Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 1.9.2009 (2)

USNESENÍ

výpis

ze 18. jednání Rady města Litoměřic konané dne 1.9. 2009 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města

 

Přítomno 7 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice, IČ:00263958 a Dream Production s.r.o, IČ: 25487787, Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem (viz příloha orig. zápisu).

2.         pravidla pro přidělování sociálních bytů a pro uzavírání nájemních smluv na byty a ubytovny v majetku Města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

3.         výpověď z nájmu bytu č. 19,  o velikosti 1+1 s příslušenstvím, na adrese Mládežnická 1752/6 v Litoměřicích, který užívá J. Linková, z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák.. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi. RM zároveň schvaluje přidělení přístřeší pro J. Linkovou, Litoměřice v Ubytovně na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.

4.         uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Petrem Palyou, Litoměřice, na částku 2.011,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem září 2009 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

5.         upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 500,-Kč s příslušenstvím po Davidu Stahlovi, Most, IČ: 72739754.

6.         výpověď z nájmu bytu č. 7 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1671/1 v Teplické ulici v Litoměřicích, který užívá pan J. Mařák, z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák.. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi. RM zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro pana Mařáka v Ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

7.         uzavření dohody o splátkách pro Natašu Hromou, Litoměřice, na částku 7.876,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2009, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

8.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Správou dopravní cesty s.o., Ústí nad Labem o poskytnutí příspěvku na doplnění výstražníku na železničním přejezdu v ulici Daliborova (viz příloha orig. zápisu).

9.         uzavření „Dohody o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků“ mezi Krajským úřadem Ústeckého kraje a Městem Litoměřice ve věci vybírání správních poplatků (viz příloha orig.zápisu).

10.        přechod nájmu bytu č. 1 v ulici Mírové náměstí 42/20, Litoměřice o velikosti 1+1 na paní H.  Senešiovou.

11.        výměnu bytu mezi nájemníky bytu č. 9, Mrázova 986/21, Litoměřice a bytu č. 3, Liberecká 736/1, Litoměřice.      

12.        pronájem části pozemku p.č. 657/43 pod stánkem o výměře cca 20mv k.ú. Pokratice vlastníku stánku Nguen Phu Guang, Ústí nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné 500,- Kč/m2/rok.

13.        dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 9470000010, uzavřené dne 24.8.2009 k pozemkům p.č. 1240/1 a p.č. 1240/24 v k.ú. Litoměřice, týkající se souhlasu Města Litoměřice s dalším podnájmem pozemků pro Gerharda Horejska, spol. s.r.o., IČ 00526282, Králodvorská 1081/16, Praha. (Dodatek č.1 viz příloha orig.zápisu).

14.        uzavření darovací smlouvy s ing. Pavlem Raszykem, Litoměřice. Darovaných 6.000,- Kč bude použito na nákup dvou stromů určených k obnově stromořadí v ulici na Kocandě – části proti TSM (viz příloha orig.zápisu).

15.        přijetí nabídky firmy Gardenline s.r.o., Litoměřice na prořez stromů rostoucích v Žižkově ulici – podél jižní strany Jiráskových sadů.

16.        platové zařazení p. Mejtové, ředitelky PO MŠ Litoměřice, Masarykova 30 (viz příloha orig.zápisu).

17.        program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 10.9.2009 od 16:00 hodin v Domě kultury v Litoměřicích.

Program:

I.    a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 31.8.

2.         Financování akce „Digitalizace kina Máj“

3.         Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

4.         Návrh "Akčního plánu rozvoje na rok 2010"

5.         Splátkový kalendář

Majetkové záležitosti:

Záměry :

6.         Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor IV, evidenční číslo 133

7.         Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor IV, evidenční číslo 28

8.         Prodej části pozemku p.č. 2530/1 v k.ú. Litoměřice

9.         Dar části pozemku p.č. 1345/191 v k.ú. Pokratice (Miřejovická stráň)

10.       Podání žádosti Úřadu pro zastupování státu pro věci majetkové o převod pozemků (pod komunikacemi) v k.ú Litoměřice

Prodeje :

11.       Prodej pozemku p.č. 4905/4 v k.ú. Litoměřice

12.       Prodej bytových jednotek - Družstevní č.p.1756, A.Muchy č.p. 415, Revoluční č.p. 1834 

13.       Prodej bytových jednotek U Katovny 2004/6 vč. pozemku p.č. 1240/25 v k.ú. Litoměřice

14.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č.2475/1 v k.ú. Litoměřice

15.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 974 a p.č. 3097/1 v k.ú. Litoměřice

16.       Částečná revokace usnesení č. I/8 ze 7.ZM z 15.9.2005 (Podmínky výstavby komunikací na Miřejovické stráni)

V.        Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

18.        poskytnutí finanční částky 10.000,-Kč z rozpočtové rezervy města (v případě, že tyto finanční prostředky nebude možno uvolnit z rozpočtu odboru školství) na podporu pořádání Josefínských slavností 2009 pro město Terezín.

19.        PO TSM Litoměřice nákup pracovního stroje Holder formou leasingu.

20.        zábor veřejného prostranství – části ul. Na Valech, Litoměřice pro Křesťanskou společnost Nový Život, Ústí nad Labem za účelem pořádání presentační akce společnosti dne 10.9.2009.

21.        plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem města a odpisový plán PO TSM Litoměřice na rok 2009 (viz příloha orig.zápisu).

22.        bezplatný svoz bioodpadů (formou velkoobjemových vaků) pro Hasičský záchranný sbor Litoměřice.

23.        následující organizační změny MěÚ Litoměřice:

a)         U odboru školství, kultury, sportu a památkové péče  se ruší tabulkové místo „Přestupky v kultuře a ve školství, autorský zákon, PO MKZ, MK, památné hroby a památná místa v regionu, tomboly“ s účinností 1.1.2010 z důvodu optimalizace a efektivity práce. Agenda přestupků a správních řízení na úseku autorského zákona bude s účinností zrušení tabulkové místa přesunuta na odbor starosty a tajemníka – právní úsek, ostatní agendy budou rozděleny mezi zaměstnance  odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.

b)         U odboru kanceláře starosty a tajemníka se ruší s účinnosti od 1.9.2009 jedno tabulkové místo „právník“.

II.         pověřuje:

1.         OSBH zveřejnit pronájem nebytových prostor Stránského 2030/36, Litoměřice za symbolické nájemné 1,- Kč za rok s podmínkou, že novým nájemcem bude nestátní nezisková organizace z Litoměřic, která nemá doposud od Města Litoměřice pronajaty žádné nebytové prostory.

2.         místostarostu Jaroslava Tvrdíka podpisem smlouvy s firmou Gardenline s. r. o., Šeříková 405/13, Litoměřice na prořez stromů rostoucích v Žižkově ulici – podél jižní strany Jiráskových sadů. 

3.         tajemníka MěÚ vykonáním všech možných kroků k eliminaci a následnému odstranění tohoto nepovoleného zařízení.

III.        jmenuje:

1.         Mgr. Alici Karpíškovou vedoucí odboru „kancelář starosty a tajemníka“ na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2009.

IV.        bere na vědomí:

1.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

2.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009, rozvahu a výkaz zisků a ztrát PO TSM Litoměřice, Na Kocandě 22 (viz příloha orig.zápisu).

3.         informaci z auditu shody a systému Oboru správy majetku města a bytového hospodářství (viz příloha orig.zápisu).

4.         plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města (viz příloha orig.zápisu).

5.         informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5.

 

6.         dopis Mgr. Aleše Žáka ze dne 14.8.2009 (viz příloha orig.zápisu).

 

V.         odsuzuje:

1.         nelegální umístění velkoplošné reklamní LCD obrazovky u Tyršova mostu v Litoměřicích.

 

Václav Červín                                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                             starosta města 

                                                                      

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu