Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 22.9.2016

USNESENÍ
VÝPIS
z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.9.2016
od 12:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 18. jednání projednala pod usnesením č.:

531/18/2016
Udělení výjimky z OZV č. 1/2016 – ANO 2011
RM schvaluje udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích stanoveného vyhláškou č. 1/2016 pro hnutí ANO 2011 zastoupené p. Tomášem Sarnovským, Litoměřice při konání shromáždění občanů dne 26.9. a 6.10.2016 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

532/18/2016
Oznámení o shromáždění občanů – Strana svobodných občanů
RM bere na vědomí oznámení Strany svobodných občanů, zastoupené p. Jindřichem Pilcem, Čížkovice o konání shromáždění dne 29.9.2016 na Dlouhé ul. a v ul. Na Valech v Litoměřicích.

 

533/18/2016
Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Úklid centra města“ a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movité věci – Mgr. Hylánová
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úklid centra města“ a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Barborovu Hylánovou, Plešivecká 1865/25, Litoměřice, IČO: 88325750 (viz příloha orig. zápisu).

 

534/18/2016
Schválení uzavření smlouvy o provedení stavby „Litoměřice – přechody pro chodce v ul. Mrázova a Daliborova“ – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku „Litoměřice – přechody pro chodce v ul. Mrázova a Daliborova“ mezi Městem Litoměřice a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí, IČO: 00080837 (viz příloha orig. zápisu).

 

535/18/2016
Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se provedení stavby „Litoměřice – ul. Na Valech, Palachova, Sovova – zvýšení bezpečnosti dopravy“ – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se provedení stavby „Litoměřice – ul. Na Valech, Palachova, Sovova – zvýšení bezpečnosti dopravy“ mezi Městem Litoměřice a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí, IČO: 00080837 (viz příloha orig. zápisu).

 

536/18/2016
Revokace usnesení č. 442/16/2016 ze dne 11.8.2016 – změna přílohy (Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací“)
RM revokuje své usnesení č. 442/16/2016 ze dne 11.8.2016 a schvaluje změnu přílohy usnesení č. 442/16/2016 pro zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací“ (viz příloha orig. zápisu).

 

537/18/2016
Revokace usnesení č. 443/16/2016 ze dne 11.8.2016 – změna přílohy (Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2016 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“)
RM revokuje své usnesení č. 443/16/2016 ze dne 11.8.2016 a schvaluje změnu přílohy usnesení č. 443/16/2016 pro zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2016 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

 

538/18/2016
Oznámení jmenování zástupkyně ředitelky – PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
RM bere na vědomí jmenování Mgr. Ilony Bayerové do funkce zástupkyně ředitelky PO Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 s účinností od 1. 9. 2016.

 

539/18/2016
Schválení změny organizačního řádu – PO DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693
RM schvaluje změnu organizačního řádu PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693 s účinností od 1. 9. 2016 (viz příloha originál zápisu).

 

540/18/2016
Žádost o prominutí nájemného za užívání prostor Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích pro konání 7. ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů Centru pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
RM schvaluje Centru pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. se sídlem Kréta 158, Nové Kopisty, 411 55 Terezín, IČO: 26999234 prominutí nájemného za užívání prostor Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích včetně potřebné techniky ve dnech 15. – 22. 10. 2016 za účelem konání 7. ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů.
RM ukládá Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění uvedené akce, a to v rozsahu harmonogramu jednotlivých představení včetně 1 hodiny přípravných prací před a vyklizení po představení.

 

541/18/2016
Žádost Evangelické církve metodistické, Ječná 545/19, 120 00 Praha 2, IČO: 00445240 o vyjádření města k zápisu církevní základní školy při Středisku křesťanské pomoci Klubíčko, Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 73633151 do školského rejstříku
RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k zápisu církevní základní školy při Středisku křesťanské pomoci Klubíčko, Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 73633151 do školského rejstříku (viz příloha orig. zápisu).

 

542/18/2016
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP – neinvestiční příspěvek PO ZŠ Ladova
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

543/18/2016
Soutěž „Správným směrem 4“
RM schvaluje pravidla pro vyhlášení soutěže „Správným směrem 4“ (viz příloha orig. zápisu).

 

544/18/2016
Aktualizace členů Manažerské skupiny komunitního plánování sociálních služeb
RM schvaluje seznam členů Manažerské skupiny komunitního plánování sociálních služeb (viz příloha orig. zápisu).

 

545/18/2016
Aktualizace jednacího a organizačního řádu procesu komunitního plánování
RM schvaluje Organizační a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích s účinností od 1.10.2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

546/18/2016
Analýza potřeb v oblasti bydlení
RM bere na vědomí Analýzu potřeb v oblasti bydlení (viz příloha orig. zápisu).

 

547/18/2016
Rozpočtové opatření majetkového odboru – OLH – poskytnutí příspěvku dle uzavřené smlouvy na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu majetkového odboru - OLH (viz příloha orig. zápisu).

 

548/18/2016
Prodej neobsazeného bytu (Kubínova 439/2) obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 439/22 – Kubínova 439/2 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 26.9.2016 do 14.10.2016.
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM - Mgr. Krejza
Otevírání obálek proběhne dne 19.10.2016 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7, od 15:15 hod.

 

549/18/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 2 v ulici Dlouhá 176/11 v Litoměřicích o výměře 94,16 m² (2+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 v ulici Dlouhá 176/11 v Litoměřicích o výměře 94,16 m² (2+1).

 

550/18/2016
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,34 m², který se nachází v přízemí domu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

551/18/2016
Aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích, uzavřené s MUDr. Simonou Veverkovou – dodatek č. 5
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy ze dne 13.01.2006, uzavřené s MUDr. Simonou Veverkovou, IČO: 46770119, bytem Meruňková 510/2, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 5 se upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.10.2016. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 13.01.2006 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn (Dodatek č. 5 přílohou originálního zápisu).

 

552/18/2016
Úprava a navýšení nájemného pro nájemníky prostor sloužících k podnikání od 01.01.2017
RM schvaluje pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských prostorách sloužících k podnikání od 01.01.2017 (viz příloha originál zápisu).

 

553/18/2016
Rozpočtové opatření – ÚSPUR, správní odbor – příprava žádosti, studie proveditelnosti IROP (Masarykova ZŠ a TKM DDM Rozmarýn)
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu ÚSPUR a správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

554/18/2016
Informace z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím Městem Litoměřice za rok 2015 v celkové výši 25.707.946,-Kč
RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím Městem Litoměřice za rok 2015 v celkové výši 25.707.946,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

555/18/2016
Úprava plánu kontrol příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 2016
RM schvaluje úpravu plánu kontrol příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

556/18/2016
Žádost o bezplatné užívání degustační místnosti Hradu Litoměřice 30.9.2016 – setkání zástupců partnerských měst Litoměřice, Fulda a Míšeň
RM schvaluje bezplatné užívání degustační místnosti Hradu Litoměřice dne 30.9.2016 od 18.00 hodin za účelem setkání zástupců partnerských měst Litoměřice, Fulda a Míšeň.
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

557/18/2016
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání „Konference AUÚP - Přestavba a regenerace sídel a krajiny Litoměřice, 6. – 7. října 2016“
RM schvaluje pro Asociaci pro urbanismus a územní plánování České republiky, se sídlem Thákurova 7, 160 00 Praha 6, IČO: 60163755, bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky ve dnech 6. října 2016 (od 8.00 do 24.00 hodin) a 7. října 2016 (od 8.00 do 14.00 hodin), za účelem konání „Konference Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky - Přestavba a regenerace sídel a krajiny Litoměřice, 6. – 7. října 2016“
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

558/18/2016
Schválení ceny pronájmu prostor Domu kultury pro pořádání maturitních plesů v sezóně 2017
RM schvaluje ceny pronájmu prostor Domu kultury pro pořádání maturitních plesů v sezóně 2017 (viz příloha originál zápisu).

 

559/18/2016
Schválení darovací smlouvy na elektromotocykly
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., se sídlem Královodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO: 00526282, na přijetí daru – dvou elektromotocyklů (návrh smlouvy – viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 26. 9. 2016
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu