Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení RM 06.09.2005

Usnesení

výpis

z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.9. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

 

 

Přítomno: 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         ubytovací řád ubytovny a noclehárny Azylového domu pro muže, Litoměřice, M.Pomocné č. 48 s účinností od 1.9.2005 a zároveň ceník poplatků za ubytování v Azylovém domě pro muže, Litoměřice, M.Pomocné 48 s účinností od 1.9.2005 (viz příloha orig. zápisu).

2.         kupní smlouvu o převodu pozemku par.č.729/2 o výměře 118m2 v k.ú Litoměřice do vlastnictví Ing. Křiváčka (viz příloha orig. zápisu).

3.         kupní smlouvu o převodu pozemku par.č.2214/2 díl b) o výměře 9m2 v k.ú.Litoměřice do vlastnictví Hany Čmejlové (viz příloha orig. zápisu).

4.         bezúplatný zábor veř. prostranství – Mírového náměstí pro společnost Sahadza joga dne 10.9.2005.

5.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a Sdružením vlastníků na stavbu „Komunikace K. Trochty“ v Pokraticích (viz příloha orig. zápisu).

6.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, v.o.s, Litoměřice na zhotovení dvou hřišť v ul. Werichova v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu)

7.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd Praha o poskytnutí dat (viz příloha orig. zápisu). 

8.         prodloužení smlouvy pro ing. Komárka Václava pro výkon funkce odborného lesního hospodáře v organizační složce - lesní hospodářství.

9.         výměnu nájemníků v bytech Švermova 1165/38, Litoměřice, os.vlastnictví, kat. I.,velikosti 1+kk, č. bytu 2 a Mrázova 986/23, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti 2+1, č. bytu 9.

10.       výměnu nájemníků v bytech Revoluční 1834/8, Litoměřice, obecní, kat. I., velikosti 1+1, č.bytu 26 a Mrázova 986/27, Litoměřice, kategorie I., velikosti 3+1, č. bytu 10. Nájemní smlouvy budou sepsány na dobu určitou.

11.       změnu původně uzavřené NS č. 9170000199 z 2.9. 2002 na bezúplatný pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za účelem údržby a užívání zahrady na smluvní vztah k užívání pozemku formou výpůjčky na pozemek p.č. 791/1 o výměře 555 m2 za účelem údržby a užívání zahrady spoluvlastníkům domu Novobranská č.p. 271 na dobu určitou 10-let.

12.       změnu původně uzavřené NS č. 9170000219 z 16.4.2003 na bezúplatný pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za účelem užívání a údržby pozemku dle zpracované studie městského architekta (klidová zóna okrasná zahrada) na smluvní vztah k užívání pozemku formou výpůjčky na část pozemku p.č. 792 o výměře 485 m2 za účelem údržby okrasné zahrady  v klidové zóně (dle studie městského architekta) spoluvlastníkům domu Novobranská č.p. 271 na dobu určitou 10-let.

13.       ukončení nájemní smlouvy č. 91700001394 mezi Městem Litoměřice a Stanislavem Sovou na část pozemku p.č. 5198 v k.ú. Litoměřice o výměře 697 m(trvalý travní porost) v tříměsíční výpovědní lhůtě k datu 31.12. 2005.

14.       smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou HZ Praha spol. s r. o. o provedení ekonomické analýzy PO TSM Litoměřice a organizačních složek OS BH a OS LH po zapracování připomínek FV při ZM. Smlouva nabývá účinnosti po odsouhlasení rozpočtového opatření ZM. Smlouva viz příloha originál zápisu.

15.       přidělení ubytovací jednotky č. 307 v objektu Ubytovny Želetice, Želetická č.p. 2187/11, Litoměřice pro současnou nájemkyni bytu č. 4, Dlouhá 175/9 v Litoměřicích,  Petržálkovou Ludmilu.

16.       přidělení ubytovací jednotky č. 306 v objektu Ubytovny Želetice, Želetická č.p. 2187/11, Litoměřice,  pro současného  nájemce  bytu č. 1, Nezvalova 1821/23, v Litoměřicích,  Milana Pospíšila.

17.       podání žaloby na vyklizení bytu č. 4, o velikosti 1+1, Dlouhá 175/9, v Litoměřicích.

18.       smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a Vlastimil Šafránek  – SOS ART na výrobu image brožur (viz příloha orig. zápisu).

19.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 15.9. 2005.

Program

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva

II.         Doplnění programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání

1.         Informace o stavu změn č. 3 Územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy

2.         Informace a stanovisko k podané žádosti Dr. Šnábla a p. Křivana 

3.         Změna zřizovací listiny PO Srdíčko

4.         Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

5.         Schválení obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu

6.         Schválení dohody o prominutí pohledávky TJ Slavoj

7.         Schválení kupní smlouvy na pozemek s TJ Slavoj

8.         Rozpočtová opatření dle zápisu z jednání FV při ZM ze dne 5.9. 2005

9.         Úprava rozpočtu města na r. 2005 v položce CR správního odboru a uzavření smlouvy s Producentským centrem FAJAN – ČTV Praha

10.       Úprava rozpočtu města na r. 2005 v položce PO ZŠ Ladova 5

11.       Nakládání s volnými finančními prostředky města Litoměřice

Majetkové záležitosti:

Záměry :

12.       Řešení vlastnických vztahů k pozemkům v lokalitě Miřejovická stráň

13.       Nabídka prodeje (směny) pozemků v k.ú. Pokratice

14.       Prodej části pozemku p.č. 2563/112 v k.ú. Litoměřice

15.       Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1265/20 v k.ú. Pokratice

16.       Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1265/86 v k.ú. Pokratice

17.       Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1265/79 v k.ú. Pokratice

18.       Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1265/83 v k.ú. Pokratice

19.       Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1265/24 v k.ú. Pokratice

Prodeje :

20.       Nákup pozemků p.č. 246/4, 2718/8, 2872/4 a 2714/54 v k.ú. Litoměřice

21.       Prodej pozemku p.č. 4116/5 část a,b v k.ú. Litoměřice

22.       Prodej bytů v domě ul. Seifertova 1879, 1880 v Litoměřicích

IV.        Informace

V.         Interpelace

VI.        Diskuze

VII.       Závěr

II.         neschvaluje:

1.         využití hudební produkce při konání shromáždění na Mírovém náměstí v Litoměřicích. V případě trvání svolávatele shromáždění na hudební produkci je nutné projednat s OÚRM jiné vhodné místo jeho konání.

2.                     převod nájmu části pozemku p.č.3068/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice - Jiráskovy sady na p. Hanuše s tím, že tento převod nájmu podmiňuje zahájení stavebního řízení k uvedené stavbě.

3.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – Skate parku pod Tyršovým mostem dne 24.9.2005 pro OS PROVAS Litoměřice.

III.        ukládá:

1.         řediteli PO CŠJ seznámit se s výsledky předchozího auditu organizace a souvisejícími právními názory a předložit návrh řešení na příští jednání RM.

2.         místostarostovi Mgr. Hermannovi projednat s ředitelem ZŠ Na Valech zajištění správcovství hřišť v ul. Werichova v Litoměřicích.

3.         Bc. Panašovi zakomponovat zrušovací ustanovení do dalších vyhlášek a nevydávat vyhlášku samostatnou.

IV.        doporučuje:

1.         ZM schválit informaci a stanovisko k podané žádosti Dr. Šnábla a p. Křivana týkající se realizace inženýrských sítí v lokalitě „Bílá stráň“.

2.         ZM projednat informaci o stavu změn č. 3 Územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy.

3.         ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného s doplněním zrušovacích ustanovení (návrh vyhlášky viz příloha orig. zápisu).

4.         ZM uzavřít smlouvu s Producentským centrem TV Fajan, kopr. FAJAN – ČTV Praha o natáčení televizního pořadu „Příště u Vás...tentokrát v Litoměřicích“  a schválit úpravu rozpočtu města na r. 2005 v položce CR správního odboru.

V.         bere na vědomí:

1.         informaci a stanovisko k realizaci inženýrských sítí v lokalitě „Bílá stráň“ k podané žádosti Dr. Šnábla a p. Křivana (viz příloha orig. zápisu).

2.         informaci o stavu změn č. 3 Územního  plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy (viz příloha orig. zápisu).

3.         oznámení o konání shromáždění proti omezování práva shromažďovacího na Mírovém náměstí v Litoměřicích konaného dne 28.9.2005.

4.                     uspořádání Pivních oslav“ konaných ve  dnech 16. 9. – 17. 9. 2005 a 23. 9. 2005 v prostorách areálu koupaliště a konání do pozdních hodin.

5.                     přechod nájemní smlouvy k budově zubního střediska čp. 163, ul. Čs. armády v Litoměřicích ve smyslu § 680/2 obč. zákona

VI.        pověřuje:

1.         právní odd. jednáním s MěN  Litoměřice za účelem zpracování dodatku k nájemní smlouvě.

Jiří Landa                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                        starosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu