2012

Schválení programu ZM konaného dne 23.8.2012                   

RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23.8.2012 od 16:00 hodin v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích.

 
Program:
I.            Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.            Doplnění /stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.            Body jednání:

1.         Zvolení člena rady města                                                  

2.            Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 15.8.

3.         Odpis pohledávek - místní poplatek za komunální odpad  

4.                     Odpis pohledávky v souladu s Metodickým pokynem č. 10/2007 MPSV ČR a poradenského centra pro romské rodiny z Revoluční ulice 

5.            Schválení podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt "Podpora rozvoje procesu komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích"    

6.            Schválení dohody o splátkách dluhu

7.            Schválení změny obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti

8.            Schválení smlouvy o půjčce pro HC Stadion Litoměřice

9.            Schválení záměru poskytnutí dotace Katedrální kapitule sv. Štěpána

10.            Zveřejňování materiálů pro zasedání ZM a zápisů výborů při ZM a komisí při RM

Majetkové záležitosti:

Záměry :

11.       Prodej části pozemku parc.č. 216/2 o výměře cca 35 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

12.       Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 cca 115 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

14.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor IV., evid.č. 106

15.       Prodej části pozemků parc.č. 2872/1 o výměře cca 66 m2, p.č. 2872/7 o výměře cca 70 m2 a 2840/1 o výměře cca 97 m2 v k.ú. Litoměřice

16.       Prodej pozemků v osadě č. 18 a 11 k.ú. Litoměřice

17.       Prodej pozemku parc.č. 3408/95 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice

18.       Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3209/20 o výměře 9 m2 (ost.plocha-komunikace) a parc.č. 2987/6 o výměře 30 m2 (zastavěná plocha-nádvoří) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

19.       Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přilož. seznamu v k.ú. Litoměřice ÚZSVM ČR

20.       Směna pozemku parc.č. 2608/25 o výměře 1 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (doplnění k usnesení I/22 ze dne 24.6.10)

Prodeje:

21.            Bezúplatný převod pozemků parc.č.3209/6 o výměře 1191 ma parc.č. 3295/1 o výměře 865 m2 (ost.plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice, č.j. 3632/12 od ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

22.            Odstranění (demolice) staveb na pozemcích parc.č. 4021/2 o výměře 567 m2 a parc.č. 4021/3 o výměře 630 m2 v k.ú. Litoměřice (areál ZČ)

23.       Prodej pozemku par.č. 388/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Pokratice

24.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 154/1 k.ú. Pokratice

25.       Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení na částech pozemků parc.č. 523, 573/1, 600/22, 614/13, 614/24, 614/25, 614/27, 614/28 v k.ú. Pokratice

26.       Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části pozemku parc.č. 4025/2, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1320 m2 v k.ú. Litoměřice

27.       Prodej bytových jednotek – výměna bytů v ul Vrchlického 270 a Stránského 1755 v k.ú. Litoměřice

V.              Informace

VI.             Interpelace

VII.             Diskuze

VIII.             Závěr

540/19/2012

Výměna městského bytu – paní Š.K.         

RM schvaluje paní Š.K. výměnu bytu č. 2 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích za prázdný byt č. 9 v ul. Vrchlického 270 v Litoměřicích.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu