Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 26.9.2013

 

USNESENÍ

VÝPIS

z 19. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 26. 9. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  1 9.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

501/19/2013

Schválení záboru veřejného prostranství

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části ul. Dlouhá v Litoměřicích pro paní J.B., bytem Lahošť v termínu od  21.10. do 2.11.2013 za účelem prodeje dušičkového zboží.

 

502/19/2013

Složení hodnotící komise a seznamu oslovených uchazečů v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci s názvem „ODBOR DOPRAVY TOPOLČIANSKÁ Č.P. 447 LITOMĚŘICE - KLIMATIZACE 2.NP„                                         

RM schvaluje složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a schvaluje seznam oslovených uchazečů v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ODBOR DOPRAVY TOPOLČIANSKÁ Č.P. 447 LITOMĚŘICE - KLIMATIZACE 2.NP„ (viz příloha orig.zápisu).

503/19/2013

Žádost o prominutí nájemného v divadle K. H. Máchy v Litoměřicích – Centrum pro náhr. rodinnou péči

RM schvaluje Centru pro náhradní rodinnou péči, o.s., Kréta 158, 411 55 Terezín, IČ: 26999234 prominutí nájemného v divadle K. H. Máchy v Litoměřicích  ve dnech 17.-20.10.2013 za účelem uspořádání 4. ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů. Výtěžek benefice je určen dětem v náhradní rodinné péči na jejich vzdělávání.

504/19/2013

Schválení nového oboru, kapacity a místa poskytovaného vzdělávání v ZUŠ Litoměřice

RM schvaluje Základní umělecké škole Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773410, založení tanečního oboru studia s kapacitou 30 žáků a s místem poskytování vzdělávání v malém a velkém sále příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Litoměřice, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČ: 44557141, a to od 1.9.2014.

505/19/2013

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ – vyloučení z účasti

RM bere na vědomívyloučení uchazeče společnost INSKY spol. s r.o.se sídlem Ústí nad Labem, Nový svět 100, PSČ 400 07, IČ: 006 71 533  z účasti o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

506/19/2013

Schválení smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava havarijního stavu pláště objektu MŠ Ladova 431/3 “

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu pláště objektu MŠ Ladova 431/3“ se společností  METALL QUATRO spol. s r.o., IČ: 61538213 (viz příloha orig.zápisu).

507/19/2013

Schválení smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Havárie - oprava střešní krytiny DK Litoměřice “    

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Havárie - oprava střešní

krytiny Dům kultury Litoměřice“ se společností Izolace a projekty staveb s.r.o., IČ: 25457101 (viz příloha orig.zápisu).

508/19/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní M.P., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 200,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

509/19/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro  paní I.K., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

510/19/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu a uzavření NS k bytu č. 3, Karla IV. 2174/6, Litoměřice

a) RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s panem D.B. a paní J.B., oba bytem Litoměřice, na částku 20.406,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 4.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Karla IV. 2174/6, Litoměřice pro pana D.B. a paní J.B., oba bytem tamtéž, na dobu určitou 1 rok.

511/19/2013

Schválení uzavření nájemní smlouvy

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Nezvalova čp.1821/21, Litoměřice pro paní L.K., bytem tamtéž na dobu určitou od 1.7.2013 do 30.6.2014.

512/19/2013

Návrh na příděl bytu č. 5 (1+1) v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Švermova 2099/16, Litoměřice paní J.P. bytem Litoměřice a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

513/19/2013

Rezignace Bc. Zdenky Broumské na členství ve zdravotní a sociální komisi při RM

RM bere na vědomí rezignaci Bc. Broumské Zdenky (zástupce Farní charity) na funkci člena zdravotní a sociální komise a odvolává ji z funkce člena komise s účinností od 1.10.2013.

514/19/2013

Návrh Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu).

515/19/2013

Poskytnutí dotací na projekty realizované v rámci komunitního plánování sociálních služeb

a) RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na tyto projekty:

1/ Udržení kvality výměnného programu Kontaktního centra Litoměřice (Harm reduction materiál)

2/ Aktualizace mapy bezbariérovosti a její tisk / Klub Plamínek

3/ Zkvalitnění poskytování sociálních služeb v Domově na Dómském pahorku / Farní charita Litoměřice

4/ Testování na pohlavně přenosné nemoci v Kontaktním centru Litoměřice / ČČK Litoměřice

b) RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi:

1/ Český červený kříž, oblastní spolek ČČK Litoměřice

2/ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Plamínek

3/ Farní charita Litoměřice

4/ Český červený kříž, oblastní spolek ČČK Litoměřice

516/19/2013

Změny v základní dokumentaci Domova pro matky s dětmi při Diakonii ČCE - SKP v Litoměřicích.

RM schvaluje změny v ceníku a ubytovacím řádu Domova pro matky s dětmi při Diakonii ČCE - SKP v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

517/19/2013

Pronájem pozemků a ploch na budovách ve vlastnictví města pro umisťování reklamních zařízení

a) RM neschvaluje pronájem ohradní zdi hřbitova stojící na pozemku parc.č. 2570/1 v k.ú. Litoměřice žadatelům: Kamenictví Jan Bukovina, Roudnice n.L. a Gertahaus s.r.o. Kamenictví H, Litoměřice, pro umístění reklamního zařízení s tím, že těmto žadatelům bude povoleno dočasné umístění reklamního poutače formou záboru veřejného prostranství a to do doby zhotovení a instalace technického zařízení, které umístění reklamy umožní. Toto technické zařízení umístí při vstupu do hřbitova Technické služby města.

b) RM schvaluje podání výzvy M. Bastyr, Žitenice a Kamenictví Nepustil, Ústí n.L. k odstranění stávajících reklamních zařízení z ohradní zdi hřbitova.               

518/19/2013

Uzavření dodatku č. 2, týkající se změny nájemce NS č. 9475000014 (stánek PNS na č. pozemku parc.č. 2719/9 v k.ú. Litoměřice)

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2, NS č. 9475000014 ze dne 13.6.2011, týkající se změny nájemce části pozemku parc.č. 2719/9 v k.ú. Litoměřice, kterým je na základě fúze PNS Grosso, s.r.o. Paceřická 1/2773, Praha 9 - Horní Počernic s právními účinky k 1.1.2013 (Dodatek č. 2, viz příloha orig. zápisu).

519/19/2013

Záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy  na částech pozemků parc.č. 1591/2 ost.plocha, komunikace a parc.č.1591/3 ost.plocha

RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na částech pozemků  parc.č. 1591/2 ost.plocha - komunikace a parc.č.1591/3 ost.plocha, jiná plocha v ul. Spojovací pro vlastníka nemovitostí (parc.č. 1548/1 a 1547/1) vše v k.ú. Litoměřice (nutný geom. plán pro zřízení věcného břemene)

520/19/2013

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4202/8 o výměře 70 m2 a pozemku parc.č. 4202/24 o výměře 49m2 obě v k.ú. Litoměřice (rozšíření zahrady).

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc..č. 4202/8 o výměře 70 m2 a pozemku parc.č. 4202/24 o výměře 49m2 obě v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání - rozšíření zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

521/19/2013

Výpůjčka prostor (budovy a přilehlého pozemku) v KDH za účelem cvičení sboru Vězeňské služby České republiky dne 01.11.2013

RM schvaluje výpůjčku budovy na parcele parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v  k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení sboru Vězeňské služby České republiky (Vazební věznice Litoměřice) dne 01.11.2013.

522/19/2013

Prodloužení nájemní smlouvy k NP

RM schvaluje panu P.T., bytem Litoměřice, prodloužení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na parc. č. 56, ul. Krajská v Litoměřicích. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.9.2013 do 31.8.2015 za podmínky plnění veřejné služby.

523/19/2013

Schválení smlouvy na zpracování architektonické studie revitalizace městského pivovaru

RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování architektonické studie revitalizace městského pivovaru se společností City Work s.r.o. se sídlem Praha 6 - Hradčany, Na Baště Sv. Jiří 258/7, PSČ 160 00, IČ: 28181760 (Smlouva přílohou orig. zápisu).

524/19/2013

Zadání veřejné zakázky na výběr poskytovatele vzdělávání zaměstnanců

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky zajištění akreditovaného vzdělávání pro úředníky Městského úřadu Litoměřice podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a složení výběrové komise na výběr poskytovatele služby (viz. orig. příloha zápisu).

525/19/2013

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO MěN v Litoměřicích 

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, 41201 Litoměřice za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

526/19/2013

Vnitřní platový předpis – ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2  

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

527/19/2013

Uzavření dodatku č. 1, spočívajícího v prodloužení účinnosti nájemní smlouvy ze dne 22.1.2008 a změny výše nájemného 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1, spočívajícího v prodloužení účinnosti nájemní smlouvy ze dne 22.1.2008 uzavřené mezi Městem Litoměřice a nájemcem Fotbalovým klubem Litoměřice, U Stadionu 1980/2 na dobu určitou do 31.12.2025 a dále úpravu výše nájemného na 1,- Kč/rok s právními účinky od 1.1.2013.

528/19/2013

Žádost ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v přípravné třídě.

RM schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 ze 7 dětí na 6 dětí. Základní škola nepožaduje po zřizovateli zvýšení výdajů na vzdělávací činnost školy.

529/19/2013

Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka č. 1/2011 „Směrnice určující postupy PO zřízených Městem Litoměřice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na zadání veřejné zakázky „Vybudování fotovoltaických elektráren na objektech ZŠ a MŠ“

RM schvaluje výjimku z  Příkazu starosty a tajemníka č.1/2011 „Směrnice určující postupy příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na zadání zakázky „Vybudování fotovoltaických elektráren na objektech ZŠ a MŠ“ (viz originál zápisu)

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Mgr. Václav Červín

3. místostarosta

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu