Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 3.10.2022

USNESENÍ

V Ý P I S

z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3. 10. 2022

od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 444/19/2022

Nový odpisový plán pro rok 2022, aktualizovaný plán pořízení majetku na rok 2022 a aktualizace plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2022 - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

RM schvaluje nový odpisový plán a aktualizované plány pořízení majetku a stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 445/19/2022

VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ s dodavatelem I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), sídlem Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 41327331 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 446/19/2022

Schválení Nařízení č. 6/2022 o udržování schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

RM schvaluje Nařízení č. 6/2022 o udržování schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 447/19/2022

Aktualizace odpisového plánu pro rok 2022 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 448/19/2022

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2022/2023.

 

usnesení č. 449/19/2022

Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2022

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Františku Kindermannovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D., řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 450/19/2022

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2022

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 451/19/2022

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – III. čtvrtletí 2022

RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Ing. Martině Vondrákové– Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení v Litoměřicích a Bc. Michaele Mokré - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 452/19/2022

Aktualizace plánu stavu, tvorby a čerpání fondů 2022 - DDM Rozmarýn

RM schvaluje aktualizaci plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2022 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 453/19/2022

VZ/023/2022 s názvem „Odchyt zvířat včetně ustájení a souvisejících služeb“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr dodavatele v otevřeném řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/023/2022 s názvem „Odchyt zvířat včetně ustájení a souvisejících služeb“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Česká společnost přátel zvířat, z.s., sídlem Řepnice 30, 412 01 Libochovany, IČO: 49280091 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 454/19/2022

Zhodnocení volných zdrojů

RM schvaluje uzavření smlouvy o termínovaném vkladu na dobu určitou (na dobu 1 měsíce s automatickou obnovou, s úrokovou sazbou 6 % p.a.) s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350 (návrh smlouvy a obchodní podmínky - viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 455/19/2022

Zrušení adresného záměru pronájmu části pozemku parc. č. 657/98 a částí pozemku parc. č. 657/80 oba v k.ú. Pokratice

RM bere na vědomí zrušení adresného záměru pronájmu části pozemku parc. č. 657/98, ostatní plocha v k.ú. Pokratice o výměře cca 1 m2 a částí pozemku parc. č. 657/80, ostatní plocha v k.ú. Pokratice o výměře cca 8 m2 panu Mxxxxxx Kxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Malíč, k využití jako parkoviště osobních automobilů a malých užitkových vozidel, na dobu určitou 10 let za roční nájemné ve výši 1.000 Kč.

 

usnesení č. 456/19/2022

Přidělení bytu č. 3, Lidická 150/2, Litoměřice, na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích o výměře 71,00 m2 (1+1) panu Dxxxx Bxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 364 64 Bečov nad Teplou. Výše nájemného činí 85,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 457/19/2022

Přidělení bytu č. 8, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice, na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 8 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 41,06 m2 (2+1) panu Mxxxxx Lxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Výše nájemného činí 85,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 458/19/2022

Přidělení bezbariérového bytu č. 4, Švermova 2099/16 v Litoměřicích pro handicapovanou osobu, na základě zveřejněného adresného záměru

RM schvaluje přidělení bezbariérového bytu č. 4, Švermova 2099/16 v Litoměřicích pro handicapovanou osobu, na základě zveřejněného adresného záměru paní Kxxxxxxx Bxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Výše nájemného činí 65,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy. Zároveň RM odpouští úhradu poplatku za přidělení bytu v domě určeném pro seniorské bydlení.

 

usnesení č. 459/19/2022

Změna nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 43 na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro T-Mobile Czech Republic a.s.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 23.01.2015 na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 43 na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 460/19/2022

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 18 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje paní Mgr. Lxxxx Hxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 34,84 m2, který se nachází ve dvorním traktu budovy č.p. 18, stojící na pozemku parc.č. 7 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení. Smluvní nájemné činí 1.050 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 461/19/2022

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích

RM schvaluje paní Jxxx Dxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 22,31 m2, který se nachází v 1. NP budovy č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 462/19/2022

Záměr prodeje použité techniky

a) RM schvaluje prodej výpočetní techniky využívané starostou, místostarostou a politikem Zdravého města, včetně příslušenství, za zůstatkovou cenu dle odborného odhadu ke dni 27.9.2022 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod notebooku inv. č. 221080, využívaného místostarostou Mgr. Karlem Krejzou, do vlastnictví 1. Geotermální Litoměřice a.s., sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 24840688.

 

usnesení č. 463/19/2022

Odvolání z výkonu funkce předsedy a člena Dozorčí Rady 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČO: 248 40 688

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 248 40 688 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice odvolává k datu 03.10.2022:

Ing. RADKA LONČÁKA, MBA, dat. nar. xxxxxxxxxxxxxxx z funkce předsedy a člena dozorčí rady

b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře 1. Geotermální Litoměřice a.s., o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 464/19/2022

Podání žádosti o dotaci do programu SFŽP Ekomobilita pro TSM

RM ukládá Ing. Vítězslavu Votrubovi, koordinátorovi příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, se sídlem Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, podat neprodleně žádost do dotačního programu SFŽP Výzva č. 3/2022: Ekomobilita, na kofinancování obměny strojního vybavení a nákup strojů s elektro pohonem.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Lukas Wünsch

2.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 6.10.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu