Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.8.2013

 

USNESENÍ

V Ý P I S

z 17. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 22.8. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  1 7.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

417/17/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – MKZ Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části parkoviště U Hvězdárny v Litoměřicích pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem umístění pouťových atrakcí v rámci Vinobraní 2013 od 19.9. do 22.9.2013.

418/17/2013

Schválení záboru veřejného prostranství

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro paní V.J. bytem Litoměřice za účelem prodeje cukrovinek.

419/17/2013

Odpuštění poplatku za umístění předzahrádky

RM schvaluje odpuštění poplatku ve výši 1.920,-Kč pro paní L.H., Velké Žernoseky za umístění předzahrádky na Kostelním náměstí v Litoměřicích po dobu 3 let, tzn. do 31.12.2015.

420/17/2013

Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 1345/104, 1345/105 a 1345/106, 1345/190 a 1345/193 a v k. ú. Pokratice u Litoměřic

RM doporučuje ZM sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů (stavebního zákona) u pozemků parc. č. 1345/104, 1345/105 a 1345/106, 1345/190 a 1345/193 a v k.ú. Pokratice u Litoměřic.

421/17/2013

Schválení složení hodnotící komise a seznamu oslovených uchazečů v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci s názvem „Litoměřice, Žitenická ulice – provedení dlažby parkoviště MěN„

RM schvaluje složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a schvaluje seznam oslovených uchazečů v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Litoměřice, Žitenická ulice – provedení dlažby parkoviště MěN„

422/17/2013

Schválení výběrového řízení  o veřejnou zakázku malého  a schválení smlouvy s vítězným uchazečem na akci s názvem „Litoměřice, Pekařská 114 - Oprava pláště budovy „ 

RM doporučuje finančnímu výboru při ZM navýšit a následně na jednání ZM schválit navýšení položky Rozpočtu MĚSTA LITOMĚŘICE na rok 2013 pro správní odbor – ul. Pekařská 2 – výměna oken -  z rozpočtované výše 1,600.000,-Kč na celkovou hodnotu ve výši 2,444.635,- Kč, která je  cenou vysoutěženou.

423/17/2013

a) Návrh na zrušení registrace odlehčovací služby v  Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO k 31.12.2013

b) Návrh na rozšíření kapacity a věkové struktury sociální služby denní stacionář v  Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO k 1. 1. 2014

RM schvaluje:

zrušení registrace odlehčovací služby v  Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO k 31.12.2013.

rozšíření kapacity a věkové struktury sociální služby denní stacionář v  Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO k 1. 1. 2014.

424/17/2013

Schválení přijetí účelově určeného finančního daru MKZ v Litoměřicích od INEX s.r.o.

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního darů pro PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích ve výši 25 tis. Kč od firmy INEX s.r.o. Litoměřice na akci Litoměřické varhanní léto 2013.

425/17/2013

Žádost amatérského divadla Černý Petr o prominutí nájemného v DK Litoměřice za účelem uspořádání charitativní akce „I my můžeme pomoci“

RM schvaluje amatérskému divadlu Černý Petr, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, prominutí nájemného v Domě kultury Litoměřice za účelem uspořádání charitativní akce s názvem „I my můžeme pomoci“, kdy výtěžek z celé akce bude věnován na pomoc Ondrovi K., bytem Lovosice, trpícímu spastickou kvadruparézou. 

426/17/2013

Inspekční zpráva Čj. ČŠIU-609/13-U a Protokol Čj. ČŠIU-610/13-U o státní kontrole v PO MŠ Litoměřice, Masarykova 30

RM bere na vědomí inspekční zprávu Čj. ČŠIU-609/13-U a protokol Čj. ČŠIU-610/13-U o státní kontrole provedené Ústeckým inspektorátem České školní inspekce v Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30, příspěvkové organizaci ze dne 4. července 2013 (viz příloha orig. zápisu).

427/17/2013

Jmenování pana Jana Neužila, dipl. um. zástupcem ředitele PO ZUŠ Litoměřice

RM bere na vědomí jmenování pana Jana Neužila, dipl. um., bytem Litoměřice, zástupcem ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773410 s účinností od 1. září 2013.

428/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, MŠ Litoměřice, Masarykova 30, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013. Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, p.o. (viz příloha orig.zápisu).

429/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, DDM Rozmarýn, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

430/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, CŠJ Litoměřice, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2013 Centrální školní jídelny Litoměřice.

431/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig.zápisu).

432/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

433/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5 (viz příloha orig. zápisu).

434/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig.zápisu).

435/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

(viz příloha orig.zápisu).

436/17/2013

Plnění finančního plánu za I.pol. 2013, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, p.o.

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2013 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 (viz příloha orig.zápisu).

437/17/2013

Výroční zpráva Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2012

RM bere na vědomí Výroční zprávu Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2012 (příloha orig. zápisu).

438/17/2013

Organizační zajištění akce Obhajoba Kategorie „B“ v rámci Kritérií MA21 Centrem cestovního ruchu p.o.

RM ukládá Centru cestovního ruchu p.o. organizační zajištění akce Obhajoba Kategorie „B“ v rámci Kritérií místní Agendy 21 (kontrola na místě) konané dne 30.10.2013 v prostorách Gotického hradu.

439/17/2013

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky Strategické řízení pro město Litoměřice, uzavřené dne 29. 3. 2013 s Mepco, s.r.o., Praha 1 (projekt MISTRAL)

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky Strategické řízení pro město Litoměřice, uzavřené v rámci projektu „MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“, mezi Mepco, s.r.o., V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ: 27143643 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

440/17/2013

Schválení uzavření Smlouvy o výpůjčce se ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky (viz příloha orig.zapisu) mezi Městem Litoměřice a Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773428 (smlouva přílohou orig. zápisu).

441/17/2013

Výpůjčka části pozemku parc.č. 1313/8 o výměře 92m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 1313/8 o výměře cca 92 m2 v k.ú. Litoměřice Diecezní charitě Litoměřice, Dómské nám. 10, Litoměřice k účelu umístění dlažby a následné údržby na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

442/17/2013

Výpůjčka pozemku parc. č. 593 o výměře 398m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění okrasné zahrady bez možnosti stavby

RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 593 o výměře 398m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění okrasné zahrady bez možnosti stavby na dobu určitou 1 rok paní J.H., bytem Litoměřice a zároveň ukládá OSMMBaLH připravit návrhy na budoucí využití a řešení všech záležitostí spojených s tímto pozemkem.

443/17/2013

Výpůjčka části pozemku  p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje výpůjčku části pozemku  p.č. 614/1 o výměře cca  2800m2 v k.ú. Pokratice,  Cyklistickému klubu -Slavoj Terezín, zast. prezidentem klubu, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily od 6.9.2013-9.9.2013 po dobu pořádání sportovní akce - Česko-moravský pohár BMX konaný ve dnech 7.9.2013 a 8.9. 2013.

444/17/2013

Výpůjčka pozemků část parc.č. 4795/2 a parc.č. 4768/32, obě ostatní plocha, jiná plocha o celkovévýměře 35m2 v k.ú. Litoměřice pro realizaci stavby „PRODEJNÍ HALA JURIS“

RM schvaluje výpůjčku částí pozemků parc.č. 4795/2  a parc.č. 4768/32, obě ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 35m2 v k.ú. Litoměřice spol. JURIS LTM s.r.o, Želetická 2194, Litoměřice za účelem výstavby zpevněné plochy propojující stávající komunikaci ( v majetku obce) s parkovací plochou vybudovanou v rámci plánované stavby „ PRODEJNÍ HALA JURIS“ na dobu určitou do doby dokončení stavby, nejdéle do 31.12.2014 s podmínkou bezúplatného převodu vybudované zpevněné plochy na vypůjčených částech pozemků na Město Litoměřice

445/17/2013

Ukončení NS č. 9475000011 ze dne 10.3.2011, týkající se pronájmu částí pozemků parc.č. 2727 a parc.č. 2732/1 v k.ú.Litoměřice o celkové výměře cca 565 m2 k účelu umístění stánku s občerstvením s předzahrádkou a hřištěm

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9475000011 ze dne 10.3.2011 uzavřené s nájemci M.P., bytem Litoměřice a panem R.P., bytem Litoměřice týkající se pronájmu částí pozemků parc.č. 2727 a parc.č. 2732/1 v k.ú.Litoměřice o celkové výměře cca 565 m2 dohodou ke dni 22.8.2013.

446/17/2013

Bezúplatné zapůjčení altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatebního obřadu dne 07.09.2013

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově paní K.D. a panu R.M. za účelem konání svatebního obřadu dne 07.09.2013. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelů požadován.

447/17/2013

Doplnění „Pravidel pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech po ukončení jejich regulace“ (čl. III. Stanovení výše nájmu pro rok 2013) o odst. 6 určující výši nájmu v podporovaných pečovatelských bytech (ul. Kosmonautů čp. 2261 v Litoměřicích)

RM schvaluje doplnění „Pravidel pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech po ukončení jejich regulace“ v čl. III. Stanovení výše nájmu pro rok 2013 o odst. 6 v tomto znění: „Výše nájemného v objektu Podporovaného pečovatelského bydlení v ul. Kosmonautů čp. 2261 v Litoměřicích je pro r. 2013 stanovena na 57,20 Kč/m2 (dle Ministerstva pro místní rozvoj). V následujících letech může být nájemné v  podporovaných bytech tímto ministerstvem a také i Městem Litoměřice upraveno v závislosti na růstu cenové hladiny (inflace).“

448/17/2013

Nabídka pronájmu městského bytu č. 6, 5. května 154/1, o velikosti 115,53 m(4+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 6, ul. 5. května 154/1, o velikosti 115,53 m(4+1).

449/17/2013

Nabídka pronájmu městského bytu č. 4, Lidická 150/2, o velikosti 111,60 m(3+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 4, Lidická 150/2, o velikosti 111,60 m(3+1).

450/17/2013

Nabídka pronájmu městského bytu č. 2, Mírové náměstí 169/38, o velikosti 82,75 m2

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 2, Mírové náměstí 169/38, o velikosti 82,75 m(2+1).

451/17/2013

Prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, o velikosti 43,02 m2 (1+1), v ul. Kamýcká 1030/10 v Litoměřicích paní J.V., bytem tamtéž. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.7.2013 do 30.6.2014.

452/17/2013

Přidělení městského bytu na základě veřejné nabídky byt č. 6, Mírové náměstí 43/21, o velikosti 79,56 m(2+1)

RM schvaluje přidělení bytu č. 6 o výměře 79,56 m2 (2+1) na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích panu M.F., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013 + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2013 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

453/17/2013

Žádost o upuštění od vystěhování z bytu a uzavření nájemní smlouvy

RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 27 v ul. Stránského 1754/29 v Litoměřicích s žadatelkou paní J.Č, bytem tamtéž a trvá na provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu dle usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 10 E 159/2011 ze dne 19.9.2011.

454/17/2013

Výpověď ze smlouvy o nájmu pozemku prostor č. 105 na městské tržnici

RM bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 2.5.2012, podanou panem P.T.N., bytem v Litoměřicích. Jedná se o část pozemku o výměře 4 m2 na městské tržnici v Litoměřicích, parc. č. 123 v ul. 5. května. Dle článku V. uvedené smlouvy činí výpovědní doba jeden měsíc a uplyne dnem 31.8.2013.

455/17/2013

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní Z.R., bytem Litoměřice, na částku 25.778,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

456/17/2013

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní H.M., bytem Litoměřice, na částku 6.024,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

457/17/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní I.Č., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

458/17/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu      

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana O.Ž., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

459/17/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu      

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana D.M., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

460/17/2013

Prominutí úroku z prodlení- Credit - plus s.r.o.

RM schvaluje prominutí úroku z prodlení z částky 9.387,-Kč ve výši 40%, (tedy 3.755,-Kč), pro Credit – plus s.r.o., Evropská 61, 160 00 Praha 6, IČ: 47284463, za podmínky uhrazení soudního poplatku ve výši 2.260,-Kč.

461/17/2013

Oznámení o konání politického shromáždění – ČSSD

RM bere na vědomí oznámení OVV ČSSD, Okružní 8/147, Litoměřice o konání politického shromáždění na části Mírového náměstí v Litoměřicích od 15.8. do 30.11.2013.

462/17/2013

Zábor veřejného prostranství – filmové natáčení – Česká televize

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části města Litoměřice pro Českou televizi, Kavčí hory, Praha 4 za účelem natáčení v měsíci září – říjen 2013 a pověřuje OÚRM jednáním o výši případného poplatku.

463/17/2013

Prominutí nájemného v Domě Kultury Litoměřice za účelem uspořádání charitativního koncertu Bratrů Ebenů dne 11.9.2013

RM schvaluje Nadačnímu fondu Kalich Alexandra Vondry, Velká krajská 2, 412 01 Litoměřice, prominutí nájemného v Domě kultury Litoměřice za účelem uspořádání charitativního koncertu Bratrů Ebenů. Výtěžek z celé akce bude věnován Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích.

464/17/2013

Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Kalich Arena Litoměřice – provozování potravinových prodejních automatů“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení k plnění zakázky „Kalich Arena Litoměřice – provozování potravinových prodejních automatů“ firmu DELIKOMAT s.r.o., U Vlečky 843, 664 42  Modřice IČ: 61538213 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o provozování s tímto uchazečem. (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá:

Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu