Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 26.6.2014

USNESENÍ

VÝPIS

ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 6. 2014 od 10:00 hodin

v administrativní budově areálu spol.Zahrady Čech s.r.o.

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   17 j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

334/17/2014

Zábor veřejného prostranství – MKZ Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části ul. Rooseveltova v Litoměřicích (prostor o vel. 10x2m před kinem Máj) pro MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

335/17/2014

Zábor veřejného prostranství – předzahrádka u Johannahof            

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části ul. Palachova v Litoměřicích pro p. Prokůpka za účelem umístění předzahrádky před restaurací Johannahof za podmínky umístění maximálně 5ti stolů a důsledného dodržování nočního klidu.

336/17/2014

Schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 13.12.2013 s Ing. M.N. bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 5.305,-Kč, při zachování výše splátek.

337/17/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní J.P., bytem Litoměřice, na částku 3.142,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

338/17/2014

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách

RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách ze dne 5.2.2013 pro pana A.P., bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 4.450,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek 3.000,-Kč měsíčně.

339/17/2014

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/022/2014 s názvem „Výměna výplní otvorů a meziokenních vložek Centrum Srdíčko Revoluční. č.p.1845/30 Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného uchazeče Herstav s.r.o., Michelská 60, Praha 4, IČ: 49905775 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna výplní otvorů a meziokenních vložek Centrum Srdíčko Revoluční. č.p.1845/30 Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

340/17/2014

Žádost o bezplatný pronájem kongresového sálu Gotického hradu

RM schvaluje bezplatný pronájem kongresového sálu Gotického hradu v Litoměřicích včetně zapůjčení techniky dne 10.9. 2014 od 13:00 do 16:30 hodin pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví za účelem pořádání závěrečné konference projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích.

341/17/2014

Poskytnutí finanční podpory Slavoji Litoměřice z.s., taneční skupina Funky Dangers - účast na ME v hip hopu

RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000,- Kč Slavoji Litoměřice z.s. pro Funky Dangers na úhradu nákladů spojených s účastí na ME v hip hopu ve Vídni, které se konalo 30.-31.5.2014 (žádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

342/17/2014

Poskytnutí grantu na závody v Supermotu

RM neschvaluje poskytnutí grantu pro pana A.C., bytem Litoměřice na závody v Supermotu (žádost viz příloha orig. zápisu).

343/17/2014

Poskytnutí dotace – florbalová liga vozíčkářů

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro pana P.B., bytem Litoměřice, na dopravné pro účast na trénincích a turnajích florbalové ligy vozíčkářů (žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

344/17/2014

Stanovisko ke zřízení Svobodné základní školy Rudolfa Steinera, o.p.s - základní škola waldorfského typu

RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice ke zřízení Svobodné základní školy Rudolfa Steinera, o.p.s  -  základní školy waldorfského typu na území města Litoměřic (viz příloha orig.zápisu).

345/17/2014

Schválení přijetí účelově určených věcných darů PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určených věcných darů pro  Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz orig. příloha zápisu).

346/17/2014

Žádost o snížení částky za pronájem Kulturního domu v Litoměřicích – ZŠ Na Valech 53

RM schvaluje slevu na nájemném sálu v Domě kultury v Litoměřicích ve výši 50% pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53 za účelem slavnostního předávání vysvědčení žákům 9. ročníků, které proběhne dne 26.6.2014.                                                                      

347/17/2014

Schválení smluv na vytvoření informačního systému pro Jiráskovy sady

RM schvaluje uzavření smluv na vytvoření informačního systému pro Jiráskovy sady s panem O.B., bytem Praha 9, PSČ 190 00, a pani D.K., bytem Pardubice, PSČ 530 02.

348/17/2014

Revokace usnesení č. 106/7/2014 RM ze dne 4.3.2014, týkající se záměru zřízení služebnosti věcného práva chůze a jízdy po částech pozemku parc.č. 1326/1 a 1326/4 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1332 v k.ú. Litoměřice 

RM revokuje svéusnesení č. 106/7/2014  ze dne 4.3.2014 a nahrazuje jej usnesením: RM neschvaluje záměr zřízení služebnosti – věcného práva  chůze a jízdy po částech pozemku parc.č. 1326/1 a 1326/4 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1332 v k.ú. Litoměřice  z důvodu velkého omezení veřejné zeleně, která by byla spojena s realizací zpevněného vjezdu.

349/17/2014

Zveřejnění adresného záměru pronájmu vymezené části pozemku parc. č. 4008/1 v areálu KDH za účelem parkování dvou nákladních automobilů

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu vymezené části pozemku parc. č. 4008/1 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem parkování dvou nákladních aut od data 01.08.2014.

350/17/2014

Pronájem městského bytu – zveřejnění záměru

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu městského bytu o výměře 42,93 m2 (1+1) v ul. Revoluční 1834/8 v Litoměřicích s paní L.K. 

351/17/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 1, Mrázova 750/6

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 v ul. Mrázova 750/6 v Litoměřicích o výměře 96,20 m² (3+1).

352/17/2014

Nabídka pronájmu nebytového prostoru č. 117, České armády 163/17

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 117 v budově zubního střediska na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích o výměře 62,14 m² .

353/17/2014

Přidělení městského bytu na základě veřejné nabídky bytu č. 4 v ul. 5. května 154/1

RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o výměře 108,43 m² (4+1) v ulici 5. května 154/1 v Litoměřicích panu Ing. K.CH., bytem Trnovany. Výše nájemného činí 8.000,- Kč/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

354/17/2014

Přidělení městského bytu na základě veřejné nabídky bytu č. 2 v ul. Dlouhá 195/49

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o výměře 94 m² (3+1) v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích paní M.D., bytem Libochovice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

355/17/2014

Snížení nájemného z důvodu rekonstrukce v domě Mírové náměstí 20/12

RM schvaluje manželům M.D. a B.D., nájemcům bytu č.3, manželům J.B. a M.B., nájemcům bytu č.4 a panu F.V., nájemníkovi bytu č.1, na Mírovém náměstí 20/12, Litoměřice slevu na nájemném ve výši 35% pro období od 1.7.2014 do 31.8.2014 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce v domě.  Od 1.9.2014 nárok na uvedenou slevu z nájemného zaniká.

356/17/2014

Žádost o uzavření nájemního vztahu

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 6 měsíců od 1.7.2014 do 31.12.2014, s možností prodloužení, k bytu č. 10, o velikosti 35,13 m² (1+1), v ul. Topolčianská 437/20 v Litoměřicích s paní M.S., bytem v Litoměřicích.

357/17/2014

Přidělení městského bytu

RM neschvaluje přidělení městského bytu panu J.R., bytem v Litoměřicích.

358/17/2014

Uzavření nájemního vztahu na pronájem nebytových prostor, v majetku Města Litoměřice v objektech v ul. ČSA 95 a 179 a Švermova 2099 v Litoměřicích za účelem provozování předávacích stanic tepla se společností ENERGIE Holding a.s..

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem nebytových prostor Města Litoměřice v objektech v ul. ČSA čp. 95 a čp. 179 a ul. Švermova čp. 2099 v Litoměřicích za účelem provozování předávacích stanic tepla se společností ENERGIE Holding a.s., K Výtopně 1987/5, 412 01 Litoměřice, (IČ: 27 59 43 01).

359/17/2014

Řešení havarijního stavu rozvodů vody v KDH v Litoměřicích – zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie - stavební práce), tj. přímé oslovení jednoho zhotovitele díla – Severočeské vodárenské společnosti, a. s..               

RM schvaluje zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR II. kategorie - stavební práce) – „Řešení havarijního stavu rozvodů vody v KDH v Litoměřicích“ – přímým oslovením jednoho zhotovitele díla, tj. Severočeské vodárenské společnosti, a. s., ul. Přítkovská 1689,  415 50 Teplice.

 

360/17/2014

a)         Schválení uzavření smlouvy s dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, společností MM TRADER CZ, a.s., IČ: 264 19 521 pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1.1.2015 – 31.12.2016. 

RM schvaluje uzavření smlouvy s dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, společností MM TRADER CZ, a.s., IČ: 264 19 521 pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1.1.2015 – 31.12.2016  (viz příloha orig.zápisu).

b)         Schválení vzoru smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu pro období 1.1.2015 – 31.12.2016 a o zmocnění centrálního zadavatele.                                     

RM schvaluje vzor smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu pro období 1.1.2015 – 31.12.2016 a o zmocnění centrálního zadavatele (viz příloha orig.zápisu).

361/17/2014

Schválení bodů v rámci valné hromady 1. Geotermální Litoměřice a.s 

RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:

 

1.                  řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2013, ověřenou auditorem Ing. Otakarem Kemrem, reg. čís. KA ČR 056, s konstatováním, že účetní závěrka společnosti za rok 2013 ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31.12.2013 a výsledku jeho hospodaření za rok 20132 v souladu se zákonem o účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),

2.                  Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu),

3.                  návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2013, kterým je ztráta ve výši 409.021,32 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),

4.                  Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2013 (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva)

5.                  Výroční zprávu společnosti za rok 2013, ověřenou auditorem Ing. Otakarem Kemrem, reg. čís. KA ČR 056, s konstatováním, že informace uvedené ve Zprávě ve všech významných ohledech jsou v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty (viz příloha orig.zápisu)

6.                  Zprávu dozorčí rady s vyjádřením k přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013 (viz příloha originál zápisu).

7.                  změnu stanov - nové znění stanov je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (viz příloha orig.zápisu)

362/17/2014

Přijímání stavebního odpadu na sběrný dvůr Třeboutice pro občany města Litoměřice

RM revokuje usnesení č. 90/6/2014 ze dne 20. 02. 2014 a souhlasí s bezplatným přijímáním stavebních odpadů dle přílohy č. 1 Seznam zdarma přijímaných odpadů od občanů města Litoměřice do sběrného dvora Třeboutice do stanoveného množství 5000 kg na občana a rok.            

363/17/2014

Stanovisko k pokračování výuky v anglickém jazyce – PO Masarykova ZŠ Litoměřice

RM schvaluje pokračování výuky některých předmětů v anglickém jazyce na 1.stupni  Masarykovy základní školy Litoměřice, příspěvková organizace tak, jak je zapracována ve Školním vzdělávacím programu, a to s účinností od 1. září 2014.

364/17/2014

Schválení přijetí účelově určeného finančního daru PO MKZ v Litoměřicích

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro příspěvkovou organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích od firmy INEX s.r.o. na 24.ročník festivalu Litoměřické varhanní léto 2014.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec

 

 

 

 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu