Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 26.5.2011

U S N E S E N Í

Výpis

18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.5.2011

od 10:20 hodin v kanceláři starosty města

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  18.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

468/18/2011

Schválení smlouvy o spolupráci při architektonické soutěži s nadací Proměny     

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při architektonické soutěži s nadací Proměny.

469/18/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – PČR

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Krajské ředitelství Policie ÚK, Stránského 811/1, Litoměřice za účelem pořádání 5. ročníku Dne Policie a Integrovaného záchranného systému dne 17.6.2011.

 

470/18/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Gotický hrad

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části prostranství před Gotickým hradem z Tyršova náměstí v Litoměřicích pro Gotický hrad, Tyršovo nám. 5, Litoměřice za účelem pořádání řemeslných výstav a prodejů, prodeje místních produktů a společenských akcí celoročně.

 

471/18/2011

Schválení smlouvy – manž. Podrábských

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a pí Podrábskou Simonou a p. Podrábským Jiřím, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz. příloha orig. zápisu).

472/18/2011

Oprava budovy promítárny v areálu Letního kina              

RM doporučuje odboru územního rozvoje nacenit zakázku u 3 firem a na základě nejvyšší nabídky projednat na jednání FV při ZM a poté předložit zastupitelům ke schválení v bodě rozpočtových opatření.

473/18/2011

Žádost o finanční příspěvek občanskému sdružení Podpora talentu o.s. na projekt Šance pro talent a povolení bezúplat. záboru veřej. prostranství – Podpora talentu

a)       RM schvaluje poskytnutí příspěvku pro občanské sdružení Podpora talentu o.s. v částce 10.000,- Kč na uspořádání projektu „Šance pro talent“.

b)   RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro občanské sdružení Podpora talentu, Štětínská 369/5, Praha 8 za účelem pořádání akce „Šance pro talent“ dne 8.6.2011. Případné náklady TSM spojené s vytýčením prostranství budou uhrazeny objednatelem.

474/18/2011

Revokace usnesení č. 247/11/2011 z jednání Rady města Litoměřic ze dne 24.2.2011

RM revokuje usnesení č. 247/11/2011 z 11. jednání RM dne 24.2.2011 a schvaluje výši úhrady nákladů  pro okolní obce za dojíždějící děti do MŠ Litoměřice pro rok 2011následovně:

a) děti v posledním ročníku mateřské školy (§123 zákona 561/2004 Sb.) nebo děti, jejichž zákonný zástupce pobírá sociální příplatek (§ 6 Vyhl. 14/2005 Sb.) 961 Kč měsíčně.

b) ostatní děti nespecifikované v bodě a)  tohoto usnesení ve výši  611 Kč měsíčně.

475/18/2011

Žádost Nadačního fondu Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích o finanční příspěvek – doplnění podkladů pro přidělení                             

RM schvaluje vyžádání doplňujících podkladů od Nadačního fondu GJJ za účelem posouzení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na přípravu studentů na celostátní dějepisnou soutěž (viz příloha orig..zápisu)

476/18/2011

Prominutí poplatku z prodlení – manž. Čisarovi

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 60% z částky 13.772,-Kč (tedy 8.263,-Kč) pro Ludmilu Čisarovou a Vladimíra Čisara, Litoměřice.

477/18/2011

Prominutí poplatku z prodlení – manž. Gálikovi

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 80% z částky 2.445,-Kč (tedy 1.956,-Kč) pro Vladimíru Gálikovou a Jaroslava Gálika, Litoměřice.

478/18/2011

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu a schválení uzavření NS k bytu

a) RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu s Renatou Tichou, Litoměřice, navýšení dluhu o částku 11.392,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 2.500,-Kč počínaje červnem 2011.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro žadatelku bytem tamtéž na dobu určitou od 1.4.2011 do 30.9.2011.

479/18/2011

a) Schválení uzavření NS k bytu č. 12, A.Muchy 424/1, Litoměřice

b) Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 12 o velikosti 1+1, v domě č.p. 424/1 v ulici A.Muchy v Litoměřicích a poskytnutí bytové náhrady v UŽ

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 12 o velikosti 1+1, v domě č.p. 424/1 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, který protiprávně užívají Monika a Gejza Kančiovi, trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro manžele Kančiových v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

480/18/2011

Prominutí poplatku z prodlení - Soňa Weikertová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 883,-Kč ve výši 80%, (tedy 706,-Kč), pro Soňu Weikertovou, Litoměřice.

481/18/2011

Prominutí poplatku z prodlení - Hana Lojková

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 10.804,-Kč ve výši 80%, (tedy částku 8.643,-Kč), pro Hanu Lojkovou, Litoměřice.

482/18/2011

a) Schválení dohody o splátkách – F.Horák

b) Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1, v domě č.p. 150/2 v ul. Lidická v Litoměřicích a poskytnutí bytové náhrady v UŽ     

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1, v domě č.p. 150/2 v ulici Lidická v Litoměřicích, který užívá František Horák, nar. 13.1.1974, trvale bytem Brňany 93 a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro pana Horáka v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

483/18/2011

Prodej neobsazených bytů obálkovou metodou - ul. Hynaisova a Kubínova

RM schvalujeprodej bytů Hynaisova 427, byt č. 22 a Kubínova 438, byt č. 1 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je  27. 05. 2011.

Komise:  Mgr. V. Härting, L. Šinfeltová, J. Musilová, zástupce RM - Mgr. K. Krejza.

Otevírání obálek proběhne  22.06. 2011 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

484/18/2011

Pronájem části pozemku p.č. 2719/9 cca 20mv k.ú. Litoměřice pro účel umístění stánku na autobusovém nádraží

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2719/9 o výměře cca 20m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění stánku pro prodej tiskovin na dobu určitou do  31.10.2011 spol. Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. Paceřická 1/2773, Praha 9 - Horní Počernice za nájemné 500,-Kč/m2/rok s účinností nájemní smlouvy od 1.1.2011.

485/18/2011

Pronájem pozemku p.č.756, zahrada, o výměře cca 144 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem části  pozemku p.č.756, zahrady o výměře cca 144 m2 v k.ú.Litoměřice,JUDr.Janě Betlamové, Roudnice nad Labem za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok.

486/18/2011

Prodej bytu č. 7 o výměře cca 68,22 m2 v ul. A. Muchy 425/7

RM  schvaluje  platnost  užívacího  práva  k  dosud  obývanému  městskému bytu č. 7 v ul. A. Muchy 425/7 v Litoměřicích po prověření majetku současné nájemnice a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávající uživatelce.

487/18/2011

Prodej bytu č. 8 o výměře cca 69,33 m2 v ul. A. Muchy 424/1

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 8 v ul. A. Muchy 424/1 v Litoměřicích po prověření majetku současné nájemnice a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávající uživatelce.

488/18/2011

Prodej bytu č. 11 o výměře cca 68,44 m2 v ul. A. Muchy čp. 416

RM schvaluje ukončení užívacího práva k městskému bytu č. 11 v ul. A. Muchy 416/17 spolubydlící Pavle Jiříkové a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávajícímu uživateli.

489/18/2011

Prodej bytu č. 16 o výměře cca 68,22 m2 v ul. A. Muchy 425/9

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 16 v ul. A. Muchy 425/9 v Litoměřicích po prověření majetku současné nájemnice a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávající uživatelce.

490/18/2011

Prodej bytu č. 22 o výměře cca 68,22 m2 v ul. A. Muchy 425/9

RM  schvaluje  platnost  užívacího  práva  k  dosud  obývanému  městskému  bytu č. 22 v ul. A. Muchy 425/9 v Litoměřicích po prověření majetku současného nájemníka a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávajícímu uživateli.

491/18/2011

Prodej bytu č. 34 o výměře cca 68,22 m2 v ul. A. Muchy 425/11

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 34 v ul. A. Muchy 425/11 v Litoměřicích po prověření majetku Leo Hýřovi a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávajícímu uživateli.

492/18/2011

Snížení nájemného – pan Stanislav Mátl

RM neschvaluje snížení nájmu Stanislavovi Mátlovi, Litoměřice dle přijatého usnesení RM č. 346/14/2011 ze dne 31.3.2011. 

493/18/2011

Snížení nájemného – paní Dagmar Žáková

RM schvaluje snížení nájmu Dagmar Žákové, Litoměřice dle přijatého usnesení RM č. 346/14/2011 ze dne 31.3.2011. 

494/18/2011

Schválení textu smlouvy o budoucím  uzavření  kupní  smlouvy  na bytovou jednotku č. 986/26 ul. Mrázova 986/21

RM schvaluje text smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy se současnými nájemníky bytu č. 986/26 ul. Mrázova 986/21 v Litoměřicích s příslušným podílem na společných částech domu a pozemku čp. 986 v ul. Mrázova, Litoměřice.

495/18/2011

Žádost o prominutí smluvní pokuty ve výši 9.442,- Kč - Jiří Šverhart

RM schvaluje Jiřímu Šverhartovi, Litoměřice prominutí smluvní pokuty ve výši 9.442,- Kč, neboť nebyl původcem pozdní platby kupní ceny bytu.

496/18/2011

Přidělení městského bytu – Nataša Hromá

RM schvaluje paní Nataše Hromé přidělení městského bytu o velikosti 1+1 (výměra cca 39 m2) v bytovém domě v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích a to na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení za předpokladu, že žadatelka dá souhlas s úhradou nákladů bydlení z poskytovaných dávek státní sociální podpory.

                                  

497/18/2011

Jmenování vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví   

RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Litoměřice Ing.Bc. Renátu Jurkovou vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků s účinností od 1.7.2011.

498/18/2011

Návrh na potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky Dodávka motorového vozidla pro přepravu osmi osob (mikrobusu)“ a schválení kupní smlouvy

a) RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka motorového vozidla pro přepravu  osmi osob (mikrobusu)“ firmu V - group s.r.o., Ke stadionu 3228, Kladno.

b) RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou V - group s.r.o., Ke stadionu 3228, Kladno.

499/18/2011

Zpracování studie využitelnosti podzemí v části Mírového nám. pro parkovací účely

RM bere na vědomí informaci o možnosti prověření způsobu řešení nedostatku parkovacích míst v centru města a schvaluje zadání studie využitelnosti podzemí v části Mírového náměstí pro parkovací účely.

500/18/2011

Schválení mimořádné platby pro Bc. M. Grocha MBA a Ing. J.Klusáka za zpracování podkladů k projektu LED svítidel pro VO v Litoměřicích

RM schvaluje mimořádnou platbu BC. Martinu Grochovi MBA, Ondřejov, za vypracování podkladů k projektu LED svítidel veřejného osvětlení pro město Litoměřice v navržené výši (viz příloha orig.zápisu).

RM schvaluje mimořádnou platbu energetickému manažerovi Ing. Jaroslavu Klusákovi, PhD. za dopracování podkladů k projektu LED svítidel veřejného osvětlení pro město Litoměřice v navržené výši (viz příloha orig.zápisu).

.

501/18/2011

Rezignace p Kamila Soukupa, ředitele PO CCR

a)      RM bere na vědomí rezignaci Kamila Soukupa a odvolává jej z funkce ředitele Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace ke dni 31.5.2011

b)      RM pověřuje 1.místostarostu vyhlášením výběrového řízení na funkci ředitele Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace.

c)      RM pověřuje řízením Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace ke dni 1.6.2011 Ing. Annu Matulovou a to do doby obsazení funkce jejího ředitele řádným výběrovým řízením.

 

502/18/2011

Zábor veřejného prostranství na části ul. Lidická pro firmu Safran

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části ul. Lidická 3 v Litoměřicích pro p. Husáka, Lidická 3, Litoměřice za účelem prezentace firmy dne 27.5. – 28.5.2011.

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu