Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis z usnesení RM 11.08.2005

VÝPIS

Usnesení

ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.8. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

Přitomno:            8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.             schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství za účelem stavby, provozování a demontáže pouťových atrakcí v termínu 22 .9. od 18.00 - 25. 9. 2005 do 17.00 v prostorách Tyršova náměstí v rámci Litoměřického vinobraní 2005.

2.         zvýšení kapacity v jeslích z 12 na 20 dětí.

3.         že Obce uhradí část neinvestičních nákladů za skutečně odchozené dny tj. 235,- Kč/ dítě/den, tato částka se týká pouze dětí Centra Srdíčko (děti, na které se nevztahuje školský zákon) s účinností od 1.9.2005.

4.         smlouvu s VZP o zajištění reklamy (viz. příloha orig. zápisu).

5.            předloženou darovací smlouvu na pozemek p.č.1345/121, 1345/124  k.ú. Pokratice (smlouva viz. příloha orig. zápisu).

6.            předloženou darovací smlouvu na pozemek p.č.1345/125, v k.ú. Pokratice (smlouva viz. příloha orig. zápisu).

                                                                                   

7.         zrušení dopravního značení - právo přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava v lokalitě městské části pod Mostnou horou s účinností od 15.8.2005.

8.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a  ČVUT Praha na akci „Architektonické a urbanistické studentské studie vybraných prostorů v Litoměřicích“ (viz. příloha orig. zápisu).

9.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a  firmou Strabag, a.s. na akci „Rekonstrukce Masarykovy ulice, Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

10.       opravu parkánů J. Rizala v této variantě:

dílo bude zhotoveno celé, v r. 2005 se zaplatí pouze 500 tis. Kč variantně (dle nabídek) a doplatek bude zaplacen v roce 2006 dle návrhu firem.

11.       pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2006 (viz.příloha orig.zápisu). Schválením se ruší pravidla Interního grantové systému Zdravého města Litoměřice platná pro rok 2005.

12.            vyhlášení IV. kola výzvy k předkládání projektů a žádostí o podporu z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2006.  

13.       výměnu bytu č.2,  Turgeněvova 18, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti  2+1 za byt č. 6, Turgeněvova 18, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti 1+1, č. bytu 6. Po této výměně bude platit 1,5 násobku smluvního nájemného  na základě usnesení RM ze dne 10.10. 1995.

14.       výměnu bytu  č.3, Mírové nám. 21/13, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti  1+0 za byt č. 2 Jeseniova 1916/89, Praha 3, obecní, kategorie I., velikosti 1+0, č. bytu 2 .

15.       na základě vydraženého nájemného obálkovou metodou přidělení bytu číslo 6 v ulici Lidická 150/2 o velikosti 1+1, Litoměřice a NS v uvedeném znění (viz. příloha orig. zápisu).

16.       návrh řešení  na budoucí otevření  areálu   zrušených kasáren Dukelských hrdinů

jako veřejně přístupného,  obnovením historických ulic Na Vinici a Karla IV, z důvodu bezproblémového přístupu k budovám .

17.       záměr zřízení věcných břemen stávajících  inženýrských sítí – částí teplovodu,vodovodu, kanalizace,plynovodu pro oprávněného  Město Litoměřice- na pozemcích  ve vlastnictví  Ministerstva obrany ČR , p.č. 4008/76,4008/49,4008/50, 4008/66,4008/35 v k.ú.Litoměřice .

18.       záměr zřízení věcných břemen  stávajících  inženýrských sítí – částí teplovodu,vodovodu, kanalizace,plynovodu a sdělovacích kabelů pro oprávněného   Ministerstvo  obrany ČR  na pozemcích budoucího vlastníka Město Litoměřice, p.č.4008/1, 4008/66, 4008/35, 4008/85, 4008/95, 4008/112 v k.ú. Litoměřice

19.            pronájem za účelem instalace telekomunikačního zařízení  na  rozhledně Varhošť spol. T-MOBILE Czech Republic, a.s.Tomíčkova 2144/1, Praha 4  na dobu určitou 10 let  za roční nájemné119.000,- Kč  včetně DPH .

20.            pronájem  pozemku parcely číslo 4426/3 o výměře  26 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání  zastavěného pozemku pod chatou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu  239,- Kč/ rok.

21.            pronájem části pozemku parcely číslo 425/1( lesní pozemek) o výměře  cca 550 m2 v k.ú. Čeřeniště za účelem užívání  zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu  1.100,- Kč/ rok.

22.       uzavření nové „Nájemní smlouvy na pronájem kostela sv.Václava v Litoměřicích“ s Pravoslavnou církevní obcí v Litoměřicích (viz.příloha orig.zápisu).

23.       bezúplatné zapůjčení (pronájem) altánku na Střeleckém ostrově panu Miroslavu Kaškovi (koordinátorovi uměleckého projektu „UPVS“) za účelem uspořádání uměleckého workshopu – projektu „UPVS“ ve dnech 13.08.2005 a 14.08.2005.

24.            prodloužení podnájmu nájemci TJ Sokol, zast. ing.Janem Hrkalem, na části pozemku p.č. 376/1 v k.ú.Pokratice o celkové výměře 20 m² formou výpůjčky na dobu určitou do 31.3.2006.

25.       členy  Školských rad základních škol za zřizovatele ( viz příloha orig. zápisu ).

26.            provedení ekonomické analýzy PO TSM a OS BH, LH.

27.       darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Litoměřice a Sallerovou výstavbou, spol. s r.o. (smlouva viz. příloha orig. zápisu).

28.       podání žaloby o přivolení výpovědi z nájmu bytu s přivolením soudu vůči nájemci bytu č. 6, ul. Kosmonautů 2018/2 v Litoměřicích, paní Jindřišce Skokanové.

29.       smlouvu o poskytování služeb  uzavřenou se spol. Infohelp s.r.o., IČ: 25467174 (smlouva viz. příloha orig. zápisu).

30.       finanční podporu při výrobě propagačního videopořadu o víně a vinařství na Litoměřicku od SOS ART – Vlastimil Šafránek, Litoměřice (projekt viz příloha) ve výši 20.000,- Kč z rezervy města. Za podmínky, že město obdrží  50 CD a 50 DVD tohoto propagačního materiálu zdarma.

31.       konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném místě v  aréně hokejbalového klubu HC KILLERS  dne 13. srpna  2005 v 10.00 hod.

II.             neschvaluje:

1.         užívání pozemků za účelem zřízení vyhrazeného parkování  v k.ú. Litoměřice.

III.            doporučuje:

1.                     ZM schválit změnu zřizovací listiny tj. rozšířit hlavní činnost příspěvkové   organizace Centra SRDÍČKO o stravování dětí a zaměstnanců.

2.         ZM uvolnit z rozpočtové rezervy města částku do 200.000,- Kč na zpracování analýzy.

3.         ZM schválit rozpočtovou změnu na změnu kupní ceny  na halu Jeseník a u smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o dílo – demolice zdiva po hale Jeseník v areálu bývalého pivovaru na částku 50.000,-Kč + DPH. 

IV.        bere na vědomí:

1.            informaci o vyplacených příspěvcích za I. pololetí 2005 z „Programu podpory občanským sdružením zaměřeným na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz. příloha orig. zápisu).

2.            informaci o rozboru nákladů na klienta x pokoj x lůžko za rok 2004 v zařízeních, kde je Město Litoměřice zřizovatelem (viz. příloha orig. zápisu).

V.            pověřuje:

1.         starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikací historického jádra“.

VI.        ukládá:

1.            právnímu oddělení ve spolupráci s Ing. Palánem připravit návrh smlouvy s firmou HZ Praha s.r.o.

         Jiří Landa                                                                                     Mgr. Ladislav Chlupáč

    1. místostarosta                                                                                  starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu