Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 7.7.2014

USNESENÍ

VÝPIS

ze 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7.7. 2014

od 16:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   18 j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

365/18/2014

Doporučení schválení Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu v ZM

RM doporučuje ZM schválit Inovovanou strategii marketingu a cestovního ruchu (dokument přílohou orig. zápisu).

366/18/2014

Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 13.9.2014 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice

RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 13.9.2014 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice v rámci Dnů evropského dědictví. 

367/18/2014

Dodatky ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 a č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ se společností Chládek & Tintěra, a.s., IČ:62743881 (viz příloha orig. zápisu).

368/18/2014

Odvod do rozpočtu zřizovatele – PO Knihovna K.H. Máchy

RM ukládá v souladu s §28 ost.6 písm.b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích odvod ve výši 175.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele.

369/18/2014

Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2014

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

370/18/2014

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2014.

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu)

371/18/2014

Zábor veřejného prostranství

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části ul. 5.května v Litoměřicích před č.p. 146 pro p. A.B, bytem Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

372/18/2014

Zábor veřejného prostranství - umístění předzahrádky

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části ul. Na Valech před Domem kultury (před vchodem do baru) v Litoměřicích pro pana M.S., MIST BARS, s.r.o., Praha 3 za účelem umístění předzahrádky.        

373/18/2014

Návrh koncepce prostupného bydlení

RM bere na vědomí informace o potřebnosti prostupného bydlení a o předloženém návrhu koncepce NADĚJE (viz příloha orig.zápisu).

374/18/2014

Návrh na příděl bytu č. 36 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 36 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice panu J.M., trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

375/18/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní P.B., bytem Velké Žernoseky, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

376/18/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pamí J.P., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč. Výše splátky činí 600,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

377/18/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana L.P., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje červencem 2014.

378/18/2014

Schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 14.3.2014 uzavřené s panem B.N., bytem Terezín, a to navýšení dluhu o částku 31.007,-Kč, při zachování výše splátek.

379/18/2014

Vydání nařízení města – zákaz podomního prodeje na území města

RM vydává Nařízení města Litoměřice č.2/2014, kterým se zakazuje podomního prodej na území města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

380/18/2014

Prodej neobsazeného bytu obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu

RM schvalujeprodej neobsazeného bytu  č.20, Kubínova 440/1, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je  08.07. 2014 do 22.07.2014.

Komise:  V. Härting, L. Procházková, J.Musilová, zástupce RM  Mgr. Karel Krejza.

Otevírání obálek proběhne  28.07. 2014 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

381/18/2014

Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 353 ze dne 30.12.2013 k části pozemku parc.č.2536/9 o výměře cca 8m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup.

a) RM schvaluje ukončení  smlouvy o výpůjčce č. 353 ze dne 30.12.2013 k části pozemku parc.č.2536/9 o výměře cca 8m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup uzavřené s výpůjčitelem paní M.R., bytem Litoměřice, k datu 31.7.2014

b) RM schvaluje záměrvýpůjčky části pozemku parc.č.2536/9 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 8m2 pro umístění plošiny a chodníku pro zajištění bezbariérového přístupu pro č.p. 1771 na dobu určitou 10 let.

382/18/2014

Propachtování pozemků parc.č. 4910/19 orná půda o výměře 216m2 a parc.č. 4955 trvalý travní porost o výměře 474 m2 v k.ú. Litoměřice  k účelu využití pro zemědělskou činnost

a)       RM schvaluje propachtování pozemků parc.č. 4910/19 orná půda o výměře 216m2 a parc.č. 4955 trvalý travní porost o výměře 474 m2 v k.ú. Litoměřice spol. Agrokomplex Ohře, a.s. Masarykova 190, Bohušovice nad Ohří  k účelu využití pro zemědělskou činnostna dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za pachtovné ve výši 191,- Kč/rok se zpětnou účinností k 1.1.2014.

b)       RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9470000036 ze dne 31.7.2003 k pozemkům parc.č. 4921/36 a 4921/32 v k.ú. Litoměřice s nájemcem spol. Agrokomplex Ohře, a.s. Masarykova 190, Bohušovice nad Ohří k datu 31.12.2013.

383/18/2014

Výpůjčka části pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 1030m2 v k.ú. Litoměřice včetně 5-ti ks hracích prvků k účelu provozování veřejného dětského hřiště na Střeleckém ostrově (změna stávající smlouvy)

a)       RM schvalujevýpůjčku části pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 1030m2 v k.ú. Litoměřice včetně 5-ti ks hracích prvků v pořizovací hodnotě 287.850,- Kč k účelu provozování veřejného dětského hřiště na Střeleckém ostrově Agentuře Modrý z nebe, zast. panem M.H., bytem Litoměřice na dobu určitou 10-ti let.

b)       RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce  č. 311  ze dne  11.12.2013 k části pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 200m2 v k.ú. Litoměřice, uzavřené k  účelu provozování veřejného dětského hřiště na Střeleckém ostrově s Agenturou Modrý z nebe, zast. panem M.H., bytem Litoměřice ke dni 7.7.2014.

384/18/2014

Propachtování pozemku parc.č. 4536/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 15m2 a parc.č. 4536/1, orná půda o výměře 1755 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 4536/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 15m2 a parc.č. 4536/1, orná půda o výměře 1755 m2 v k.ú. Litoměřice paní M.S, bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné 3645,-Kč/rok s právními účinky od 11.7.2014.

385/18/2014

Propachtování pozemku parc.č. 723/8, orná půda o výměře 7601 m2 v k.ú. Pokratice k zemědělským účelům

RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 723/8, orná půda o výměře 7601 m2 v k.ú. Pokratice panu M.P., bytem Sebuzín, Ústí nad Labem,  k účelu využití pro zemědělskou činnost na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za pachtovné 510,- Kč/rok.

386/18/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 2, Kamýcká 1029/8, o výměře 43,02 m² (1+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích o výměře 43,02 m² (1+1).

387/18/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 2, Mírové náměstí 42/20, o výměře 97,52 m² (3+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 42/20 v Litoměřicích o výměře 97,52 m² (3+1).

388/18/2014

Zrušení usnesení č. 626/23/2013 ze dne 21.11.2013 a schválení zveřejnění nabídky pronájmu NP č. 106 v budově zubního střediska, ČA 17 v Litoměřicích

RM ruší své usnesení č. 626/23/2013 ze dne 21.11.2013 a schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 106 o výměře 50,43 m² v budově zubního střediska na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích.

389/18/2014

Výpůjčka pozemku parc. č. 5227/35 v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem  Litoměřicích za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích              

RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 5227/35 v  k.ú. Litoměřice (manipulační plocha) za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích  ve dnech 12.08.2014 – 14.08.2014 v čase od 08:00 do 17:00 hod. pro paní M.L., bytem Žitenice, která protihodnotou zajistí vyřezání náletových dřevin a úklid tohoto pozemku.

390/18/2014

Vzetí na vědomí problémů vzešlých z akce Mladé fórum aneb Desatero problémů Litoměřic očima žáků základních a středních škol

RM bere na vědomí problémy vzešlé z akce Mladé fórum aneb Desatero problémů Litoměřic očima žáků základních a středních škol a ukládá navrhnout jejich řešení odpovědným garantům.

391/18/2014

Vzetí na vědomí problémů vzešlých z veřejného projednávání (ověřených anketou) a Zprávy k TOP 7 z Fóra 2014 - navrhovaná opatření.

RM doporučuje ZM vzít na vědomí TOP 7 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou.

RM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit v souladu se zpracovanou „Zprávou k TOP 7 z Fóra 2014 – navrhovaná opatření“ problémy vzešlé z veřejného projednání (viz příloha orig. zápisu).

392/18/2014

a)       Připojení města Litoměřice ke kampani „Evropský týden mobility“ podpisem Charty ETM 2014

b)       Schválení bezplatného provozu veřejné linkové dopravy linky B a D v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ dne 16. 9. 2014

a)       RM bere na vědomí připojení města ke kampani „Evropský týden mobility“ a Chartu ETM 2014 tím, že bude organizovat akce zaměřené na téma „Naše ulice, naše volba““ (Charta viz příloha orig. zápisu).

b)       RM schvaluje bezplatný provoz na lince B a D veřejné linkové dopravy v úterý dne 16. 9. 2014.

393/18/2014

Schválení přípravy a podání projektové žádosti „Místní Agenda, doprava, energetika, strategický rozvoj“ do dotačního programu švýcarsko-české spolupráce           

RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti s pracovním názvem „Místní Agenda, doprava, energetika, strategický rozvoj“ (MADES) do dotačního programu švýcarsko-české spolupráce.

394/18/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace PO MSZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice IČ: 709 234 77. (viz příloha orig. zápisu)

395/18/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace HC Stadion Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u organizace HC Stadion Litoměřice, Zahradnická ul. 28, Litoměřice 412 01, IČ: 467 691 29.

396/18/2014

Schválení programu ZM konaného dne 24.7.2014

Program:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.      Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

2.      Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města

3.      Dohoda o splátkách

4.   Schválení Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu      

5.   Vzetí na vědomí problémů vzešlých z veřejného projednávání (ověřených anketou) a Zprávy k TOP 7 z Fóra 2014 - navrhovaná opatření.                             

6.   Ukončení nájemní smlouvy ze dne 27.9.2011 uzavřené mezi Městem Litoměřice a 1. Geotermální a.s.                                                                            

7    Zápis z jednání likvidační komise

8.   Schválení žádosti Městské nemocnice v Litoměřicích na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku

Majetkové záležitosti

Záměry:

9.       Prodej části pozemku parc.č. 856/1 o výměře cca 224 m2 v k.ú. Litoměřice

10.   Prodej pozemku parc.č. 4025/31 o výměře 552 m2 v k.ú. Litoměřice

11.   Prodej pozemku parc.č. 452 o výměře 162 mv k.ú. Litoměřice

12.   Prodej zast.pozemku parc.č. 897/23 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice

13.   Prodej pozemku parc.č. 1265/174 o výměře 10 mv k.ú. Pokratice

14.   Směna pozemků: par.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za část pozemků parc.č. 2469/12,2469/13 a 2469/18 v k.ú. Litoměřice (vl.město)

15.   Směna pozemků parc.č. 1345/12 (vl.1/2 pozemku) v k.ú. Pokratice za část pozemku parc.č. 2581 (vl.město) v k.ú. Litoměřice

16.   Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2700/2, 2701/1, 2705/3 a 2706/4  v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

Prodeje:

17.   Prodej pozemku parc.č. 4530 o výměře 571 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

18.   Prodej pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

19.   Prodej pozemku parc.č. 1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

20.   Zrušení usnesení ZM 20/1/2014 ze dne 30.1.2014: Prodej nemovitostí: pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní.

21.   Zrušení usnesení ZM I./10 ze dne 20.09.2007: Prodej pozemku p.č. 595/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku

22.   Zrušení usnesení ZM 83/3/2014 ze dne 24.04.2014: Prodej pozemku parc.č.  2662/29 o výměře 237 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice. 

23.   Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2897/7 o výměře 20 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1055/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

24.   Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2490/19 a 2490/20 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2985/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

25.   Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1232/63 a 1232/64 (orná půda) v k.ú. Pokratice, smlouva č.j. 1006991438 od ČR SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3

26.   Přijetí daru pozemku parc.č. 2469/52 (zahrada) o výměře 657m2 v k.ú. Litoměřice

27.   Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2355/1 v k.ú. Litoměřice, parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. Pokratice

28.   Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2475/1, 2490/18, 2490/20, 2490/22, 2490/24, 2490/37a 2469/23 v k.ú. Litoměřice

29.   Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  parc.č. 4197/1 a 4121/1 v k.ú. Litoměřice

30.   Zřízení věcného břemene – služebnosti  IS, umístění provozování údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 2355/135 v k.ú. Litoměřice

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24.7.2014 v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

397/18/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/026/2014 s názvem "PARKOVIŠTĚ V ULICI NA VALECH, LITOMĚŘICE"

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "PARKOVIŠTĚ V ULICI NA VALECH, LITOMĚŘICE"

398/18/2014

Zahájení přípravy výběrových řízení projektu „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“.

RM ukládá OÚR zahájit práce na přípravě výběrových řízení projektu „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Václav Červín

3. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu