Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.6.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.6.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 18. jednání projednala pod usnesením č.:

488/18/2015
Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 2 – Informační systém autobusového nádraží – dodávky“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 2 - Informační systém autobusového nádraží – dodávky“ uzavřené mezi Městem Litoměřice a ELTODO, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 45274517 (viz příloha orig.zápisu).

489/18/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/027/2015 s názvem „LITOMĚŘICE – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ – TRNKOVÁ ULICE – 2. část“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „LITOMĚŘICE – MIŘEJOVICKÁ STRÁŇ – TRNKOVÁ ULICE – 2. část“

490/18/2015
Zahájení přípravných prací a financování stavebních parcel pro výstavbu 7 rodinných domů na Miřejovické stráni, Litoměřice – Pokratice
RM pověřuje odbor územního rozvoje a OSMMaBH zahájit přípravu stavby a návrh financování komunikací a inženýrských sítí pro výstavbu 7 rodinných domů na Miřejovické stráni, Litoměřice – Pokratice.

491/18/2015
Schválení přijetí účelově určeného finančního daru MKZ v Litoměřicích
RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro PO MKZ v Litoměřicích od firmy INEX s.r.o. na 25. ročník festivalu Litoměřické varhanní léto 2015.

492/18/2015
Program regenerace MPR Litoměřice – finanční příspěvky na rok 2015
RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 82/5/2015 ze dne 9.4.2015 a schválit rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2015 ve výši 1 594 000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 347.654,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

493/18/2015
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 12. 9. 2015 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 12. 9. 2015 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice v rámci Dnů evropského dědictví.

494/18/2015
Schválení výjimky při zadání veřejné zakázky ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka kolového mini-finišeru“
RM uděluje Technickým službám města Litoměřice, příspěvkové organizaci výjimku z Příkazu č. 3/2015 Zadávání veřejných zakázek, a to při zadání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Dodávka kolového mini-finišeru“ a schvaluje zadat tuto veřejnou zakázku přímým oslovením dodavatele – KOHÚT A SPOL. spol. s r.o., IČO: 49824465, Smilovice 3, PSČ 294 42.

495/18/2015
Potvrzení vítězného uchazeče podlimitního výběrového řízení o veřejnou zakázku č. VZ/017/2015 s názvem „Rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS“ společnost IQ stavby a projekty, s.r.o., Kabešova 2, 190 00 Praha 9, IČ 03640485 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem (viz příloha orig. zápisu).

496/18/2015
Žádost o finanční příspěvek Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5, IČO: 46773436 – 80 let založení školy
a) RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,-Kč Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 na oslavu 80 let od založení školy.

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP – Masarykova ZŠ - 80.výročí založení ve výši 15tis Kč (viz příloha orig. zápisu).

497/18/2015
Schválení smlouvy č. 14200113 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na financování akce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká" se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 (viz příloha orig.zápisu).

498/18/2015
Schválení platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje platový výměr Mgr. Petra Klupáka, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773428 s účinností od 1. července 2015 (viz příloha orig. zápisu).

499/18/2015
Žádost o prominutí nájemného v MKZ Litoměřice – Nadační fond Kalich
RM schvaluje za souhlasu PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Nadačnímu Fondu Kalich, se sídlem Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 27297781 prominutí nájemného v Domě kultury v Litoměřicích za účelem uspořádání 4. ročníku charitativního koncertu. Koncert se uskuteční v Domě kultury pouze v případě nepříznivého počasí dne 16.6.2015 od 18.00 hodin, celý výtěžek ze vstupného bude věnován Hospicu sv. Štěpána.

500/18/2015
Dodatek k mandátní smlouvě s TSM – zvýšení zálohy mandátní odměny
RM schvaluje uzavření dodatku č. 10 mandátní smlouvy ze dne 1.8.2007 s Technickými službami města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČ: 00080128 (viz příloha orig.zápisu).

501/18/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní V. S., bytem Litoměřice, na částku 15.659,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

502/18/2015
Zastavení exekuce
RM schvaluje zastavení exekučního řízení vedeného proti panu Z. P., bytem Louny, pro pohledávku ve výši 1.500,-Kč s příslušenstvím za nucený odtah vozidla.

503/18/2015
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 5m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění informačního panelu (Střelecký ostrov)
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 5m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění informační cedule k propagaci cyklotrasy Labská stezky č. 2.

504/18/2015
Propachtování pozemku parc.č. 405/1 zahrada o výměře 178 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 405/1 zahrada o výměře 178 m2 v k.ú. Litoměřice panu J. Q., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu užívání zahrady za pachtovné 356,- Kč/rok.

505/18/2015
Propachtování části pozemku parc.č. 3408/2 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 3408/2 o výměře cca 115 m2 v k.ú. Litoměřice paní M. D. , bytem Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 230,- Kč/rok.

506/18/2015
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu o výměře 33,88 m² (1+1), v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích panu Ing. V. H. bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.7.2015 do 30.6.2016.

507/18/2015
Žádost o prominutí nájemného
RM schvaluje prominutí nájemného včetně záloh na služby za měsíc duben 2015 v plné výši, a to za užívání bytu č. 1, v ulici Mírové náměstí 20/12 v Litoměřicích, o výměře 129,32m2. Nájemní vztah byl ukončen ke dni 26.4.2015.

508/18/2015
Bezúplatné zapůjčení (výpůjčka) altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“ dne 20.06.2015
RM schvaluje bezúplatnou výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla „SVÁŤOVU DIVIDLU“ za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“ dne 20.06.2015. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

509/18/2015
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v ulici 5.května 154/1 v Litoměřicích
RM schvaluje paní J.K. uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v ulici 5. května 154/1 v Litoměřicích ze dne 11. 6. 1999 (Dodatek č. 3 přílohou orig. zápisu).

510/18/2015
Snížení ceny nájemného za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v ulici Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích
RM neschvaluje panu J. T. snížení ceny nájemného za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v ulici Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích o 20% s platností od 1. 7. 2015. Cena ročního nájemného činí 23.100,- Kč.

511/18/2015
Bezúplatná výpůjčka altánku a části přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání kulturní akce „NO WAVES“ dne 27.06.2015
RM schvaluje bezúplatnou výpůjčku altánku a části přilehlého pozemku parc. č. 2732/1 na Střeleckém ostrově paní Š. H., Litoměřice za účelem konání kulturní akce „NO WAVES“ dne 27.- 28.06.2015.

512/18/2015
Poskytnutí zázemí a výpůjčka objektu pro filmaře New wave location s.r.o. v budově VUSS
RM schvaluje výpůjčku části budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích (budova bývalé VUSS) za účelem poskytnutí zázemí pro catering a filmový štáb při natáčení celovečerního filmu „Dvojníci“ ve dnech 15.06.-22.06.2015 a 20.07.-28.07.2015 pro společnost NEW WAVE location s.r.o. se sídlem Praha 3, Žižkov, Chvalova 1091/7, PSČ 130 00, (IČO: 289 14 058). Spotřebovanou energii a vodu uhradí výpůjčitel jednorázovou paušální úhradou ve výši 10.000,- Kč.

513/18/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice IČO 467 687 93
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice IČO 467 687 93 (viz příloha orig.zápisu).

514/18/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice IČO 709 234 77
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice IČO 709 234 77 (viz příloha orig. zápisu).

515/18/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace HC Stadion Litoměřice, Zahradnická ul. 28, Litoměřice 412 01, IČO 467 691 29
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u organizace HC Stadion Litoměřice, Zahradnická ul. 28, Litoměřice 412 01, IČO: 467 691 29 (viz příloha orig.zápisu).

516/18/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2015 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice, IČO 467 733 80
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 467 733 80 (viz příloha orig. zápisu).

517/18/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, Litoměřice IČO 708 54 165
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice IČO: 708 54 165 (viz příloha orig. zápisu).

518/18/2015
Informace z veřejnosprávních kontrol o využití finančních prostředků poskytnutých neziskové organizaci Sport JUDO Litoměřice, o.s. za rok 2014 v celkové výši 225.000,-Kč
RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávních kontrol o využití finančních prostředků poskytnutých neziskové organizaci Sport JUDO Litoměřice, o.s za rok 2014 v celkové výši 225.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

519/18/2015
Vzetí na vědomí výsledků fóra „Desatero problémů Litoměřic“, ověřovací ankety a sociologického průzkumu
RM doporučuje ZM vzít na vědomí výstupy vzešlé z veřejného fóra Desatero problémů Litoměřic
(viz příloha orig.zápisu).

RM pověřuje OdPaS ve spolupráci s dotčenými odbory MěÚ zpracovat Zprávu k TOP problémům - návrhová opatření.

520/18/2015
Vzetí na vědomí výsledky Mladého fóra a ověřovací ankety a návrh na zřízení wifi do parku Jiráskovy sady a pověření příslušného odboru k dodání analýzy a realizaci
RM bere na vědomí výsledky Mladého fóra a ověřovací ankety (viz příloha orig.zápisu) a pověřuje správní odbor k jednání s poskytovatelem ke zřízení wifi do parku Jiráskovy sady.

521/18/2015
Vzetí na vědomí zprávy o naplnění akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2014
RM bere na vědomí zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2014
RM doporučuje ZM schválit zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2014 (viz příloha orig.zápisu).

522/15/2015
Vzetí na vědomí zásobníku projektů Města Litoměřice 2016 - 2019+
RM bere na vědomí zásobník projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+
RM doporučuje ZM schválit zásobník projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+
(viz příloha orig.zápisu).

523/15/2015
a) Žádost o splátkový kalendář organizace Klika občanské sdružení, č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13 na částku ve výši 31.800,-Kč – porušení rozpočtové kázně při dotaci za rok 2014
b) Žádost o prominutí smluvní pokuty ve výši 17.490,-Kč, která byla organizaci vypočítána na základě kontroly dotace za rok 2014 u výše uvedené organizace viz zjištění z protokolu č.j.: 0021610/14/ÚKIA/KMo ze dne 5.5.2015
RM doporučuje ZM projednat žádost organizace Klika 1, č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13 o splátkový kalendář a o prominutí smluvní pokuty za nedočerpanou dotaci ve výši 17.490,-Kč.

524/18/2015
Schválení programu ZM 25.6.2015
ZM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 25.6.2015 od 16 hod. v kongresovém sále Hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17. 6. 2015
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2014 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2014 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2014
3. Schválení uzavření dodatku č.2 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.
4. Poskytnutí dotací pro rok 2015 nad 50 tis. Kč – kulturní akce
5. Finanční příspěvky Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2015
6. Uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2015 mezi Městem Litoměřice a PO Městská nemocnice v    Litoměřicích
7. Volba soudního přísedícího
8. Schválení dohody o splátkách dluhu
9. Prominutí příslušenství dluhu
10. a) Žádost o splátkový kalendář nedočerpané dotace pro organizaci KLIKA 1
      b) Žádost o prominutí smluvní pokuty pro organizaci KLIKA 1
11. Vzetí na vědomí výsledků fóra Desatero problémů Litoměřic, ověřovací ankety a sociologického průzkumu
12. Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2014
13. Zásobník projektů města Litoměřice 2016 – 2019+
14. Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření
15. Kritéria města Litoměřice pro vydávání závazného stanoviska, které se týká změny zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné  nouzi ve znění pozdějších předpisů
16. Realizace projektu elektromobility v Litoměřicích
17. Zveřejňování smluv uzavíraných Městem Litoměřice na městských webových stránkách či na Portálu veřejné správy provozovaném Ministerstvem vnitra

Majetkové záležitosti:
Záměry:
18. Prodej pozemku parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební) a část pozemku parc.č.196/14 (zahrada) v k.ú. Pokratice
19. Prodej části pozemku parc.č. 5336 (ovocný sad) v k.ú. Litoměřice smlouvou o budoucí kupní smlouvě
20. Prodej části pozemku parc.č. 2877/4 (ost.plocha) o výměře cca 20 m2 v k.ú. Litoměřice
21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., II. ř. evid.č. 06
22. Prodej pozemku parc.č. 4958/18 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 4536/2 o výměře 15 m2 (zast.plocha) a 4536/1 o výměře 1755 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
24. Prodej části pozemku parc.č. 4863/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
25. Prodej části pozemku parc.č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
26. Prodej 7 stavebních pozemků pro výstavbu RD na části pozemku parc.č. 2355/1 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
27. Prodej pozemku parc.č. 2718/11 o výměře 106 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
28. Prodej pozemku parc.č. 4008/124 o výměře 2287 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice
29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě
30. Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
31. Prodej BJ 437/21 v ul. Topolčianská 437/20 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
32. Nákup stavby bez č.p.(garáž) stojící na pozemku v majetku obce parc.č. 4082 v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene - služebnosti umístění veřejně přístupného chodníku k části pozemku parc.č. 1319 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4855/1,4858/7,4858/9 a 4858/16 v k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3534/1 v k.ú. Litoměřice
36. Revokace usnesení ZM 59/03/2015 ze dne 29.1.2015, týkající se zřízení služebností k věcem nemovitým v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem, Dukelských hrdinů a k budově velitelství č.p.76 v ul. 5. Května v k.ú. Litoměřice

V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

525/18/2015
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2015 – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, IČ: 46773428 (viz příloha orig.zápisu).

526/18/2015
Aktualizace NS na pronájem prostoru sloužícího pro činnost spolku v ul. Krajská č.p.292/5
RM schvaluje spolku Klub ochotníků a přátel loutkového divadla se sídlem Tyršovo náměstí 6, Litoměřice, uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 11. 6. 1999 na pronájem prostoru sloužícího pro činnost spolku v ulici Krajská č.p. 292/5 v Litoměřicích (Dodatek č. 2 viz příloha orig.zápisu).

527/18/2015
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2015 – Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2015 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

528/18/2015
Poskytnutí dotace Aeroklubu MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L., IČO: 46771255, Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem na 13. ročník Memorial Air Show
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč Aeroklubu MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L., IČO: 46771255, Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem na 13. ročník Memorial Air Show, který se bude konat ve dnech 27. – 28. 6. 2015 v Roudnici nad Labem (viz příloha orig zápisu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

529/18/2015
Změna organizační struktury PO Centrum cestovního ruchu (PO CCR) Litoměřice
RM schvaluje změnu organizační struktury PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice od 1. července 2015 dle schématu, které je součástí tohoto návrhu.
ORGANIZAČNÍ SCHEMA CENTRA CESTOVNÍHO RUCHU LITOMĚŘICE od 1.7.2015 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu