Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 23.10.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.10.2018
od 8:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 18. jednání projednala pod usnesením č.:

 

634/18/2018
Schválení výjimky ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 21 a z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Operativní leasing na elektromobil“ a schválení uzavření leasingové smlouvy
a) RM schvaluje výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 21 a z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Operativní leasing na elektromobil“ zadat přímým oslovením dodavatele Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČO: 00526282 pro Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22 Litoměřice.
b) RM schvaluje uzavření leasingové smlouvy s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČO: 00526282 (viz příloha orig. zápisu) pro Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22 Litoměřice.

 

635/18/2018
Poskytnutí dotace pro účast na světovém šampionátu v Break – Dance Silverback Open 2018
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč panu P.H., bytem Velké Žernoseky pro účast na světovém šampionátu v Break-Dance Silverback Open 2018, který se bude konat ve dnech 27. -30. 10. 2018 ve Philadelphii
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

636/18/2018
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Mateřská škola Litoměřice
RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

637/18/2018
Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn
RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a sportovním klubem Trampolíny Litoměřice, z.s., se sídlem Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 72 782 (viz příloha orig. zápisu).

 

638/18/2018
Rozpočtové opatření – Žádost o dotaci MS 2018 - DMC Revolution
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 6.000 Kč DMC REVOLUTION, z.s. IČO: 265 60 534, A. Muchy 415/21, 412 01 Litoměřice pro účast taneční dvojice na MS v hip hopu, které se konalo ve dnech 18. – 20. 10. 2018 v Holandsku
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

639/18/2018
Plán zimní údržby pro období 2018-2019
RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2018–2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

640/18/2018
Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“
RM doporučuje ZM schválit projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“:
a) Záměr podání žádosti o dotaci na projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“:

b) Realizaci akce dle projektové dokumentace „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ zpracované společností Projekce dopravní FILIP s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 28714792.

c) Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši ve výši min.15 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

 

641/18/2018
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (viz příloha orig. zápisu).

 

642/18/2018
Pronájem pozemku parc.č.5499, zastavěná plocha nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č.5499, zastavěná plocha nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice paní M.U., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby, za nájemné v roční výši 216 Kč.

 

643/18/2018
Záměr propachtování pozemku parc.č. 330/1 v k. ú. Třeboutice k zemědělské činnosti
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 330/1 v k.ú. Třeboutice k zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ohledem na pachtovní rok.

 

644/18/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku parc. č. 126 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje paní Janě Jarošové, IČO: 44206895, se sídlem Novobranská 82/13, 41201 Litoměřice – Litoměřice-Město, pronájem části pozemku o výměře 22,80 m² parc. č. 126 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od prvního dne následujícího měsíce po vydání kolaudačního rozhodnutí po dokončení rekonstrukce městské tržnice. Smluvní nájemné činí 600 Kč/m²/rok.

 

645/18/2018
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 148,50 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích.

 

646/18/2018
a) Prominutí příslušenství dluhu
b) Žádost o uzavření nové NS k bytu č. 6 v ulici Mrázova 986/25, Litoměřice
a) RM schvaluje prominutí úroku z prodlení ve výši 40 % z částky 9 925,00 Kč (tedy 3 970,00 Kč), pro paní P.T., bytem Litoměřice.
b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu tří měsíců, tedy od 1.11.2018 do 31.1.2019 pro paní P.T., bytem Litoměřice. Další prodloužení bude možné pouze za předpokladu, že po tyto měsíce bude hrazeno aktuální nájemné včetně záloh na služby.

 

647/18/2018
Žádost o uzavření nové NS k bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1030/10, Litoměřice
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu tří měsíců, tedy od 1.11.2018 do 31.1.2019 pro pana A.J.Š., bytem Litoměřice za podmínky uhrazení soudního poplatku ve výši 800,00 Kč do 31.10.2018. Další prodloužení bude možné pouze za předpokladu, že po tyto měsíce bude hrazeno aktuální nájemné včetně záloh na služby.

 

648/18/2018
Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu č. 4 na Mírovém náměstí 22/14 po ukončení nájemního vztahu
RM schvaluje částečnou úhradu vložených investic v celkové výši 100 tis. Kč manželům paní R.V a panu L.V., bytem Litoměřice. Úhradu zajistí ÚSN.

 

649/18/2018
Souhlas s podnájmem v městském bytě č. 1 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích
RM schvaluje možnost uzavření podnájmu v městském bytě č. 1 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích pro paní J.F., bytem Litoměřice za předpokladu, že upraví výši nájemného na běžnou částku 80,-Kč/m2/měsíc a zároveň uhradí rozdíl v nájemném za rok 2016 až 2018, což činí ke dni 01.11.2018 celkem 100.708,- Kč. Pokud tak neučiní, přistoupí Město Litoměřice k podání výpovědi z důvodu hrubého porušení povinností nájemce.

 

650/18/2018
Odpuštění měsíčního nájemného za užívání školnického bytu při Masarykově základní škole Litoměřice v ulici Svojsíkova 5 z důvodu havárie vody
RM schvaluje odpuštění měsíčního nájemného ve výši 3.416,- Kč za užívání školnického bytu při Masarykově základní škole Litoměřice z důvodu havárie vody pro pana B.V., bytem Litoměřice. Kompenzaci zajistí ÚSN.

 

651/18/2018
Schválení uzavření nájemní smlouvy na odstavnou plochu pro parkování u Zimního stadionu
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc.č. 1530/1 o výměře 1818,93 m2 v areálu bývalých Mrazíren v Litoměřicích se společností CUBO Investments, s.r.o., Svornosti 985/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 02133652 (viz příloha orig. zápisu).

 

652/18/2018
Schválení upuštění od vymáhání pohledávky vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla a její vyřazení (odpis) z účetní evidence Města Litoměřice
RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 3.000,-Kč vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla a její vyřazení (odpis) z účetní evidence Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

653/18/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 (viz příloha orig. zápisu).

 

654/18/2018
Schválení termínů jednání RM a ZM konaných do konce roku 2018
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic konaných do konce roku 2018. - RM: 12.11., 3.12., 17.12.; ZM: 1.11.- ustavující, 6.12.

 

655/18/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budovách bez č. p. stojících na pozemcích parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem prostoru o celkové výměře 1 086 m2, který se nachází v budově bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 5227/37 a v budově bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, uzavřené dne 20.06.2018 se společností SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, zastoupenou jednatelkou Jitkou Slabochovou (dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

 

656/18/2018
Ukončení nájemního vztahu dohodou na byty č. 1 a 2. na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích a zveřejnění adresného záměru pronájmu těchto bytů
RM schvaluje společnosti CSPE s.r.o. se sídlem Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice (IČO: 254 14 470) ukončení nájemního vztahu na byty č. 1 a 2 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích dohodou k datu 31.10.2018.
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu bytů č. 1 a 2 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích.

 

657/18/2018
Rozpočtové opatření – Žádost o navýšení finančních prostředků na položku „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“ - provoz
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru územního rozvoje města (viz příloha originál zápisu)

 

658/18/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/044/2018 s názvem „Litoměřice, Miřejovická stráň – ulice Jarní“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/042/2018 s názvem „Litoměřice, Miřejovická stráň – ulice Jarní“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Gardenline s.r.o., sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČO 27263827 (viz přílohy orig. zápisu).

 

659/18/2018
Schválení umístění pojízdného billboardu ke 100. výročí vzniku Československa
RM schvaluje umístění pojízdného billboardu v rámci konání oslav 100. výročí vzniku Československého státu na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro spol. Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici, Litoměřice od 23.10. do 28.10.2018.

 

660/18/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/042/2018 s názvem „Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/042/2018 s názvem „Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem S&Š Moneymaker, spol. s r.o., sídlem Milíčova 648/18, 13000 Praha 3, IČO 28208030 (viz přílohy orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 24.10.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu