Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18 zasedání rady 29.08.2002

U S N E S E N Í

z 18. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 29. srpna  2002

od 13,50 hod. v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  7 členů Rady města.

Rada města projednala a

I.          schválila:

1.         předložený návrh smlouvy s M&S HOLDING CZ a.s. s dodatkem nejpozdějšího termínu instalace telekomunikačního zařízení do 31.03.2003 s tím, že případné stavební úpravy nutné pro statické zajištění rozhledny v souvislosti s instalací telekomunikačního zařízení, bude hradit akciová společnost

na vlastní náklady

2.         přesunutí dotace TJ Slavoj Litoměřice ve výši 155.000,-Kč na výdaje na odstraňování škod

po záplavách

3.         prominutí školného MŠ za šk.r. 2002/2003 ve výši 200 Kč,-/1 měsíc rodičům, kteří byli postiženi záplavami

4.         přidělení lektorského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 21/13, Litoměřice učitelce německého jazyka paní Mgr. Lence Zichové až po uvolnění bytu po použití pro ubytování pro občany postižené povodní. Další podmínky upřesní RM po uvolnění bytu.

5.         proplacení  části nákladů v navrhované částce 7.000,- Kč, vzniklé nápravou chybného zápisu v katastru nemovitostí pro Realitní kancelář RENO zastoupenou Mgr. Zbyňkem Pěnkou.

Na návrh p. Hameleho připraví odbor SMMaBH ve spolupráci s fi RENO koncept dopisu na Katastrální úřad Litoměřice s dotazem ohledně případné úhrady vzniklých vícenákladů.

6.         výměnu bytů mezi paní Vlastou Nebeskou byt č. 3, obecní, kategorie I., o velikosti 3+1, U Kapličky 444/8, Litoměřice a paní Lenkou Šverhartovou byt č. 31, družstevní, kategorie I., o velikosti 2+0, Liškova 2012/8, Litoměřice.

7.         návrh „Smlouvy o poskytnutí přechodného ubytování“ s termínem opuštění bytů do 31.5.2003

8.         snížení poplatku na soc. ubytovně pro ubytované z důvodu  poničení bytu povodněmi a to na  50,- Kč/den/osoba

9.         prominutí poplatku od obce Křešice ve výši 4 100,- Kč/měs za Renatu Strakovou a jejího syna Josefa od 21.8.2002 , kteří jsou  přechodně umístěni v DMD z důvodu zaplavení bytu v Křešicích č.103

10.       zábor veř. prostranství – Mírového náměstí, Litoměřice dne 4. 9. 2002  pro HZS Ústeckého kraje z důvodu pořádání soutěže. Akce je povolena bez poplatku

11.       použití městského znaku ke komerčnímu účelu firmě NEVEL Grafik se sídlem v Trutnově /na samolepky k SPZ/ za podmínek dodání potřebného množství samolepek pro potřeby Města Litoměřice                          

12.       text inzerátu  na obsazení funkce vedoucího správního odboru ve znění:   

Město Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího správního odboru Měú Litoměřice.

Požadavky:

            - vysokoškolské vzdělání

            - dobrá znalost práce s výpočetní technikou (uživatelská práce s PC - WORD, EXCEL atd.)

            - organizační schopnosti, komunikativní jednání

            - bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů

            - negativní lustrační osvědčení

            - praxe ve státní správě a samosprávě a zkoušky odborné způsobilosti vítány

Nástup do zaměstnání k 1.12. 2002.

Přihlášky pod heslem „vedoucí“ předávejte na sekretariát Měú Litoměřice nejpozději do 20.9.2002.

13.       znění Smlouvy o bezplatné výpůjčce vysoušečů občanům postiženým povodní v srpnu 2002 podle § 659 občanského zákoníku. Příděl vysoušečů bude prováděn losem

14.       z důvodu zajištění bezpečnosti leteckého provozu záchranné služby pro  MěN Litoměřice zadat zhotovení osvětlení a jeho montáže na komíně teplárny fy United Energy a.s. divize Litoměřice a jeho částečnou úhradu od UE, divize Litoměřice, formou zápočtu adekvátní části věcného břemene

II.         neschvaluje:

1.         vzhledem k současné situaci finanční příspěvek na pořádání koncertu dne 26.10.2002  v litoměřické katedrále pro ARKADII, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené děti

III.        prohlašuje:

1.         Město Litoměřice bude pro potřeby reformy veřejné správy využívat v budově současného Okresního úřadu v Litoměřicích z celkového počtu 143 jen 41 kancelář (pro zaměstnance přecházející z referátu obrany, živnostenský úřad, vnitřních věcí – OP, víza a pasy, státní sociální podpory a živnostenského úřadu).

V případě, že na Město Litoměřice nebude převáděn referát státní sociální podpory, bude počet využívaných kanceláří 32.

Z ostatních prostor v budově OKÚ Litoměřice bude využíváno 5 spisoven a 1 garáž.

IV.        doporučuje ZM:

1.         schválit změnu rozpočtu v příjmové části  ponížením  o 127.628,- Kč a tím i prominutí poplatku

za neinvestiční náklady ZŠ a MŠ obcím, které byly postiženy rozsáhlými záplavami

V.         bere na vědomí:

1.         odpověď na reklamaci vyúčtování služeb nájemníkům v ul. Turgeněvova 618/18, Litoměřice

ze dne 1.8.2002

2.         zápis z jednání Dozorčí rady MěN Litoměřice konané 6.6.2002

VI.        pověřuje:

1.         vedoucí odboru SvaZ pí Melenovou, aby ve spolupráci s odborem SMMaBH disponovala  s předanými volnými byty pro potřebu dočasného ubytování občanů postižených povodní v 8/2002.

2.         tajemníka, starostu a místostarostu k provedení užšího výběru z uchazečů o místo vedoucího správního odboru

VII.       rozhodla:

1.         se zpětnou platností od 19.8.2002 ustanovit komisi na posuzování žádostí občanů z regionu Litoměřic na odškodnění v souvislosti s živelnou pohromou – zátopy, dle § 51 odst. 3 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb.

Složení komise:

                        Jana Šourková

                        MUDr. František Pražák/Alena Kuldová

                        Libuše Melenová

                        Jitka Salusová

                        Ivana Aksenová

VIII.      ukládá:
1.         s úmyslem rozdělení odboru SMMaBH na 2 samostatné subjekty, stávajícímu odboru zpracovat návrh nové organizační struktury nově vzniklých subjektů  a nových náplní práce těchto subjektů a variantní řešení začlenění do org. struktury města

 

p. Jiří Landa

starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu