Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 9.9.2008

USNESENÍ

výpis

ze 17. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 9.9.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic.

Rady města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a Sdružením vlastníků pozemků, zastoupené panem Vladimírem Bulíčkem na akci „Miřejovická stráň, k.ú. Pokratice, Litoměřice – sdružená investice“ (dodatek viz příloha orig. zápisu).

2.            přesunutí dřevěné plastiky z Jezuitských schodů do prostor u Bašty vedle kruhového objezdu Na Kocandě (viz příloha orig. zápisu).

3.            předložený návrh na použití uspořených finančních prostředků v lokalitě „Park U Hvězdárny“ (viz příloha orig. zápisu).

4.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Svatostánek českého vinařství Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

5.         zábor veřejného prostranství - části Lodního náměstí pro Cirkus Prince, K.Tomáše 12, Praha 9 za účelem hostování cirkusu od 17. do 21.9.2008.

6.            předložený návrh investičních akcí na rok 2009 pro Výstavy, spol. s r.o. – Zahrada Čech, Na Vinici 13, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

7.         výpověď z nájmu bytu č. 6, o velikosti 3+1 s příslušenstvím na adrese Dukelská 1854/14 v Litoměřicích proti uživateli z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

8.         přidělení přístřeší pro manžele Romana a Gabrielu Volákových v Ubytovně Želetice se sídlem Želetická 2187/11, Litoměřice.

9.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 80% z částky 2.405,- tj.1.924,-Kč pro paní Magdalénu Kounickou, Litoměřice.

10.            Vzhledem k okolnostem vzniku dluhu úplné prominutí poplatku z prodlení ve výši 4.254,- Kč pro pana Ivana Adámka, Litoměřice.

11.       uzavření dohody o splátkách pro pana Daniela Jedináka, Litoměřice, na částku 6.920,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

12.       uzavření dohody o splátkách pro paní Aranu Rácovou, Litoměřice, na částku 2.081,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,- Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Zároveň RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 45, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro paní Aranu Rácovou, na dobu určitou do 31.7.2009.

13.       uzavření dohody o splátkách pro paní Hanu Lojkovou, Litoměřice, na částku 5.216,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

14.       uzavření dohody o splátkách pro paní Lenku Štěpkovou, Litoměřice, na částku 4.943,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

15.       uzavření dohody o splátkách pro Břetislava a Kateřinu Vandasových, Litoměřice, na částku 25.804,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,- Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

16.       nákup 30-ti kontejnerů na separovaný odpad od firmy .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8. Cena za kontejner je 5.773,- Kč bez DPH.

17.       se zapracováním připomínek členů RM podmínky smlouvy o pronájmu objektu garáží na pozemcích p.č. 4008/119, 4008/120 a 4008/121 v k.ú. Litoměřice – bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad pro Centrum pro výzkum energetického využití litosféry (viz příloha orig. zápisu).

18.       přidělení NP o velikosti 216 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102, Litoměřice pro HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r.o., se sídlem Českolipská 9, Litoměřice, IČ: 14869446, jednatel: Ing. Pavel Šumera. Nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.                  

19.       uzavření smlouvy o výpůjčce notebooku, včetně brašny a operačního systému Windows mezi Městem Litoměřice a Ing. Ivanem Palánem po dobu výkonu jeho funkce zastupitele Města Litoměřice.

20.            předloženou III. úpravu rozpočtu PO Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

21.            poskytnutí finančního příspěvku pro Nadaci Brücke na vydání brožury k filmové přehlídce, konané v Litoměřicích a Ústí nad Labem, ve výši 10.000,- Kč z rozpočtové rezervy města.

22.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 18.9.2008 od 16:00 hodin ve vestibulu ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Volba místostarosty

2.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV                        

3.         Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

4.         Plnění rozpočtu za období 1-6/2008                              

5.         Schválení přijetí úvěrů na předfinancování dotačních částí akcí Zimní stadion a Svatostánek českého vinařství - pouze v případě poskytnutí dotací z ROP Severozápad

6.         a) Poskytnutí dotace a schválení uzavření smlouvy pro Sport Judo 8. ZŠ Litoměřice

b) Změna účelu poskytnutých dotací TJ Slavoj Litoměřice a schválení uzavření dodatků ke smlouvám

7.         Poskytnutí dotace na opravu malých sakrálních staveb pro Společnost pro obnovu památek Úštěcka, občanské sdružení                                                  - Mgr. Chlupáč

8          Financování projektu „Dostavba a rekonstrukce Zimního stadionu Litoměřice“      

9.         Návrh úprav „Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Litoměřice“                                

10.        Schválení splátkového kalendáře                                  

11.        Schválení návrhu zakládací smlouvy a statutu o.p.s. Labská paroplavební společnost

12.        Schválení memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě neformálního zasedání MD zemí EU v ÚK ve dnech 28-30.4.2009                                                                                                                             

Majetkové záležitosti                                                                            

Záměry:

13.        Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo IV.B-31

14.        Prodej části pozemku p.č. 4569/1 (zahrada) a pozemku pod chatkou p.č. 4569/3 o výměře 17 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán)

15.        Prodej pozemku p.č. 1240/24 o výměře 575 m2 a p.č. 1240/1 o výměře 995 m2 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

16.        Nákup stavby garáže na pozemku p.č. 2530/44 v k.ú. Litoměřice

17.        Zřízení věcného břemene práva uložení plynárenského  zařízení  k  části pozemku p.č. 3534/1 v k.ú. Litoměřice (ul. Bezručova / Husova)

18.        Zřízení věcného práva - umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1345/74, 1345/13, 154/3 v k.ú. Pokratice  (ul. Višňová)

19.        Bezúplatný převod pozemku p.č. 1232/47 (orná půda) o výměře 448 m2 v k.ú. Pokratice

20.        Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 5533/4, výměra 2854 m2 (ostatní plocha, komunikace) v k.ú. Litoměřice

21.        Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek v ul. Topolčianská (č.p. 404, 419, 425, 437) a ul. Vrchlického (č.p. 270) v k.ú. Litoměřice

22.        Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek v ul. Mládežnická (č.p. 1752, 1753), ul. Stránského (č.p. 1754, 1755) a ul. Družstevní (č.p. 1756, 1757) v k.ú. Litoměřice

23.        Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek v ul. Heydukova (č.p. 1872, 1873, 1874, 1875) a ul. Seifertova (č.p. 1876) v k.ú. Litoměřice

24         Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek v ul. A. Muchy (č.p. 414, 415, 416),  ul. Kubínova (č.p. 437, 438, 439) a ul. Ladova (č.p. 430) v k.ú. Litoměřice

25.        Snížení kupní ceny na prodávaný nebytový prostor v ul. Teplická č.p. 1672 v k.ú. Litoměřice – Občanské sdružení Centrum pro rodinu, Terezín

23.            ukončení dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice panu Miroslavu Rácovi ke dni 15.9.2008.

24.        konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v přístavišti Marina Labe v Píšťanech dne 27.září 2008 v 16:00 hodin.

25.        uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou FASE, spol. s r.o., U Katovny 58, Litoměřice na akci „Provedení veřejného osvětlení a oprava chodníku v ulici Mrázova v Litoměřicích“.

II.         bere na vědomí:

1.            oznámení OVV ČSSD, Okružní 8, Litoměřice o konání politického shromáždění ČSSD dne 3.10.2008 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

2.         odhad hospodaření PO Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice k 12/08 (viz příloha orig. zápisu).       

III.            doporučuje:

1.         ZM schválit záměr prodeje areálu kasáren Dukelských hrdinů a výstaviště Zahrady Čech s tím, že tyto areály jsou nabízeny jako jeden funkční celek, tj. všechny budovy a pozemky v majetku města nacházející se v těchto areálech, vyjma přesně vyspecifikovaných nemovitostí a za podmínky zřízení věcných břemen ve prospěch města.

2.         ZM zadat vypracování podmínek výběrového řízení na záměr prodeje areálu kasáren Dukelských hrdinů a výstaviště Zahrady Čech.

IV.        ukládá:

1.            dotčeným odborům (OSMM, ŽP, OÚRM a právnímu odd.) vypracovat stanoviska k záměru prodeje a zadání vypracování podmínek výběrového řízení k prodeji areálu kasáren Dukelských hrdinů a výstaviště Zahrady Čech.

Jiří Landa                        Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                     starosta města 

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu