Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. zasedání rady 15. srpna 2000

USNESENÍ
ze 17. jednání městské rady, které se konalo dne 15. 8. 2000 od 13,35 hod. v zasedací místnosti v Pekařské ul. a 16. 8. 2000 od 13,30 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ


Přítomno: 8  členů městské rady

Městská rada projednala a


I. schválila:

1. konečné pořadí výběrového řízení na "městský kamerový systém" :

1. místo TECHNICOM, s.r.o., Roudnice n. L.
2. místo INTERAL, s.r.o., Ostrava
3. místo MIS - Česká republika, a.s., Praha 4

2. rozšíření systemizace městské policie o pět míst s pracovní náplní obsluha/operátor městského kamerového systému

3. po doplnění článku II. zřizovací listiny návrh Zřizovací  listiny a Statutu pro nově vznikající příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou "Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO" s platností od 1. 9. 2000

4. finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč pro Václava Sedláka, bytem U Katovny 4, Litoměřice, který je Českým veslařským svazem Praha nominován ve dnech 27.- 30.7.2000 do Kodaně na soutěž Pohár národů

5. pro TJ Slavoj Litoměřice, oddíl skateboardu, ukončení benefiční akce 19.8.200 na podporu rozšíření a zkvalitnění skateparku pod mostem v Litoměřicích, dne 20. 8. 2000 o 3. hodině ranní

6. na návrh tajemníka platovou úpravu v osobním příplatku pro ing,. Jitku Jindrovou ve výši 30 % z 12-tého stupně třídy 9 a pro pí Libuši Melenovou ve výši 45 % z 12-tého stupně třídy 8. Úprava platu bude provedena s platností od 1. 8. 2000

7. návrh  p. Hamele - provést klasické výběrové řízení s psychotesty a následně bude městskou radou vybrán nový tajemník a vedoucí ekonomického odboru

8. program jednání MZ dne 24. 8. 2000

9. žádost firmy ReJaS s.r.o Jablonec nad Nisou o umístění informačních tabulí s tísňovým a poruchovým voláním do vstupních prostor bytových a veřejných objektů, které jsou majetkem města, s tím že poplatek ve výši 50.000,-- Kč bude poukázán na účet Města Litoměřice a jeho prostřednictvím bude poskytnut handicapovaným občanům města Litoměřice. V případě nesouhlasu firmy s touto podmínkou je žádost bezpředmětná.

10. výměnu bytu mezi p. Sendlaiovou Gabrielou, bytem Dlouhá 175/9, Litoměřice o vel. 1+0 a p. Petržálkovou Ludmilou, bytem Křižíkova 9,Litoměřice o vel. 2+1 za podmínky uhrazení dluhu včetně penále ve výši k aktuálnímu datu a uzavření nájemní smlouvy k oběma bytům na dobu určitou 1 rok

11. prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek p.č. 614/33 o výměře 2 267 m2 v k.ú. Pokratice do 31. 12. 2001 mezi Městem Litoměřice a rodinou Hervertových

12. pronájmem části pozemku p. č. 681/1 o výměře 450 m2 a p. č. 720 o výměře 284 m2 v k.ú. Litoměřice na zahrádku za cenu 1,25 Kč manželům Březovským, bytem Stavbařů 2, Litoměřice od p. Jaroslava Procházky, Chudoslavice 4. Pan Procházka doplatí nájemné zpětně za tři roky v celkové výši 1 687,-Kč.

13. změnu kupujícího pozemku p. č.  809/17 v k.ú. Litoměřice na výstavbu garáže pro firmu VZT - Trapani s.r.o., Na Valech 21, Litoměřice

14. pronájem části pozemku p. č. 3250 o výměře 19 m2   v k.ú. Litoměřice na dobu určitou (do vyřešení soudního sporu) paní A.Vyskočilové, Palachova 36, Ltm za cenu 1,25 Kč/m2

15. odkoupení bytu 2+1 v ul. Dobrovského čp. 236/31, Litoměřice, manželům Horešovským (po p. Válkovi) za cenu smluvní 300.000,- Kč

16. pronájem nebyt. prostoru 83,3 m2 paní Romaně Bočkové, bytem 28.října 36,Ltm (uskladnění věcí a předmětů domácnosti) na dobu určitou za cenu 200 Kč/m2/rok

17. úpravu rozpočtu v souvislosti s úpravami nebytových prostor p. Josefem Kalinou v ul. Lidická 150/2, Litoměřice

18. pronájem pozemku p. č. 2906/1 o výměře 380 m2 na zahrádku u domu manželům Bruncvíkovým, Štursova 10, Ltm za cenu 1,25 Kč/m2/rok

19. složení komise pro výběrové řízení na rekonstrukci střechy Novobranská 2, Ltm a souhlasí se zařazením  navržených firem do výběrového řízení.
Složení komise:

  • předseda: Antonín Terber
  • ing.Jan Nejtek
  • Mgr. Zbyněk Pěnka
  • Miroslav Gintner
  • Stanislav Jahoda

Oslovené firmy:

  • D + K střechy, Litoměřice
  • Hetstav, Litoměřice
  • Stavební firma - Hlaváček, Litoměřice
  • Václav Novák, Litoměřice

20. doplnění programu MZ dne 24.8.2000 o bod:
Schválení finančního příspěvku na krytí nákladů spojených s činností kontrolní komise ( cca 200,- Kč/člen/měsíc).


II. neschválila:

1. výměnu bytu mezi p. Samkem Martinem, bytem Revoluční 4 a p. Balšánkem Romanem, bytem Revoluční 14 v Litoměřicích

2. výměnu bytu mezi p. Martinkovou Evou, bytem Mrázova 986/19 o vel. 3+1, obecní byt a paní Burešovou Alenou, bytem Turgeněvova 631/16 o vel. 2+1, soukromý dům a ukládá odboru SMMaBH prioritně řešit výměny v bytech v majetku města

3. žádost p. Viktora Vejražky, Al Dente restaurant, Ltm, na otevření restaurace "Klub Vystavovatelů" v areálu Zahrady Čech i mimo konání vystavovatelských akcí


III. rozhodla:

1.  o prodeji 6ti bytů na základě nabídek "obálkovou metodou":
-Vrchlického 231/3, číslo bytu 3, velikost 1+1, 2. podlaží, I. kategorie, základní plocha včetně sklepů 37,61 m2, minimální kupní cena 106.390,- Kč

Vydražitel na:

1. místě  Hassan Mezian, Tylova 6, Ltm, za   213.000,-- Kč
2. místě Hana Pěnková, Křepkova 10, Ltm 172.000,-- Kč
3. místě Miroslav Láska, Topolčianská 4, Ltm  161.501,50 Kč

- Dobrovského 236/29, číslo bytu 6, velikost 2+1, 2. podlaží, I. kategorie, základní  plocha včetně sklepů 55,97 m2, minimální kupní cena 164.190,- Kč

Vydražitel na:

1. místě Lucie Kuchynková, Zahořany 132       za  322.000,-- Kč
2. místě Sandra Mezianová, Tylova 6, Ltm   307.000,-- Kč 
3. místě Rudolf Friedl, Smetanova 9, Ltm   307.000.-Kč

- Stránského 1986/21, číslo bytu 7, velikost 3+1, 3. podlaží, I. kategorie, základní plocha včetně sklepů 50,95 m2, minimální kupní cena 121.580,-- Kč

Vydražitel na:

1. místě Alena Černá, Dr. Vacka 31, Libochovice   za 302.345,60 Kč
2. místě Marek Bezděka, Jabloňová 10, Ltm                 300.000,-- Kč
3. místě Eliška Kalinová, Dlouhá 45, Ltm          253.000,-- Kč

- Palachova 712/26, číslo bytu 6, velikost 3+1, 3. podlaží, I. kategorie, základní plocha  včetně sklepů 73,57 m2, minimální kupní cena 170.810,-- Kč

Vydražitel na:

1. místě  Václav Kuchynka, Záhořany 132, Křešice     418.000,-- Kč
2. místě J. Kubačáková, Terezínská 344, Bohušovice  402.000,-- Kč
3. místě Michaela Kubíčková, Družstevní 33/5, Ltm   401.250,-- Kč

- Družstevní 35/12, číslo bytu 2, velikost 1+0, suterén, I. kategorie, základní plocha  včetně sklepů 30,50 m2, minimální kupní cena 75.150,-- Kč

Vydražitel na:

1. místě Vlastimil Voborský, Brozany          155.000,-- Kč
2. místě Helena Mezianová, Tylova 6, Ltm         153.000,-- Kč
3. místě Soňa Korousová, Pekařská 12, Ltm         143.530,-- Kč

- Družstevní 35/12, číslo bytu 9, velikost 4+1, 4. podlaží, I. kategorie, základní plocha  včetně sklepů 61,59 m2, minimální kupní cena 148.290,-- Kč

Vydražitel na:

1. místě   Marek  Bezděka, Jabloňová 10, Ltm       300.000,-- Kč
2. místě Jana Fikslová, mládežnická 8, Ltm        253.000,-- Kč
3. místě Martin Jílek, Kosmonautů 2, Ltm        211.110,-- Kč

2. o stažení bodu "rozšíření systemizace ekonomického odboru" z programu jednání

3. o stažení z programu bod o přidělení bytu o vel. 2+1 v ul. České Armády 21, Ltm, pí Kubíčkové Ivetě do přešetření této žádosti


IV. bere na vědomí:

1. informaci o hospodaření Města Litoměřice v období 01 - 07/2000 a o hospodaření příspěvkových organizací města v I. pololetí 2000

2. informaci o tom, že koupě budovy bývalé ČNIS na Mírovém náměstí je prakticky nereálná. V této záležitosti je třeba vytipovat další možné objekty pro kanceláře MěÚ Litoměřice. Zaměřit se např. na budovu bývalé Vojenské prokuratury v Michalské ul., na objekt bývalé Jitřenky na Mírovém nám.,  apod.

3. informaci o prodeji nebyt. prostoru v ul. Růžovka 117/4, Ltm, za 25 % ceny ze znalec. posudku paní Dobešové Břetislavě, bytem Kubínova 6, Ltm

4. časový harmonogram jednání MR a MZ na II. pololetí 2000

5. rozbor hospodaření Městských kulturních zařízení Litoměřice za I. pololetí roku 2000 (Rozbor hospodaření viz příloha orig. zápisu).


V. ukládá:

1. vedoucímu ekonomického odboru předložit návrh reorganizace odboru v souvislosti s přechodem správy domů a bytů pod Městský úřad Litoměřice. Ing. J. Bechyně požaduje informace o problematice odboru, zdůvodnění jak je využívána počítačová technika apod..

2. správnímu odboru MěÚ Litoměřice zajistit v úpravě fin. rozpočtu  r. 2000 resp. v rozpočtu r. 2001 prostředky na nákup nábytku a vybavení kanceláře starosty a odboru ÚRM zajistit bytového architekta, jehož návrhy MR posoudí a posléze rozhodne o nejvhodnější variantě


VI. doporučuje:

1. s ohledem na stáří nábytku v kanceláři starosty a s přihlédnutím k prováděné rekonstrukci těchto prostor, nakoupení nové výbavy do kanceláře starosty a sekretariátu

2. MZ  prodej zahrady pozemek p. č. 3705 o velikosti 1755 m2 nájemníkům domu ul. Kozinova 19/1210, Ltm, zároveň s prodejem domu


VII. pověřuje:

1. zastupováním Města Litoměřice při účasti v nově vzniklých společenstvích vlastníků bytových jednotek ing. Jitku Jindrovou, paní Libuši Šinfeltovou a paní Ivu Stejska-lovou. Jmenované pracovnice jsou zmocněny zastupovat Město Litoměřice v plném rozsahu. Práva a povinnosti člena/členství jsou stanoveny ve stanovách společenství. MR bude průběžně 1krát za dva měsíce informována o konkrétních případech zastupování.


VIII. revokuje:

1. své rozhodnutí ze dne 22.6. 2000 pod bodem 12/15 o obsazení uvolněného místa tajemníka MěÚ Litoměřice ing. Radkem Löwym. (Vypsání nového výběrového řízení.)


ing. M. Kadeřábková
zástupce starosty

p. Antonín Terber
zástupce starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu