Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 19.9.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19. 9. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 418/18/2022

VZ/030/2022 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/030/2022 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Ing. Kxxxx Žxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, 412 01 Litoměřice, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 419/18/2022
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. K. Světlé, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s panem MxxxxxxxxKxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice a paní Mxxxxxxxx Kxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 420/18/2022
Stanovisko rady města k variantě "H" VRT
a) RM souhlasí i nadále s přímým napojením Litoměřic na systém VRT
b) RM souhlasí, aby v zájmu rozvoje města nebyla uvažována jakákoliv varianta vedení VRT západně od města Litoměřice
c) RM pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče podpisem schváleného vyjádření RM k variantě "H" VRT a jeho odesláním

 

usnesení č. 421/18/2022
Šablony v rámci OP JAK - ZUŠ Litoměřice
RM uděluje souhlas PO Základní umělecké škole Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony v rámci OP JAK pro základní umělecké školy.

 

usnesení č. 422/18/2022
Poskytnutí dotace - MS v breaking
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč panu Pxxxx Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx1993, trvale bytem Velké Žernoseky xxx, 412 01 Litoměřice pro účast na MS v breaking, které se bude konat ve dnech 21. - 22. 10. 2022 v Soulu, Korea, tato dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/224/2022 mezi Pxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx1993, trvale bytem Velké Žernoseky xxx, 412 01 Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 423/18/2022
Poskytnutí dotace - Taneční škola Funky Dangers z.s. - MS ve street dance
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč Taneční škole Funky Dangers z.s., IČO: 022 90 103, Brožíkova 2127/11, 412 01 Litoměřice pro účast na MS HIP HOP UNITE (street dance), které se bude konat ve dnech 25. - 30. 10. 2022 v Lisabonu, Portugalsko, dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/223/2022 mezi Taneční školou Funky Dangers z.s., IČO: 022 90 103, Brožíkova 2127/11, 412 01 Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 424/18/2022
Dodatek č. 1 k VPS - Karatedó Steklý, z.s.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/160/2022 uzavřené dne 7. 6. 2022 mezi Karatedó Steklý, z.s., IČO: 661 02 014, 28. října 661/4, 405 02 Děčín a městem Litoměřice (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 425/18/2022
VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ – schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ uzavřené s dodavatelem - Sdružení Radnice Litoměřice tvořené společností Gardenline s.r.o., sídlem Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 27263827 a HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, Litoměřice, IČO: 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 426/18/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2022/2023.

 

usnesení č. 427/18/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru – Masarykova ZŠ Litoměřice
RM schvaluje přijetí účelově určeného daru pro Masarykovu základní školu Litoměřice, Svojsíkova 1482/ 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 od Mgr. Ladislava Chlupáče, bytem Jasmínová 600, 412 01 Litoměřice, a to kávovar do kabinetu pedagogů 1.stupně (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 428/18/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: pí PharmDr. Pxxxx Exxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 41201 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 41.500 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 429/18/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: ing. Mxxxxx Kxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxx – výše dotace 30.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 430/18/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Ing. Oxxxxx Pxxx Bxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxx – výše dotace 10.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 431/18/2022
Záměr prodloužení smlouvy o výpůjčce – Povodí Ohře
RM schvaluje záměr prodloužení Smlouvy o výpůjčce Dodatkem č. 1 s organizací Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 za účelem stavby 2. etapy opravy krytého profilu Pokratického potoka. Smluvní vztah na dobu určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce prodloužen do 31.12.2023.

 

usnesení č. 432/18/2022
Pronájem částí pozemků parc. č. 3294/1, č. 3294/2 a č. 3294/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 3294/1, č. 3294/2 a č. 3294/3 v k.ú. Litoměřice o výměře 12 m2, pronajímatel Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 za účelem stavby lávky pro pěší přes Pokratický potok. Smlouva na dobu určitou ode dne 19.09.2022 do 18.09.2027, tj. na dobu 5 let, za roční nájemné ve výši 336 Kč + DPH v platné sazbě. Nájemné bude uhrazeno v jedné splátce za celé období na základě daňového dokladu.

 

usnesení č. 433/18/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s paní Axxxxxx Mxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 434/18/2022
Žádost o změnu uživatele pozemku parc.č. 3850/8, zahrada, v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 pachtovní smlouvy č. 9170000357 ze dne 25.11.2014, zajišťující právo užití pozemku parc.č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice pro převoz bioodpadu v závislosti na svozové dny pro vlastníky řadových RD s č.p. 1947,1946,1945,1944, 1943, 1942,1941,1940 v k.ú Litoměřice v části obce Předměstí, v ul. Špálova a dále zahrnuje aktualizaci označení propachtovaných pozemků z důvodu opravy katastrálního operátu a výši pachtovného na 5 Kč/m2/rok (návrh Dodatku č. 1 příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 435/18/2022
Projednání podaných nabídek na dlouhodobý pronájem prostoru v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích a schválení vítězného uchazeče
RM schvaluje
a) vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na dlouhodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez čísla popisného, jež je součástí pozemku parc. č. 55/8 v k.ú. Litoměřice, o velikosti užitné plochy cca 2.464,59 m2, v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostor pro potravinářskou výrobu, tj. společnost Chovaneček s.r.o., Novobranská 87/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 28742079;
b) uzavření nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez čísla popisného, jež je součástí pozemku parc. č. 55/8 v k.ú. Litoměřice, o velikosti užitné plochy cca 2.464,59 m2, v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostor pro potravinářskou výrobu na dobu určitou deseti let s předpokladem trvání od 01.01.2025 do 31.12.2034 (doba začátku nájmu je podmíněna dokončením stavebních úprav na předmětu nájmu v rámci veřejné zakázky), s tímto vítězným uchazečem.

 

usnesení č. 436/18/2022
Schválení návrhu energetického týmu
RM schvaluje složení energetického týmu města Litoměřice pro potřebu projektu "Zavedení systému energetického managementu města" (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 437/18/2022
Informace energetického manažera k nákupu energií pro město přes burzu PXE
RM bere na vědomí informace energetického manažera k nákupu energií přes burzu PXE.

 

usnesení č. 438/18/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 439/18/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Příspěvková organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 272 44 081 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 440/18/2022
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s panem Fxxxxxxxxx Čxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, na částku 3.000 Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 200 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2022, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

usnesení č. 441/18/2022
Změna příkazu Vnitřní předpis č. 5/2022 – přílohy č. 2, Forma, podmínky a výše stravného
RM schvaluje změnový Příkaz č. 9/2022, kterým se mění Příkaz č. 5/2022 – Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců. Navržená změna se týká přílohy č. 2 – Forma, podmínky a výše stravného (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 442/18/2022
Informace likvidátora o aktualizaci likvidačního zůstatku, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Nemocnice Litoměřice, a.s.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice bere na vědomí informaci likvidátora o aktualizaci likvidačního zůstatku Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518.
b) Rada města Litoměřice schvaluje nový návrh na rozdělení likvidačního zůstatku společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 (příloha č. 1) a schvaluje vyplacení likvidačního zůstatku ve výši 118.168.077,43 Kč jedinému akcionáři, tj. Městu Litoměřice, IČO: 00263958, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice poníženého o odvod srážkové daně 15 % z rozdílu likvidačního zůstatku společnosti a základního kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci. Na účet Města Litoměřice tak budou převedeny finanční prostředky ve výši 118.007.865,43 Kč.
Případný zůstatek nevyčerpaných nákladů na dokončení likvidace bude vyplacen po dokončení likvidace.
c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 443/18/2022
Podání žádosti o dotaci do programu SFŽP Ekomobilita pro TSM
RM ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, se sídlem Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, podat neprodleně žádost do dotačního programu SFŽP Výzva č. 3/2022: Ekomobilita, na kofinancování obměny strojního vybavení a nákup strojů s elektropohonem.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 21.9.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu