Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 2.8.2012

 

USNESENÍ

V Ý P I S

18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2. 8. 2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  18.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

494/18/2012

Povolení záboru veřejného prostranství  - Zahrada Čech – Vánoční trhy 2012

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Spol. Zahrada Čech, Dlouhá 183/25, Litoměřice za účelem pořádání Vánočních trhů 2012 od 6.12. do 23.12.2012.

 

495/18/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – p. Tlašek - Rally České Středohoří

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí a části kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích pro p. Tlaška, Litoměřice za účelem pořádání III. Rally České Středohoří ve dnech 7. – 8.9.2012.

 

496/18/2012

Potvrzení vítězného uchazeče VŘ a schválení smlouvy – Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, Litoměřice čp. 2261

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, Litoměřice čp. 2261, ulice Kosmonautů“ firmu INSKY, spol. s r.o., Nový Svět 100, Ústí nad Labem a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

497/18/2012

Uzavření veřejnoprávní smlouvy k zápisu do evidence obyvatel – Oleško, Staňkovice

RM schvalujeuzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku zápisů do informačního systému evidence obyvatel s obcemi Oleško a Staňkovice na dobu určitou do 31.12.2013 (viz příloha orig. zápisu).

 

498/18/2012

Prominutí poplatku z prodlení – Jaroslava Čonková

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 5.045,-Kč ve výši 60%, (tedy 3.027,-Kč), pro Jaroslavu Čonkovou, bytem Litoměřice.

499/18/2012

Schválení dodatku k dohodě o splátkách - Karol Mikel

RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu pro Karola Mikela, bytem Litoměřice, a to navýšení o částku 5.515,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek.

500/18/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Helena Magyarová ml.

RM schvaluje paní Heleně Magyarové ml. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012.

501/18/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - Eva Rácová

RM schvaluje paní Evě Rácové prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012.

502/18/2012

Žádost o proplacení části nákladů na úpravu b.j. ul. Dlouhá 177/13

RM schvaluje proplacení části nákladů, investovaných do úprav bytu č. 2 v ulici Dlouhá 177/13 v Litoměřicích v částce 6.779,- Kč paní S. H. dle doložených dokladů. Úhradu zajistí ÚSBH.

503/18/2012

„Evropský týden mobility“

a)       RM bere na vědomí připojení se města ke kampani „Evropský týden mobility“ a Chartu 2012 tím, že po dobu celého týdne bude organizovat akce zaměřené na téma „Pohyb správným směrem“ (program kampaně a Charta – viz příloha orig. zápisu)

b)       RM schvaluje bezplatný provoz na lince B a D veřejné linkové dopravy dne 17. 9. 2012

c)       RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí dne 17. 9. 2012 pro prezentaci ekologicky úsporných dopravních prostředků (mapa se zakresleným záborem – viz příloha orig. zápisu)

d)       sjednané činnosti spojené s touto akcí provede PO TSM bezplatně

504/18/2012

Prominutí nájemného a nákladů v Gotickém hradu - první část Obhajoby kategorie „B“ v rámci Kritérií místní Agendy 21

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů a obsluhy techniky v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství dne 15. 10. 2012 z důvodu konání první části Obhajoby kategorie „B“ v rámci Kritérií místní Agendy 21 – kontrola na místě.

505/18/2012

Pronájem bývalého areálu  výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích č.p.2874/1 v majetku KOVOŠROT GROUP a.s. Děčín  za účelem zřízení zpoplatněného veřejného parkoviště

RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu bývalého areálu  výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích č.p.2874/1 se spol. KOVOŠROT GROUP a.s. Děčín za účelem zřízení zpoplatněného veřejného parkoviště (smlouva viz příloha orig.zápisu) se zapracováním připomínek Ing.Lončáka.

506/18/2012

Jmenování členů Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích

a) RM jmenuje 6-ti člennou dozorčí radu Městské nemocnice s účinností od 2.8.2012 ve složení:

Martin Bukvář, Ing. Radek Lončák MBA, MUDr. Vladislav Procházka, Daniel Sadil, Jan Szántó a MUDr. Jana Štěrbová.

b) RM pověřuje starostu svoláním 1. jednání Dozorčí rady MěN v nejbližším možném termínu.

507/18/2012

Schválení podání projektové žádosti k projektu „NEFRELI – New Energy Freital, Litoměřice"

RM schvaluje podání projektové žádosti k projektu „NEFRELI – New Energy Freital, Litoměřice" na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

RM dále :

a) souhlasí s účastí na projektu a s podáním projektu do programu www.ziel3-cil3.eu společně s partnerem projektu městem Freital (Spolková republika Německo)

b) vyčlení prostředky na celkovou částku rozpočtu města ve výši 7.202.010 Kč

c) vyčlení prostředky na vlastní podíl města Litoměřice ve výši 10 %, tj. 720.201 Kč

d) vyčlení prostředky na předfinancování projektu ve výši max. 7.202.010 Kč

 

508/18/2012

Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – SŽDC

RM schvaluje uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  uzavírané mezi Městem Litoměřice a SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 v rámci akce „Sběrný dvůr odpadu, Nerudova ul., Litoměřice – dešťová kanalizace“ (viz příloha orig.zápisu).

509/18/2012

Rezignace a jmenování nového člena školské rady

a) RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Kejře na pozici člena školské rady ZŠ Litoměřice, 

U Stadionu 4,  za zřizovatele ke dni 2.8.2012.

b) RM jmenuje Ing. Radka Lončáka, MBA členem školské rady ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4,  za zřizovatele ode dne 2.8.2012.

510/18/2012

Stanovisko ke zřízení soukromé MŠ

RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice ke zřízení soukromé mateřské školy při Gymnáziu, SOŠ a SOU, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice, IČO 25040456 (viz příloha orig.zápisu)

511/18/2012

Vzetí na vědomí rezignace člena RM

RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Hassana Meziana na funkci člena Rady města Litoměřic ke dni 31.7.2012.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu