Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 31.8.2017

USNESENÍ

VÝPIS

z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 31.8. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 18. jednání projednala pod usnesením č.:

 

477/18/2017
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku od firmy Gerhard Horejsek, spol. s.r.o., Praha pro PO TSM Litoměřice
RM schvaluje pořízení dlouhodobého hmotného majetku Škoda Fabia Style 1,2 TSI/81 kW, černá barva, tachometr 3900 km, do provozu 02/2017. Cena 319.000,- Kč vč. DPH od firmy Gerhard Horejsek a spol. s.r.o., Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO: 00526282 pro příspěvkovou organizaci TSM Litoměřice.

 

478/18/2017
PO Technické služby města Litoměřice:
a/ Plán nákladů a výnosů na rok 2017
b/ Odpisový plán roku 2017
c/ Plán stavu a čerpání fondu 2017
d/ Plán investic na rok 2017
a/ RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů PO Technické služby města Litoměřice na rok 2017.
b/ RM schvaluje odpisový plán PO Technické služby města Litoměřice na rok 2017.
c/ RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů PO Technické služby města Litoměřice na rok 2017.
d/ RM schvaluje plán investic PO Technické služby města Litoměřice na rok 2017.
(viz přílohy orig. zápisu)

 

479/18/2017
Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávním smlouvám k projednávání přestupků
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 veřejnoprávních smluv města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Lovečkovice, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Trnovany, Třebušín, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice a Žitenice za částku 2.200,- Kč za jeden řešený případ, a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

480/18/2017
Vzetí na vědomí Zprávy o činnosti oddělení IT v období 9/2016 až 8/2017
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti oddělení IT v období 9/2016 až 8/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

481/18/2017
Oznámení o shromáždění občanů – Strana zelených
RM bere na vědomí oznámení Strany zelených, zastoupené Mgr. Petrem Panašem o konání předvolební kampaně dne 16.9.2017 od 10,00 do 18,00 hod. v ul. Na Valech (mezi ZŠ Na Valech a Domem kultury) a dne 1.10.2017 v Jiráskových sadech v Litoměřicích.

 

482/18/2017
Oznámení o shromáždění občanů – ODS
RM bere na vědomí oznámení ODS, RS ODS ÚK, Klíšská 33, Ústí nad Labem zastoupené Renatou Svatošovu o konání politického shromáždění dne 18.10.2017 od 13,30 do 17,30 hod. na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

483/18/2017
Zábor veřejného prostranství – Cloud club, Tyršovo nám. 6, Litoměřice
RM neschvaluje zábor veřejného prostranství – části chodníku na Tyršově nám. v Litoměřicích pro Cloud club, zastoupený panem J.S., bytem Litoměřice za účelem umísťování mobilního plotu vždy v pátek a v sobotu od 21,00 do 6,00 hod.

 

484/18/2017
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/034/2017 s názvem „Litoměřice, ulice 5. května – stavební úpravy tržnice“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/034/2017 s názvem „Litoměřice, ulice 5. května – stavební úpravy tržnice“ (viz přílohy orig. zápisu).

 

485/18/2017
Udělení souhlasu k přijetí účelově určeného nepeněžitého daru v rámci Tříkrálové sbírky Diecézní charity v Litoměřicích
RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného nepeněžního daru v rámci Tříkrálové sbírky Diecézní charity v Litoměřicích dle soupisu v celkové hodnotě 18.372 Kč.

 

486/18/2017
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2017 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o.
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2017 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO (viz přílohy orig. zápisu).

 

487/18/2017
Souhlas s umístěním vjezdu na parc.č. 3718/109 v k.ú. Litoměřice
RM neschvaluje umístění vjezdu na parc.č. 3718/109 v k.ú. Litoměřice do plánované garáže, umístěné v č.p. 1818, sloužícího pro manžele MVDr. M.K. CSc. a paní A.K., bytem Litoměřice.

 

488/18/2017
Prominutí příslušenství dluhu
RM schvaluje prominutí poplatku (úroku) z prodlení z částky 8.957,- Kč ve výši 81 %, (tedy 7.255,- Kč), pro pana J.D., bytem Vranov nad Topĺou, Slovenská republika.

 

489/18/2017
Prominutí příslušenství dluhu
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 5.689,- Kč ve výši 40 %, (tedy 2.276,- Kč), pro paní J. P., bytem Litoměřice.

 

490/18/2017
Schválení podání výpovědí z nájmu částí pozemků parc. č. 123 a parc. č. 126 v k.ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v Litoměřicích stávajícím nájemcům
RM schvaluje podání výpovědí z nájmu částí pozemků parc. č. 123 a parc. č. 126 v k.ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v Litoměřicích nájemcům uvedeným v příloze. Nájemní vztahy se ukončují ke dni 31. 10. 2017 (seznam nájemců přílohou originálního zápisu).

 

491/18/2017
Revokace usnesení RM č. 427/16/2017 a uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku parcelní č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje usnesení č. 427/16/2017 a schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku o výměře 3 650 m², parcelní č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s panem Vladislavem Slabochem, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.01.2018. Smluvní nájemné činí 217 000 Kč za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

492/18/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 26.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516 pro potřeby realizace projektu Zvídavá zahrada.

 

493/18/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání prostor litoměřického divadla pro konání benefičního koncertu u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče pro Hospic sv. Štěpána - Hospic sv. Štěpána, z.s.
RM schvaluje Hospici sv. Štěpána, z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374 prominutí nájemného za užívání prostor litoměřického divadla včetně potřebné techniky dne 7. 10. 2017 za účelem konání benefičního koncertu u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče pro Hospic sv. Štěpána.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

494/18/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání sálu Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích pro konání charitativního benefičního koncertu ve prospěch Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích – Nadační fond Kalich
RM schvaluje Nadačnímu fondu Kalich, se sídlem Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 27297781 prominutí nájemného za užívání sálu Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 5. 9. 2017 od 18.00 hodin za účelem konání charitativního benefičního koncertu s výtěžkem ze vstupného ve prospěch Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

495/18/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání slavnostního předávání medailí Dr. Jánského-Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
RM schvaluje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Litoměřice, se sídlem Tylova 1239/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 00426105 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 28.11.2017 od 15.30 hodin za účelem předání medailí Dr. Jánského bezpříspěvkovým dárcům krve z Litoměřicka.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

496/18/2017
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku ev. č. VZ/016/2017 s názvem „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“ a rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ŠKAS 145/2017 na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/016/2017 „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“ uzavřenou se společností GERHARD HOREJSEK a spol. s.r.o., Realizace staveb, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

497/18/2017
Rozsah služeb školního stravování pro školní rok 2017/2018 - CŠJ Litoměřice
RM schvaluje s platností od 1.10.2017 rozsah služeb školního stravování v CŠJ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 


498/18/2017
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.9.2017
Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění usnesení
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9. 2017
2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
3. Zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice
4. Schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se vznikem nového odboru Městského úřadu Litoměřice
5. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku
6. Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu
7. Prominutí dluhu včetně příslušenství
8. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání
9. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:
a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2018 - podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“.
b) projektové studie „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“, přikládané se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci.
c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce.
10. Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na Nemocnici Litoměřice, a.s.
a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 00830488 s účinností od 01. 10. 2017.
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice.
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku.
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
e) Schválení smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
f) Rozpočtové opatření o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s.
11. Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města
Majetkové záležitosti:
Záměry:
12. Prodej části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice
13. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
14. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast. plocha) a 229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
17. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú.
18. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice
19. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
20. Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice
21. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice
22. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice
24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.9.2017 od 16 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68, Litoměřice.

 

499/18/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru PO Základní škola
Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 14.708 Kč měsíčně pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Farní charity Lovosice, se sídlem Školní 476/3, 410 02 Lovosice, IČO: 46770321 na zřízení pracovního místa AP v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018.

 

500/18/2017
MKZ v Litoměřicích - odpisový plán 2017 – aktualizace
RM schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2017 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

501/18/2017
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - DDM Rozmarýn - TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání
RM doporučuje ZM schválit:
a) příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 podání žádosti o dotaci do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání specifického cíle SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích na zajištění financování projektu „DDM-TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání“
b) zajištění předfinancování projektu „DDM-TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání“ ve výši 100% celkových výdajů projektu.
c) zajištění spolufinancování projektu „DDM – TKM Propojování formálního a neformálního vzdělávání“ ve výši minimálně 5 % z celkových přímých výdajů projektu vč. DPH.

 

502/18/2017
Užívání budovy na pozemku parc. č. 5251/29 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1212 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem poskytnutí prostor pro činnost Městské policie v Litoměřicích a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice od data 01.09.2017
RM schvaluje užívání budovy na pozemku parc. č. 5251/29 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1212 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem poskytnutí prostor pro činnost Městské policie v Litoměřicích a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice na dobu jednoho roku s možností prodloužení, tj. od 01.09.2017 do 31.08.2018. Služby spojené s užíváním prostor hradí žadatelé.

 

503/18/2017
Zveřejnění záměru pronájmu části budovy na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 51 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových či administrativních prostor
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části budovy na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 51 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových či administrativních prostor od data 01.10.2017 (viz příloha orig. zápisu – dokument č. 1).

 

504/18/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2017 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice – III. etapa 2017“, část veřejné zakázky č. 2 „Doprava“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2017 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice – III. etapa 2017“, část veřejné zakázky č. 2 „Doprava“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Alešem Cikánkem, místo podnikání Na Kocandě 580/18, 412 01 Litoměřice, IČO 67234909 (viz přílohy orig.zápisu).

 

505/18/2017
Schválení uzavření Smlouvy o právu provést stavbu za účelem realizace stavby „Litoměřice, objekt hromadného parkování u AN-parkovací systém P+R
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Litoměřice a společností Voda – kamarád s.r.o., se sídlem Internacionální 1231/8, 165 00 Praha 6 – Suchdol, IČO: 27343421 za účelem realizace stavby „Litoměřice, objekt hromadného parkování u AN - parkovací systém P+R“.

 

506/18/2017
Podpora zájmových kroužků a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin
RM schvaluje pravidla na podporu zájmových kroužků na školní rok 2017/2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

507/18/2017
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury a činností odborů: Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
a) RM schvaluje změnu organizační struktury Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje, spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „manažer Plánu udržitelné městské mobility“ v rozsahu 0,5 FTE“, a to ke dni 01. 09. 2017; současně schvaluje související změnu činnosti útvaru,

b) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 10/2017, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

508/18/2017
Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy Dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ:06199518
RM schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a členy Dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., IČO: 061 99 518 (viz přílohy originálu zápisu).
RM ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o schválení Smluv o výkonu funkce.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

  

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 4.9.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu