Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání RM 14.09.2004

U S N E S E N Í

výpis

z 18. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 14.9. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 15 v DPS Kosmonautů 16, Litoměřice  Byt přidělen s podmínkou, že bude zaplacen fin. příspěvek ve výši 30 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.         zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro Generali Pojišťovnu, a.s., se sídlem Velká Krajská 52/2, Litoměřice v termínu od 16.9. do 25.10.2004.

3.         zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí pro firmu Shaker production za účelem pořádání akce pro děti dne 20.9.2004. Zábor veřejného prostranství je schválen bez poplatku.

4.         zábor veřejného prostranství na asfaltovém hřišti v Jiráskových sadech pro DKP Bethel za účelem pořádání tanečního vystoupení a promítání filmu Ježíš dne 19.9.2004. Akce je povolena bez poplatku.

5.         uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 10 o výměře  420 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou za účelem užívání pozemku – rozšíření historických parkánů.

6.         uzavření smlouvy o převodu vlastnictví nebytové jednotky č.1 v č.p. 1822/25.

7.         uzavření smlouvy o dílo č. 09/08/2004 – „Rekonstrukce povrchu komunikace Karolíny Světlé“ mezi Městem Litoměřice a stavební firmou Jan Smola, Litoměřice.

8.         uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z fondu prevence VZP ČR na plavání a cvičení pro těhotné ženy v krytém plaveckém bazénu v Litoměřicích v roce 2004.

9.         uzavření smlouvy o dílo č. 73-5768/04 – „Obnova povrchů ul.Na Mýtě“ mezi Městem Litoměřice a spol. SSŽ a.s. Ústí nad Labem.

10.       znění darovací smlouvy k pozemkům  p.č. 1345/118 o výměře 46 m2 a p.č. 3545/119 o výměře 19 m2, zapsaných na LV 3949 v k.ú. Pokratice.

11.       udělení „PLNÉ MOCI“ pro Mgr. Rudolfa Axmanna, advokáta se sídlem v Litoměřicích, na základě které bude zastupovat Město Litoměřice ve smluvních jednáních a vypracovávání konkrétních smluv o převodech vlastnictví bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., a v řízení před Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice o vklady vlastnických práv k bytovým jednotkám do katastru nemovitostí.

12.       udělení „PLNÉ MOCI“ pro JUDr. Evu Kadeřábkovou, advokátku se sídlem v Litoměřicích, na základě které bude zastupovat Město Litoměřice ve smluvních jednáních a vypracovávání konkrétních smluv o převodech vlastnictví bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., a v řízení před Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice o vklady vlastnických práv k bytovým jednotkám do katastru nemovitostí.

13.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 23.9. 2004.

Program:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

    Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Doplnění/stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Majetkové záležitosti:

Záměry :

1.  Nákup pozemku p.č. 1246/2 v k.ú. Pokratice

2.  Směna pozemku p.č. 4116/20 za 4116/21 v k.ú. Litoměřice

3.  Prodej pozemku p.č.  4112/1 v k.ú. Litoměřice

4.  Uzavření darovací smlouvy na část p.č. 1345/32 v k.ú. Pokratice

           

Prodeje :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.  Revokace usnes. ZM č. I./8 ze dne 27.6. 2002 - prodej nemov. p.č. 565, č. 564 a č. 566 v k.ú. Litoměřice

6.  Prodej pozemku p.č. 1240/39 v k.ú. Litoměřice

7.  Směna  pozemku p.č. 2470/3 v k.ú. Litoměřice v k.ú. Litoměřice za pozemek p.č. 1345/138 v k.ú. Pokratice (vl.Město)

8.  Prodej část pozemku p.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice

9.  Revokace usnesení ze dne 22.5.2003

10.  Bezúplatný převod pozemku p.č. 119/5 v k.ú. Litoměřice

 Ostatní záležitosti:

11.  Splátkový kalendář na uhrazení dluhu

12.  Rozpočtové změny

13.  Dodatek č. 1 k příloze č. 1 Zřizovací listiny OSLH

14.  Zápis KV při ZM – kontrola CŠJ

15.  Nákup zařízení HOLDER pro TSM Litoměřice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         rozhodla:

1.         o umístění výstražných tabulí po dobu konání Vinobraní 2004

III.        ukládá:

1.         ředitelce MKZ Litoměřice zajistit zhotovení a umístění výstražných tabulí po dobu konání Vinobraní 2004na parkánových hradebních zdech v Litoměřicích.

2.         řediteli TSM předložit ZM variantní návrhy na způsob financování nákupu universálního dvounápravového nosiče HOLDER C97H.

IV.        doporučuje:

1.         ZM revokovat své usnesení č.I/8 ze dne 27.6.02

2.         ZM schválit dodatek č. 1 k příloze č. 1 Zřizovací listiny OSLH Města Litoměřice se zapracováním připomínky tajemníka MěÚ. (viz. příloha orig. zápisu)

3.         ZM schválit nákup universálního dvounápravového nosiče HOLDER C97H.

V.         bere na vědomí:        

1.         zápis kontroly KV při ZM provedené ze dne 26.5.2004 v CŠJ v Litoměřicích. (viz příloha orig. zápisu).

2.         předložený výsledek hospodaření MKZ Litoměřice za 1. pololetí roku 2004.(viz příloha orig. zápisu)

3.         konání předvolební akce ČSSD na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 20.9. 2004.

            Mgr. Ladislav Chlupáč

                 starosta města

        Jiří Landa

                                                           1. místostarosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu