Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 20.8.2009 (2)

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 17. jednání Rady města Litoměřic konané dne 20.8. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření smlouvy (bezúplatné) o provedení stavby  č. VIII/3001/2009/LT, týkající se části pozemku p.č. 1370 o výměře 34m2 v k.ú. Pokratice, pro realizaci stavební akce „Litoměřice, Miřejovická stráň, výstavba komunikace-Kaštanová, Ořechová“ se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, Ruská  250/13, 41703 Dubí, pracoviště Litoměřice

2.         ukončení nájemní smlouvy č. 9480000036, uzavřené dne 21.4.2001 mezi Městem Litoměřice a Blechou Josefem, Litoměřicek části pozemku p.č. 232, o výměře 21 mdohodou, ke dni  21.8.2009

3.         odstranění stavby stojící na pozemku p.č. 812 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 40.000,- Kč (bez nákladů za bourání). OSMM požádá o úpravu (navýšení) rozpočtu 2009.  

4.         prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice panu Ladislavu Haluškovi do 31.3.2010 s podmínkou uhrazení dlužné částky dle splátkového kalendáře do 31.8.2009

5.         přidělení NP o velikosti 63 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15 pro Romana Veselého,  Litoměřice IČ :  64907732 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

6.         nájemné za  nebytové prostory a pozemky  parc.č. 121 – ostatní plocha o výměře 875 m2 , pozemku parc.č. 122 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 a dále budovy č.p.79 na  parcele č.122  v k.ú. Litoměřice panu Ing. Pavlu  Strankovi,  Litoměřice a panu Stanislavu  Charvátovi, ve výši  250,-Kč/m2/rok.

7.         ukončení nájmu NP v ulici A.Muchy 425/11, Litoměřice dohodou, zkrácením výpovědní lhůty ke dni 31.8.2009, s Alenou Nedbalovou, bytem Litoměřice

8.         doplnění člena komise konkurzního řízení na ředitele/ku Masarykovy základní školy Svojsíkova 5, Litoměřice (viz.příloha originál zápisu)

9.         výpověď z nájmu nebytového prostoru s příslušenstvím v přízemí nemovitosti čp. 2030/36 na adrese Stránského, Litoměřice. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

10.       uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Litoměřice a NEZÁVISLOU PŘEJÍMKOU s.r.o., IČ: 25724835, Bělohorská 274/9, Praha (viz. příloha orig.zápisu ) se zapracováním připomínek RM

11.       uzavření smlouvy na nový interiér pro Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8, Litoměřice s firmou Vint s.r.o., Benešovo náměstí 617/14, Teplice

12.       vybranou nabídku společnosti GEODIS s.r.o. Brno na zpracování digitální barevné ortofotomapy města Litoměřice

13.       příkaz starosty a tajemníka MěÚ č. 2/2009  - Kontrolní systém s účinností a s platností od 1.9.2009.

14.       složení komise a seznam firem k oslovení (viz příloha zápisu) na výběrové řízení „Studie proveditelnosti TC ORP - technologické centrum“

15.       složení komise a seznam firem k oslovení (viz příloha zápisu) na výběrové řízení „Nákup a realizaci HW + SW databáze Oracle“ (data pro spisovou službu)

16.       složení komise a seznam firem k oslovení (viz příloha zápisu) na výběrové řízení „Nákup dodávky informačních technologií -  drobný dlouhodobý hmotný majetek pro rok 2009“.

17.       zapojení Města Litoměřic do projektu Českomoravské reklamní agentury Kompakt s.r.o. Poděbrady formou placené reklamy na reklamní ploše I sociálního automobilu pro Diakonii ČCE Litoměřice

II.         neschvaluje:   

1.         zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 4 na adrese Velká Krajská 47/7, Litoměřice proti stávajícímu nájemci paní Aleně Hadrbolcové

2.         umísťování reklam pro politické strany a hnutí na nemovitostech ve vlastnictví Města Litoměřice s výjimkou oficielních plakátovacích ploch prostřednictvím MKZ a prostoru pod podloubím před budovou MěÚ v rámci komunálních voleb pro všechny kandidující subjekty.

III.        pověřuje:

1.         ředitele TSM připravit do příštího jednání RM návrh finančního řešení nákupu víceúčelového stroje Holder

IV.        ukládá:

1.         starostovi města pověřit interní audit vykonáním kontroly u PO Masarykova ZŠ ve věci čerpání finančních prostředků na nenárokové složky mezd pedagogických pracovníků za 1.pololetí 2009

V.         bere na vědomí:

1.         informaci o posouzení nabídek na zpracování digitální barevné ortofotomapy města Litoměřice

2.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009 , rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO  ZUŠ, Masarykova 46, Litoměřice

3.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO  ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice

4.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009 , rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO ZŠ            U  Stadionu 4, Litoměřice

5.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009 ,rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5,  Litoměřice

6.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009 , rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO ZŠ Na Valech 53, Litoměřice

7.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO ZŠ    Ladova 5, Litoměřice

8.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009,rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO ZŠ B.Němcové 2, Litoměřice

9.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO Centrum SRDIČKO, Revoluční 321/1846,  Litoměřice

10.       rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO Městská nemocnice,Žitenická 18, Litoměřice

11.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009, rozvahu a výkaz zisků a ztrát PO MŠ Litoměřice, Masarykova 30

12.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009,  rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO MSZ, Zahradnická 28, Litoměřice

13.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009,  rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice

14.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO  Knihovny K.H.Máchy, Mír. náměstí 26, Litoměřice

15.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009, výkaz zisku ztrát a rozvahu PO DDM

Plešivecká 1863/15, Litoměřice

16.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2009,rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2009 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace,Mírové nám. 16/8a, Litoměřice

17.       informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly u PO Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, Litoměřice

Mgr. Václav Červín                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu