Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18 zasedání rady 13. 9. 2001

U S N E S E N Í

z 18. jednání rady města, které se konalo dne 13. září  2001 od 13,35 hod.

v kanceláři starosty

_                                                                                                                                             

Přítomno: 7 členů rady

Rada města projednala a

I.            schválila:

1.         zpětně od 1.7.2001 řediteli příspěvkové organizace MSZ p. Jaromíru Tvrzníkovi

příplatek za vedení ve výši 3000, - Kč

2.         od 1.10.2001 do 31. 12. 2002 rozšíření systemizace na odboru ŠKaS o referenta

pro sport a volný čas dětí a mládeže

3.         přidělení bytu o velikosti 3+1 v ulici Dukelská 1854/3, Litoměřice

paní Dagmar Vojtíškové, bytem Stránského 1763/35, Litoměřice

4.         prodej bytů veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu a deleguje pí Janu

            Šourkovou do komise na otevírání obálek, které proběhne dne 3.10.2001 v zasedací

místnosti MěÚ Litoměřice na Mírovém nám. 15/7. 

                 1.    Alšova 23/19, byt č.32        velikost 1+1

                             vyvolávací cena dle znaleckého posudku  110 520,-- Kč

                 2.    Michalovická 1491/4,   byt č. 2     velikost 2+0

                       vyvolávací cena dle znaleckého posudku 183.630,-- Kč

                 3.    Stránského 1763/35,     byt č. 25     velikost 3+1

                       vyvolávací cena dle znaleckého posudku 227.010,--Kč

Termín vyvěšení nabídky je 14.9.2001.

5.         přidělení bytu č. 9 vel. 1+1 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu Přemyslu

Strakovi r. 1926, Havlíčkova 18, Litoměřice za obvyklých podmínek

6.         výměnu bytů mezi p. Rudolfem Drobcem, Seifertova 1880/4, byt I. kat. o velikosti

3+1, Litoměřice a p. Liborem Havlíčkem, Dukelská 1854/16, I.kat. o velikosti 2+0,

Litoměřice

7.         postup jednání směřující ke vzájemnému započtení pohledávek mezi Městem

Litoměřice a ČESKOU NÁBYTKÁŘSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o. Lovosice

8.         zřízení komise pro projednání možností a podmínek zachování nájemního vztahu

pro firmu TVRDÍK servis v nebytových prostorách Kosmonautů16, Litoměřice, jakož

i případné možnosti náhradních nebytových prostor.

Komise ve složení:             2 x členové rady /p. Terber, p. Hamele/

                                    p. Tvrdík

                                    pí Melenová L. – ved. odboru SVaZ

                                    stavební technik ÚRM

                                    zástupce odboru SMMaBH

II.            neschvaluje:

1.         žádost paní Jolany Mikelové na společný nájem v bytě Revoluční 1834/8, byt č.25, 

            Litoměřice s Aurelií Mikelovou

III.        ukládá:

1.            starostovi a místostarostovi připravit návrh změn v odměňování ředitelů

příspěvkových organizací

IV.        bere na vědomí:

1.            předloženou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace MKZ Litoměřice

za 1.pololetí r.2001 /viz příloha orig. zápisu/

2.             s malými připomínkami znění „Dohody o spolupráci“, která bude uzavřena mezi

            Městem Litoměřice a Okresní hospodářskou komorou Litoměřice, kdy smluvní strany

            vyjadřují svobodnou vůli ke spolupráci a spolupůsobení v zájmovém území města

            Litoměřice, s hlavním cílem zlepšení podnikatelského prostředí a kvality života

            podnikatelské i obecné občanské veřejnosti /smlouva viz . příloha orig. zápisu/

3.         návrh starosty na znění písemné odpovědi na „petici“ občanů z ulice 5. května se stížností na non-stop provoz restaurace BAKARA /viz příloha orig. zápisu/

4.         dopis od Občanské iniciativy VDĚČNOST, Štichova 583, Praha 4 jehož text se týkal

            výsadby nových růží v Mezinárodním sadu růží u obce Lidice a pověřuje p. starostu

            jednat o možném způsobu příspěvku města na nové keře růží pro Lidice

V.            doporučuje:

1.         ZM navýšit rozpočet na akci Stanley Cup o 30.000,- Kč / viz příloha orig. zápisu/

                                                                                                                                               

Přítomní členové rady odsoudili úterní útok na americká města a vyjádřili soucit

a účast s obyvateli postiženými touto tragedií.

                                   

                        p.Antonín Terber                                             p. Jiří Landa

                        zástupce starosty                                             starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu