Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 19.7.2012

USNESENÍ

Výpis

17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19.7.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

464/17/2012

Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ Litoměřice, Masarykova 30, p.o.

RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30, p.o. z 24 
na 28 dětí. Tato výjimka je povolena na dobu neurčitou, pokud se nezmění organizační podmínky 
mateřské školy.

465/17/2012

Schválení nájemní smlouvy mezi PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 a Slavoj BK Litoměřice, o.s.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 a Slavoj BK Litoměřice, o.s. (viz orig.příloha zápisu).

                       

466/17/2012

Poskytnutí dotace panu Petru Bláhovi na dopravné pro účast na turnajích a trénincích

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč pro pana Petra Bláhu, Litoměřice, na dopravné pro účast na turnajích a trénincích (žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

467/17/2012

Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 15. 9. 2012 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice                                            

RM schvalujebezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 15. 9. 2012 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice v rámci Dnů evropského dědictví. 

                                                           

468/17/2012

Zábor veřejného prostranství  - umístění předzahrádky – pí Beránková

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Beránkovou M., Libochovice za účelem umístění předzahrádky.

 

469/17/2012

Schválení uzavření sml. o realizaci překládky sítě el. komunikací – Telefónica CR,a.s.

RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4.

470/17/2012

Oznámení konání politického shromáždění – KSČM            

a)       RM  bere na vědomí oznámení OV KSČM, Turgeněvova 607/15, Litoměřice o konání politického shromáždění od 1.9. do 31.10.2012 na Dlouhé ul. v Litoměřicích.

b)       RM bere na vědomí oznámení OV KSČM, Turgeněvova 607/15, Litoměřice o konání politického shromáždění dne 27.9.2012 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

                                                                                               

471/17/2012

Odepsání promlčených pohledávek ve výši 5.150.759,57 Kč       

RM doporučuje ZM v souladu s Metodickým pokynem č. 10/2007 MPSV ČR schválit odepsání pohledávky ve výši 5.150.759,57 Kč.

           

472/17/2012

Návrh na příděl bytu č. 23 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice       

RM schvaluje přidělení bytu č. 23 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní Jitce Zlatové, trvale bytem Litoměřice a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

473/17/2012

Návrh na příděl bytu č. 36 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 36 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní Bohumile Žížalové, trvale bytem Litoměřice, a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

                                                                                               

474/17/2012

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na úklid města s podnikající fyzickou osobou           

RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na úklid města ze dne 6.1.2012, uzavřené s podnikající fyzickou osobou Barborou Hylánovou, a to s účinností od 1.7.2012 (viz příloha orig. zápisu).

                                                                                   

475/17/2012

Záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části poz.p.č. 4025/2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 4025/2, zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 1280 m2 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka budovy jiné stavby bez čp., umístěné na pozemku parc.č. 4025/31 v k.ú. Litoměřice.

476/17/2012

Prodloužení nájemní smlouvy- Eva a Ladislav Tomeszovi       

RM schvaluje manželům Evě a Ladislavu Tomeszovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, v jejich současném bydlišti do 31.12.2012. 

477/17/2012

Prodloužení ubytování v UŽ - Jiřina Pašková

RM schvaluje paní Jiřině Paškové prodloužení dohody o poskytnutí ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012. Další prodloužení možné pouze za podmínky uhrazené kauce za u.j. dle platného domovního řádu ubytovny (čl. IV., odst. 4) a kladného vyjádření provozovatele.

478/17/2012

Prodloužení ubytování v UŽ - Strickerová Jana

RM schvaluje paní Janě Strickerové prodloužení dohody o poskytnutí ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 31.10.2012.

479/17/2012

Prodloužení ubytování v UŽ - Ondřej Tomesz

RM schvaluje panu Ondřeji Tomeszovi prodloužení dohody o poskytnutí ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.7.2012 do 30.9.2012.

 

480/17/2012

Přidělení ubytovací jednotky v UŽ - Attila Kováč

RM schvaluje panu Attilovi Kováčovi přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012.

481/17/2012

Přidělení ubytovací jednotky v UŽ - Staňková Marie

RM schvaluje paní Marii Staňkové přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.8.2012 do 31.10.2012.

482/17/2012

Přechod nájmu bytu po rodičích – M.G.

RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 2 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích na paní M.G., bytem tamtéž. Nájemné je stanoveno na 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

483/17/2012

Žádost o výměnu bytu (za prázdný byt)- I.J.

RM schvaluje paní I. J. výměnu stávajícího bytu za prázdný byt č. 1 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích, o výměře 96,81 m2. Nájemné je stanoveno na 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,-Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

484/17/2012

Úprava nájemní smlouvy k NP- Dagmar Pelikusová       

RM schvaluje paní Dagmar Pelikusové, Litoměřice úpravu nájemní smlouvy k NP na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích tak, že se z nájemní smlouvy vyjímá místnost č. 23 o výměře 21,88 m2, a to ke dni 30.6.2012. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 20.9.2009 zůstávají beze změn.

485/17/2012

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu - František Sládek

RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 4.10.2010 s Františkem Sládkem, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 4.850,-Kč s příslušenstvím při zachování výše měsíční splátky.

486/17/2012

Prominutí poplatku z prodlení ­ - Monika Strunecká

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 4.077,-Kč ve výši 80% (tedy 3.262,-Kč), pro Moniku Struneckou, Litoměřice.

487/17/2012

Prominutí poplatku z prodlení – Ing. Olga Bauerová             

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 4.040,-Kč ve výši 80%, (tedy 3.232,-Kč), pro Ing. Olgu Bauerovou, Litoměřice.

488/17/2012

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2012

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Mgr.Monice Mejtové a ředitelce DDM Bc. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu)

 

489/17/2012

Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2012

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova – Mgr. Vladimíru Vaňkovi, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ na Valech – Mgr. Petru Krňákovi a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

490/17/2012

Schválení platového výměru ředitelky Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje platový výměr Mgr. Blanky Ježkové, ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 s účinností od 1.srpna 2012. (viz přílohy orig.zápisu)

491/17/2012

Návrh na potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „dodávka LED obrazovky pro PO  MSZ v Litoměřicích (Zimní stadion)“  

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „dodávka LED obrazovky  – Zimní stadion“  pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích firmu  FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01  Říčany u Prahy a zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy (viz příloha orig.zápisu).

492/17/2012

Schválení přípravy a podání projektové žádosti do Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost“ v rámci Výzvy č. 89 „Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy“.

RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti do Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost“ v rámci Výzvy č. 89 „Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy“ (návrh projektu a text Výzvy č. 89 přílohou orig. zápisu).

493/17/2012

Odvolání členů Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích

V rámci sjednocení funkčního období členů Dozorčí rady (DR) Městské nemocnice v Litoměřicích a vzhledem k nově schválenému Statutu DR RM odvolává všechny stávající členy DR Městské nemocnice v Litoměřicích ke dni 31.7.2012. (na příštím jednání RM dne 2.8. bude RM jmenovat členy dozorčí rady na další období).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu