Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 14.9.2017

USNESENÍ

19. mimořádného jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 14.9.2017 od 15:30 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Přítomno 9 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 19. mimořádném jednání projednala pod usnesením č.:

 

509/19/2017
Doporučení ZM k převodu činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s.:

a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace, IČO: 00830488, s účinností ke dni 30. 09. 2017.
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice.
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku.
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
f) Rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

RM doporučuje ZM schválit tato usnesení:
a) ZM bere na vědomí, že Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace je s účinností od 12. 09. 2017 zapsána v obchodním rejstříku.

b) ZM, s ohledem na založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a s ohledem na vydané oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro Nemocnici Litoměřice, a.s. s účinností od 1. 10. 2017 ve stejném rozsahu, v jakém poskytuje zdravotní služby Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, ruší příspěvkovou organizaci Městskou nemocnici v Litoměřicích, IČO: 00830488 se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, a to s účinností ke dni 30. 09. 2017.

c) ZM projednalo nabídku Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na převod majetku pro případ záměru zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, která byla učiněna podle ustanovení článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny, viz příloha orig. zápisu.
ZM schvaluje bezúplatné přijetí nemovitých věcí uvedených v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace do svého vlastnictví za dodržení podmínek daných smlouvou o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/7 uzavřené mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací ze dne 7. 1. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2017
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi městem Litoměřice jako nabyvatelem a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací jako převodcem, kterou přijímá nemovité věci popsané ve smlouvě do svého vlastnictví, viz příloha orig. zápisu. ZM, současně bere na vědomí, že na nemovitostech váznou závazky uvedené v katastru nemovitostí a dále závazky ze smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/3370/07 ve znění dodatku č. 1 s tím, že město Litoměřice se zavazuje po celou dobu omezení dodržet všechny závazky a podmínky uvedené v předmětné smlouvě.

d) ZM z ostatního majetku, uvedeného v předložené nabídce Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace (movité věci) městu Litoměřice, nic nepřijímá.

e) ZM nařizuje příspěvkové organizaci Městské nemocnici v Litoměřicích, aby v souladu s ustanovením článku 8 bod B) odst. 4 zřizovací listiny uzavřela Smlouvu o koupi obchodního závodu s Nemocnicí Litoměřice a.s. (viz příloha orig. zápisu), který vytvořila Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace a který slouží k provozování jejích činností ve stavu, v jakém je k datu 30. 9. 2017, a to za cenu 115 100 000,- Kč. Cena je určena znaleckým posudkem o ocenění obchodního závodu jako cena obvyklá, a to Znaleckým posudkem č. 2995-98/2017 „Stanovení spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích“ ze dne 1. 9. 2017 s datem ocenění k 30. 9. 2017.

f) ZM schvaluje peněžitý vklad ve výši 115.100.000,- Kč do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.

 

 

510/19/2017
Schválení uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

511/19/2017
Schválení rozhodnutí o akceptaci a uzavření Smlouvy o koupi obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice, pro zajištění činnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., schvaluje akceptaci a uzavření smlouvy o koupi obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace, za cenu, stanovenou Znaleckým posudkem o ocenění obchodního závodu č. 2995-98/2017 „Stanovení spravedlivé hodnoty („fair value“) obchodního závodu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích“ ze dne 1. 9. 2017 s datem ocenění k 30. 9. 2017, ve výši 115.100.000,-Kč, mezi Nemocnicí Litoměřice, a.s. a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, viz příloha orig. zápisu.

b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o akceptaci a uzavření této Smlouvy o koupi obchodního závodu mezi Nemocnicí Litoměřice, a.s. a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvkovou organizací.

c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou uložilo představenstvu Smlouvu o koupi obchodního závodu podepsat a zajistit podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady do obchodního rejstříku spolu s předmětnou smlouvou.

 

 

512/19/2017
Schválení rozhodnutí o navýšení základního kapitálu Nemocnice Litoměřice, a.s., IČO: 0619951, a to s možností započtení
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Pro zajištění činnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., k úhradě dluhu vzniklého na základě smlouvy o koupi obchodního závodu vůči Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se navýší základní kapitál o částku 115.100.000 Kč, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře.

b) Základní kapitál bude zvýšen o částku 115.100.000 Kč. Nepřipouští se upisování akcií ani nad ani pod navrhovanou částku.

c) V souvislosti s navýšením základního kapitálu bude vydáno celkem 11.510 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč.

d) Přednostní právo k upsání akcií má jediný akcionář společnosti, to je Město Litoměřice.

e) Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.

f) Lhůta ke splacení emisního kurzu se určuje do 31. 12. 2017, a to s úhradou peněžitého vkladu na účet společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

g) Rada města Litoměřice dále schvaluje uzavření písemné smlouvy mezi Městem Litoměřice, jako jediným akcionářem upisujícím akcie se společností viz příloha orig. zápisu.

h) Na zvýšení základního kapitálu bude upsána částka 115.100.000 Kč, a to k upsání 11.510 kusů akcií se jmenovitou hodnotou 10.000 Kč, akcie na jméno, vydány v listinné podobě, s výší emisního kurzu 115.100.000 Kč se lhůtou pro splacení 31. 12. 2017 s možností započtení.

i) Rada města Litoměřice schvaluje uzavření dohody o započtení (viz příloha orig. zápisu) k tomuto rozhodnutí, se započtením pohledávky města Litoměřice vůči společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. z titulu úhrady kupní ceny za koupi obchodního závodu, a to proti pohledávce na splacení emisního kurzu.

j) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s obsahem uvedeným rozhodnutí Rady města Litoměřice,

k) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou uzavřelo písemnou smlouvu o upsání akcií se společností Nemocnice Litoměřice a.s. viz příloha orig. zápisu.

l) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou uzavřelo Dohodu o započtení se společností Nemocnice Litoměřice, a.s. viz příloha orig. zápisu.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 20.9.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu