Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 11.10.2023

USNESENÍ
V Ý P I S

z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11. 10. 2023
od 14:00hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 483/19/2023
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2023 - MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 a bere na vědomí aktualizovaný plán nákladů a výnosů PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO:70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 484/19/2023
Umístění sídla pobočného spolku Karatedó Steklý, z.s.
RM schvaluje spolku Karatedó Steklý, z.s., se sídlem 28. října 661/4, 405 02 Děčín, IČO: 661 02 014, umístění sídla nově vznikajícího pobočného spolku v Litoměřicích na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

 

usnesení č. 485/19/2023
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spol. TYPO Lito, s.r.o., se sídlem v ul. Michalská 28/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 118 26 045 za účelem umístění předzahrádky v Michalské ul. před čp. 28/5 v Litoměřicích, na části pozemku p.č. 21 k.ú. Litoměřice o celkové ploše 13 m2 a to celoročně. Souhlas je udělen za dodržení podmínky minimálně 1,5 m volného průchodu a dále je souhlas udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 486/19/2023
Splátkový kalendář - Zelená ul.
RM schvaluje rozvržení splátek v rámci úhrady příspěvku 50.000 Kč u investiční akce "vybudování komunikace Zelená", na 5.000 Kč měsíčně, počínaje měsícem listopad 2023, pod ztrátou výhody splátek v případě nedodržení výše a frekvence splátkového kalendáře, pro žadatele pana Mxxxxxx Čxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxa paní Rxxxxx Čxxxxx nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

 

usnesení č. 487/19/2023
VZ/027/2023 s názvem „Litoměřice, Březová - oprava povrchu komunikace“ - rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele, rozhodnutí o výběru dodavatele dalšího v pořadí a schválení uzavření smlouvy
a) RM rozhodla o vyloučení dodavatele Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308 z výběrového řízení z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy
b) RM schvaluje výběr dodavatele ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/027/2023 s názvem „Litoměřice, Březová - oprava povrchu komunikace“ a uzavření smlouvy s dodavatelem Ing. Kamilem Žilkou, sídlem Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice, IČO 12791369 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 488/19/2023
PO TSM – aktualizace plánu pořízení majetku pro rok 2023
RM schvaluje aktualizovaný plán oprav a pořízení majetku, plán stavu, tvorby a čerpání fondů a odpisový plán na rok 2023 pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 489/19/2023
Poskytnutí dílčího příplatků do vlastního kapitálu mimo základ. kapitál spol. ENLITOS a.s.
RM schvaluje poskytnutí dílčí části příplatku mimo základní kapitál společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, ve výši 2 729 073, 24 Kč za účelem financování RES 21- investice, viz příloha orig. zápisu (výdaj z ÚZ/ORG 9124/9100).

 

usnesení č. 490/19/2023
Veřejnosprávní kontrola dotací neziskových organizací za rok 2022
RM bere na vědomí Informaci o provedených veřejnosprávních kontrolách u 115 příjemců dotací poskytnutých Městem Litoměřice za rok 2022. (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 491/19/2023
VZ/031/2022 s názvem „Operativní leasing na elektromobily a plug-in hybridy“ - schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Leasingové smlouvě „Operativní leasing na elektromobily a plug-in hybridy“ s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Dlouhá 183/31, Litoměřice, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 492/19/2023
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5501 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 5501, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 11260).

 

usnesení č. 493/19/2023
Přidělení bytu č. 4, ulice Dlouhá 194/47, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích o výměře 68,70 m2 (2+1) paní Dxxxxxxx Mxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích. Výše nájemného činí 114,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 494/19/2023
Přidělení bytu č. 8, na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 44,05 m2 (1+1) paní Hxxxxx Mxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem v Chotiněvsi. Výše nájemného činí 114,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 495/19/2023
Propachtování pozemku parc.č. 5173/10 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o pachtu č. 9470000041 ze dne 29.6.2023, týkající se rozšíření předmětů pachtu o pozemek parc.č. 5173/10, orná o výměře 14769 m2 v k.ú. Litoměřice, pro zemědělskou činnost panu Jxxxxx Hxxxxxxx xxxxxxx, Hlinná, 41201, IČO: 75014629, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, za pachtovné ve smluvní výši 2.000 Kč/ha/rok (návrh Dodatku č.1, viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 496/19/2023
Petice občanů - Výzva ke změně systému řízení MŠ Litoměřice a odvolání ředitelky
RM bere na vědomí petici občanů "Výzva ke změně systému řízení Mateřských škol Litoměřice a odvolání ředitelky Mgr. Bc. Mejtové" (viz příloha orig. zápisu) a s rozhodnutím vyčká do výsledků šetření provedených oslovenými institucemi.

 

usnesení č. 497/19/2023
Vyvěšení vlajky Izraele na vyjádření podpory a solidarity s jeho obyvateli
RM schvaluje vyvěšení vlajky Izraele na budově Městského úřadu v Litoměřicích, a to do konce válečného stavu, nejpozději však do konce roku 2023, za účelem vyjádření podpory a solidarity se státem Izrael, který byl dne 7.10.2023 napaden teroristickým hnutím Hamás z Pásma Gazy.

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarostka města


Vyhotoveno dne 13. října 2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu