Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 5.9.2013

 

USNESENÍ

V Ý P I S

z 18. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 5. 9. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  1 8.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

465/18/2013

Schválení výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu „Žitenická ulice – provedení dlažby parkoviště“ a schválení smlouvy s vítězným uchazečem

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Litoměřice, Žitenická ulice – provedení dlažby parkoviště“ DAPS s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto vítězným uchazečem (viz příloha orig.zápisu).

466/18/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Rytířské slavnosti

RMschvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pana J. K., Ústí n. Labem za účelem pořádání Rytířských slavností dne 5.10.2013.

467/18/2013

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2013 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní uzávěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohy) k 30.6.2013 PO Centra Srdíčko (viz příloha orig.zápisu).

468/18/2013

Poskytnutí dotace společnosti DECARO RMG s.r.o., Hostivice na republikové finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2.500,- Kč pro společnost DECARO RMG s.r.o., IČO: 61943762, Husovo náměstí 1702, Hostivice na Republikové finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které se bude konat ve dnech 6. a 7.9.2013 v Praze. Dotace budu určena pro postupujícího litoměřického žáka D.L. (žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

469/18/2013

Poskytnutí dotace DMC REVOLUTION o.s., Litoměřice na akci „Jednou v roce zlom se v boce“

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč pro DMC REVOLUTION o.s., IČO: 26560534, A.Muchy 415/21, Litoměřice na akci „Jednou v roce zlom se v boce“, která proběhla dne 22.6.2013 v Litoměřicích (žádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

470/18/2013

Poskytnutí dotace SKI KLUBU Pohoří u Malečova, Tašov 48, Ústí nad Labem na zakoupení sněžného děla

RM neschvaluje poskytnutí dotace SKI KLUBU Pohoří u Malečova, IČO: 22732608, Tašov 48, Ústí nad Labem na zakoupení sněžného děla (žádost viz příloha orig. zápisu).

471/18/2013

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2013, PO Centrum cestovního ruchu

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

472/18/2013

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2013, PO Základní umělecká škola

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2013 PO ZUŠ Litoměřice (viz příloha originál zápisu).

473/18/2013

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2013, PO Městská sportovní zařízení

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

474/18/2013

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2013, PO Městská kulturní zařízení

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

475/18/2013

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2013, PO Knihovna K.H. Máchy

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

476/18/2013

Poskytnutí dřeva stromů pokácených při rekonstrukci Jiráskových sadů občanům města

RM schvaluje poskytnutí dřeva stromů pokácených při rekonstrukci Jiráskových sadů občanům města, kteří projevili o dřevo zájem a to za odvoz a úklid.  Průběh kácení zajistí odbor životního prostředí ve spolupráci s PO Technické služby města Litoměřice.

477/18/2013

Schválení výběru firem obesláním 3 dodavatelů a složení výběrové komise na akci“ Solární ohřev TUV a bazénu – koupaliště Litoměřice na Písečném ostrově“ 

RM schvaluje přímé oslovení 3 dodavatelů  na akci “ Solární ohřev TUV a bazénu – koupaliště Litoměřice na Písečném ostrově“ a navrhované složení výběrové komise (viz příloha orig.zápisu).

478/18/2013

Schválení výjimky z  Příkaz starosty a tajemníka č. 2/2011 „Zadávání veřejných zakázek  malého rozsahu“ na akci „Podzemní kontejnery ulice ČSA“

RM  schvaluje  výjimku  z Příkazu starosty a tajemníka č. 2/2011 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na akci “ Podzemní kontejnery ulice ČSA“ tak, že schvaluje dodavatelem podzemních kontejnerů firmu MEVA a.s. Roudnice a schvaluje dodavatelem stavebních prací firmu BEC s.r.o. 

479/18/2013

Likvidační komise – doporučení ZM a schválení darovací smlouvy s GVU Litoměřice

RM doporučuje ZM schválit návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 19.8.2013  (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích na 2 plastiky, původně umístěné v areálu výstaviště (smlouva viz příloha orig.zápisu).

480/18/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s paní L. K., bytem  Litoměřice, na částku 27.029,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.                     

481/18/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu 

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana T. M., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

482/18/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní V. V., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

483/18/2013

Uzavření smlouvy o dílo na zajištění poradenských služeb v průběhu fáze udržitelnosti projektu „Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice“ s Regionální rozvojovou agenturou ÚK, a.s., Ústí nad Labem

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění poradenských služeb pro projekt „Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice“ s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 60279524, (smlouva přílohou orig. zápisu)

484/18/2013

Vzetí na vědomí problémů vzešlých z akce Dětské fórum aneb Desatero problémů Litoměřic očima žáků základních a středních škol

RM bere na vědomí problémy vzešlé z akce Dětské fórum aneb Desatero problémů Litoměřic očima žáků základních a středních škol (dopis přílohou orig.zápisu).

485/18/2013

Aktualizace bezúplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých KD za účelem provozování sportoviště na období 01.10.2013–30.09.2014

RM schvaluje prodloužení smlouvy o bezúplatné výpůjčce části pozemku parc. č. 4008/74 za účelem provozování sportoviště v KDH v Litoměřicích na období 01.10.2013 – 30.09.2014 (na dobu jednoho roku) panu J. P., bytem Litoměřice s tím, že dosavadní ustanovení této smlouvy zůstanou zachována.

486/18/2013

Bezúplatná výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých KDH na  jízdu zručnosti v rámci srazu motocyklových veteránů dne 07.09.2013 (AUTOŠKOLA Varchol)

RM schvaluje bezúplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 za účelem uskutečnění jízdyzručnosti v rámci srazu motocyklových veteránů zn. „Dněpr a Ural“  dne 07.09.2013 pro AUTOŠKOLA, Školící středisko řidičů - Ivan Varchol, ul. Kosmonautů 2018/6, 412 01 Litoměřice (IČ: 692 90 300).

487/18/2013

Uzavření nájemního vztahu na pronájem objektu Pedagogicko-psychologické poradny Palachova 18 na dobu určitou jednoho roku pro období 01.11.2013 – 30.10.2014 s navýšením nájemného

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 30.08.1999, se stávajícím nájemcem nebytových prostor v objektu Pedagogicko – psychologické poradny, ul. Palachova 18, Litoměřice s tím, že stávající smluvní vztah bude nově uzavřen na dobu určitou jednoho roku pro období 01.11.2013 – 30.10.2014 a výše nájemného bude pro toto období nově stanovena na 210,- Kč/m2/rok za 287,5 mpronajaté nebytové plochy, tj.  5.031,- Kč/měsíčně.

488/18/2013

Výpůjčka pozemku  p.č. 5117/12, trvalý travní porost o výměře 74m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje výpůjčku pozemku  p.č. 5117/12, trvalý travní porost o výměře 74m2 v k.ú. Litoměřice Autoklubu České republiky, zast. Klubem minikár Litoměřice, paní P. Pospíchalovou, Litoměřice za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu pořádání sportovní akce - ve dnech 6.9.2013 - 7.9.2013.

489/18/2013

Uzavření servisní smlouvy k výtahu v Domě zvláštního určení, Kosmonautů 10

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacího zařízení (výtahu) v domě zvláštního určení Kosmonautů 2261/10 v Litoměřicích s firmou OTIS a.s., Jana Opletala 1279, Břeclav, zast. předsedou představenstva Ing. Alešem Korotvičkou, IČ 42324254 dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).   

490/18/2013

Rozšíření pronajatého prostoru v městské tržnici

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o nájmu části pozemku na městské tržnici v Litoměřicích s paní J. M., bytem Litoměřice. Dodatkem č. 2 se rozšiřuje pronajatý prostor o 4 m2 s platností od 1.10.2013. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2010 zůstávají beze změn.

491/18/2013

Výpověď z nájemní smlouvy nebytového prostoru – politické hnutí ANO 2011

RM bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy nebytového prostoru o výměře 28,60 m2 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, podanou politickým hnutím ANO 2011, Pyšelská 2327/2, 141 00 Praha 4, zast. 1. místopředsedkyní hnutí Mgr. Věrou Jourovou. Dle článku VII. nájemní smlouvy činí výpovědní doba tři měsíce a uplyne dnem 30.11.2013.

492/18/2013

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu o velikosti 64,89 m2 (2+1), v ul. Mládežnická 1753/8 v Litoměřicích panu Ing. P. L.. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.8.2013 do 31.7.2014.

493/18/2013

Nabídka pronájmu nebytového prostoru v KDH

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 115 v Kasárnách Dukelských hrdinů, budova č. 040, st.p.č. 4008/102, výměra 110 m2.

494/18/2013

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic dne 19.9.2013

Program:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10.9.2013

2.         Zápis z likvidační komise

3.         Schválení odůvodnění veřejné zakázky na akci Obnova parku Jiráskovy sady

4.         Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 1345/104, 1345/105 a 1345/106, 1345/190 a 1345/193 a v k. ú. Pokratice u Litoměřic

5.         Schválení dohod o splátkách

6.         Prominutí dluhu

7.         Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

8.         Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO ZUŠ Litoměřice

Majetkové záležitosti:

Záměry:         

9.         Prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře 6 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

10.       Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

11.       Prodej části pozemku parc.č. 246/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice

12.       Majetkoprávní vypořádání k pozemku parc.č. 1206/12 o výměře 31 m2, p.č. 1206/13 o výměře 5 m2, 1206/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej pozemku parc.č. 2608/24 o výměře 24 m2 (ost.plocha-silnice) a p.č. 2608/23 o výměře 1 m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice

14.       Žádost o  bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

Prodeje:

15.       Prodej pozemku parc.č. 2902/6 o výměře 460 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

16.       Prodej pozemku parc.č. 1755/9 (zast.plocha) o výměře  8 m2 v k.ú. Litoměřice

17.       Nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

18.       Nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

19.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2125/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

20.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4388/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

21.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4833/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

22.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4838/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

23.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4464/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

24.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 3002/1 a 3003/1 v k.ú.Litoměřice

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic, konaného dne 19. 9. 2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

495/18/2013

Bezplatný pronájem konferenčního sálu Gotického hradu na setkání starostů obcí správního obvodu Litoměřice 17.9.2013

RM schvaluje bezplatný pronájem sálu Gotického hradu v Litoměřicích dne 17.9.2013 od 10 do 13 hodin za účelem setkání starostů obcí správního obvodu Litoměřice

496/18/2013

Rozšíření organizační struktury Města Litoměřice

RM schvaluje změny organizační struktury Města Litoměřice spočívající ve:

a)      vytvoření tabulkového místa „právní referent – vymáhání pohledávek, exekuce“ u Úseku právního, Kanceláře starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice ke dni 1.10.2013;

b)      vytvoření tabulkového místa „pomocný administrativní pracovník“ u Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice ke dni 1.10.2013;

c)      vytvoření tabulkového místa „administrativní pracovník – poplatky“ u Odboru ekonomického MěÚ Litoměřice ke dni 1.10.2013;

d)      vytvoření tabulkového místa „administrativní a spisová pracovnice – podatelna“ u Odboru správního MěÚ Litoměřice ke dni 1.10.2013.

497/18/2013

Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2013 - PO TSM Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

498/18/2013

Schválení vnitřního platového předpisu – Masarykova základní škola Litoměřice

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu PO Masarykova základní škola Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

499/18/2013

Zrušení výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem "Rozšíření městského kamerového systému“

RM ruší výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového systému.“

500/18/2013

Schválení výzvy k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem "Rozšíření městského kamerového systému – Litoměřice 2013", návrhu smlouvy, složení výběrové komise a seznamu oslovených firem

RM schvaluje:

a)      výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového systému – Litoměřice 2013“

(výzva přílohou orig. zápisu); 

b)      návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozšíření městského kamerového systému – Litoměřice 2013“ (návrh smlouvy přílohou orig. zápisu);

c)      složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k výběrovému řízení s názvem „Rozšíření městského kamerového systému – Litoměřice 2013“

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá:

Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu