Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání RM 24.08.2006

Výpis

USNESENÍ

ze 18. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 24.8. 2006

od 12:15 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno: 7 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství za účelem stavby, provozování a demontáže pouťových atrakcí v termínu 21 .9. od 18.00 - 24. 9. 2006 do 17.00 v prostorách Tyršova náměstí.

2.         využití louky u Domu kultury ke stanování návštěvníků Vinobraní 2006.

3.            harmonogram přípravy transformace PO MěN Litoměřice dle zákona o neziskových organizacích.

4.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu V-group, s.r.o., Mlékojedská ul., Litoměřice za účelem vystavení 1 vozu po dobu 1 měsíce.

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, v.o.s., Litoměřice na akci „Úprava ploch – Seifertova ul.“ (viz.příloha orig.zápisu).

6.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou SANAP, s.r.o., Litoměřice na akci „Obnova soustavy mostku přes rameno řeky Labe“ a uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, v.o.s., Litoměřice na akci „Oprava komunikace Pobřežní, Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

7.         složení komise a seznam firem, které budou osloveny na vypracování PD na akci „Svatostánek českého vinařství Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

8.         zahájení prací na projektu „Svatostánek českého vinařství“, s tím že projekt bude respektovat celkovou částku investic ve výši cca 100 mil. včetně DPH.

9.         zahájit řízení s firmou DAPS v.o.s. a TJ Sokol Litoměřice o budoucím řešení nemovitostí v dané lokalitě.

10.   bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově pro pana Radka Šikýře za  účelem uspořádání „hudebního festivalu“ dne  02.09.2006 (viz. smlouva o výpůjčce).

11.       bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově pro Sdružení Rómů ČR za účelem uspořádání „Dětského hudebního festivalu“ dne   26.08.2006 (viz. smlouva o výpůjčce).

12.            prodloužení NS č. 947500004 ze dne 14.6.2004 na část pozemku p.č. 657/43 o výměře cca 20  m2 v k.ú. Pokratice, Martě Ceithamelové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu 10.000,- Kč/ rok.

13.            pronájem pozemku parcely číslo 216/19 o výměře 23 m2  a parcely 216/24 o výměře 35 m2  a par. č. 216/22 o výměře 400 m2  v k.ú. Pokratice manželům Ing. Petru a Hedvice Dvořákovým za cenu 1.161 ,- Kč /rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

14.            pronájem pozemků v k.ú. Litoměřice  p.č. 1358/2 o výměře 20m2 (Petr Livonec), p.č. 1359/3 o výměře 20m2 (Jitka Jungrová) část p.č.  1359/1 o výměře 17m2 (Kateřina Hofmanová) za účelem užívání pozemku pod stavbou (garáží)na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouvy vyhotovit po 15-denním  vyvěšením na úřední desce.

15.               výměnu bytu č. 15, Dukelská 1857/4, Litoměřice  obecní, kategorie I.,o velikosti 3+1 za byt

 č. 14, Mládežnická  1753/8, Litoměřice vojenský, kategorie I.,o velikosti 1+1.

16.       postup bytové komise při zamítavém stanovisku na přidělení bytu paní Haně Mühlfaitové.

17.       přechod stávající smlouvy na ostrahu Kasáren Dukelských hrdinů s bezpečností agenturou Argus, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, ostatní smluvní podmínky zůstávají nezměněny.

18.            odstranění havarijního stavu vodovodní přípojky v Kasárnách Dukelských hrdinů v nezbytném rozsahu.

19.       vydání brožury o srpnových událostech 1968 na litoměřicku Vojenským sdružením rehabilitovaných a uvolnění částky 11.000,- Kč z rozpočtové rezervy a ukládá OŠKSa PP realizovat tisk 300 ks.

20.       uvolnění částky ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy na rok 2006 za účelem podpory  provozování lodní dopravy na Labi v Litoměřicích, která bude poskytnuta   Ivu Kalvasovi,

IČ : 640 03 914  v rámci smlouvy o zajištění reklamy.

II.             neschvaluje:

1.         žádnou z nabídek v rámci nabídkového řízení na zakázku „Litoměřice-Kasárna Dukelských hrdinů (dále jen KDH) provedení ostrahy a ochrany po dobu 24 hodin“ (viz.příloha orig.zápisu).

2.         umístění informační skříňky na dům v ulici 5.května 154/1,Litoměřice pro firmu Kerber, s.r.o. zastoupenou jednatelem panem Vladimírem Vobrem, Litoměřice.

III.            doporučuje:

1.         ZM schválit spoluúčast na realizaci investice na projektu „Svatostánek českého vinařství“ ve výši 30% inv. nákladů na dobu 3 let z rozpočtu města.

IV.             pověřuje:

1.            ing.Brunclíkovou jednáním s majiteli sousedních nemovitostí v rámci realizace projektu „Svatostánek českého vinařství“.

V.            jmenuje:

1.         pracovní skupinu pro realizaci projektu „Svatostánek českého vinařství“ v tomto složení: Mgr. Chlupáč, ing. Šturalová, zástupce člena komise rozvoje města a zaměstnance odboru ŠKSaPP.

VI.            opravuje:

1.            usnesení č.I/5 ze dne 25.7.2006 takto:

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a ing. arch. Jarkovským, Litoměřice na akci „Parkové úpravy plochy za hradbami U Hvězdárny – PD“ ve třech cenových variantách realizace, a to do 16, 21 a 26 mil. Kč včetně DPH (viz.příloha orig.zápisu).

VII.       bere na vědomí:

1.            doplňující informace o výsledku hospodaření PO Městská kulturní zařízení, Litoměřice.

 

2.         výkaz zisků a ztrát a rozvahu k 30.6.2006 PO Městské nemocnice v Litoměřicích

(viz.příloha orig.zápisu).

3.            doplňující informace k čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkazu zisků a ztrát a rozvahy k 30.6.2006 PO MŠ Masarykova 30, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

4.         zrušení míst stání vyhrazených pro invalidní občany v rámci intravilánu města, na základě  rozhodnutí zdravotní komise a po prověření dle připomínek členů RM (viz.příloha orig.zápisu).

5.            informaci o průběhu prací na projektové dokumentaci k akci „Parkové úpravy plochy za hradbami U Hvězdárny – PD“.

6.         přehled  stanovisek , uvedených v příloze č.1,  ke stavebním, investičním akcím a pro potřeby OŽP,  vydaných OSMM, na základě delegované pravomoci RM ze dne 23.5.2006 pod

č. jed. I/10,  v období od 1.1.2006 –17.8.2006.

7.            oznámení BK v jednání o přidělení bytu paní Haně Mühlfaitové a schvaluje postup BK při zamítavém stanovisku na přidělení bytu jmenované.

 

 

        Jiří Landa                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

             místostarosta města                                                                       starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu