Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis z usnesení RM 25.08.2005

Usnesení

výpis

ze 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25.8. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         složení komise a seznam oslovených firem na stavbu komunikace v ulici K. Trochty v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

2.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a projekční firmou  h – projekt s.r.o. Praha na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu „Multifunkční hala – Litoměřice.“

3.            bezúplatný zábor veř. prostranství mimo parkovacích míst na Mírovém náměstí pro firmu AVON za účelem uspořádání společensko-charitativní akce dne 8.9.2005.

4.            rámcovou smlouvu s firmou Karneval Media s.r.o., Plzeň o spolupráci při vysílání pořadů o městech Lovosice a Litoměřice v kabelové televizi šířené v kabelových rozvodech v městech Lovosice a Litoměřice

5.            spolupráci s firmou Provizi s.r.o. Litoměřice při vytváření pořadů pro kabelovou televizi, při aktualizaci zpravodajství 2x týdně. Návrh smlouvy bude předložen k projednání RM a poté ke schválení ZM.

6.            v souladu s nájemní smlouvounavržený seznam stavebních úprav na výstavišti ZČ pro rok 2006 (viz příloha orig. zápisu)

7.            dodatečné zařazení demolice potravinové linky v areálu výstaviště ZČ z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek a bezpečnosti návštěvníků do akcí realizovaných v roce 2005. Schválený objem finančních prostředků na rok 2005 nebude tímto překročen.

8.         uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcemi  Býčkovice a Chudoslavice s Městem Litoměřice.

9.         konání mimořádného termínu svatby - na Ploskovickém zámku dne 1.října 2005 v  12.00  hod.

10.       vzorovou  smlouvu o hrazení příspěvků jednotlivých obcí s Městem Litoměřice za děti navštěvující Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO p.o. (smlouva příloha orig. zápisu).

11.       smlouvu mezi Městem Litoměřice a společností VÝSTAVY spol. s r.o. o zajištění vánočních trhů 2005. (smlouva příloha orig. zápisu).

12.            převedení finanční částky ve výši 8.494,- Kč z hlediska odpovědnosti ustanoveného opatrovníka k dispozici nesvéprávnému p. Mačovi Miroslavovi, a to z rozpočtu odboru soc. věcí a zdravotnictví.

13.       zřízení pracovního místa asistenta – vychovatele pro dva žáky na vozíčku pro PO ZŠ Ladova 5 s účinností od 1.9. 2005.

II.             neschvaluje:

1.         umístění 8 ks reklamních poutačů na sloupy VO pro p. Jíchu, Litoměřice

2.         snížení poplatku uvedeným obyvatelům domu DPS čp. 14 a 16 v ul. Kosmonautů a čp. 16 v ul. Švermova v Litoměřicích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Litoměřic. (uvedení obyvatelé domu DPS – viz příloha orig. zápisu).

III.             pověřuje:

1.         OSMM zveřejnit nabídky pronájmu objektu laboratoří a hvězdárny v areálu bývalé lahvárny pivovaru v Litoměřicích.

2.         OÚRM a ODaSH projednáním jiného způsobu informačního značení Intersparu, než požaduje p. Jícha a dále výraznější značení směru do kempu, koupaliště, umístění informační tabule města na dálnici, označení veřejného WC ve městě a zároveň zajistit odstranění nelegálně instalovaných ukazatelů.

3.         ředitelku příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO jednáním s jednotlivými obcemi za účelem uzavření smluvních vztahů na příspěvek pro děti navštěvující její zařízení.

4.         právní odd. zpracovat odpověď na stížnost nájemníků domu v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích ze dne 24.8. 2005.

IV.            doporučuje:

1.         ZM schválit  podmínky při řešení vlastnických vztahů k pozemkům v lokalitě Miřejovická stráň dle návrhu MK ze dne 18.7.2005.

2.         ZM schválit úpravu rozpočtu města na r. 2005 v položce PO ZŠ.

V.            rozhodla:

1.         o prodeji bytu č.17 v ul. Seifertova 1879/10 o velikosti 3+1 v Litoměřicích obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu s připočtením ztráty na nájemném, za podmínky, že koupě výše uvedeného bytu bude umožněna pouze fyzickým osobám.

VI.            jmenuje:

1.         na základě výběrového řízení a na návrh tajemníka MěÚ Litoměřice Ing. Ivetu Zalabákovou vedoucí ekonomického odboru MěÚ Litoměřice s platností od 1.9.2005.

VII.       ukládá:

1.            právnímu oddělení zpracovat návrh Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (o ochraně nočního klidu).

2.            právnímu oddělení uskutečnit kroky k vymožení bezdůvodného obohacení vzniklého neodevzdáním finanční hotovosti převzaté od opatrovníka k použití oprávněných zájmů nesvéprávné osoby.

3.         OÚRM a OŽP připravit návrhy na úpravy dětských hřišť ve městě ve vhodných lokalitách a zároveň předložit odhad nákladů úprav. Materiály poté předložit na jednání RM 22.9. 2005.

VIII.      bere na vědomí:

1.         rozbor hospodaření TSM Litoměřice k 30. 06. 2005 (viz příloha orig. zápisu).

         Jiří Landa                                                                                     Mgr.Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                                starosta města

Zapsala:   Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu