Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic 12.7.2007

USNESENÍ

Výpis

ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.7. 2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 7 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí pro p. Kitchenera za účelem uspořádání hudební produkce skupiny Flamenco Rain dne 17.8.2007.

2.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí v Litoměřicích pro G. Horejsek a spol. s r.o., Podviní 73 v termínu od 16.7. do 15.9.2007 za účelem vystavení 1 vozidla.

3.         zábor veřejného prostranství části ul. Dlouhá a část Mírového náměstí za účelem umístění předzahrádky pro Uzenářství Chovaneček, Novobranská 14, Litoměřice.

4.         zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí pro Uzenářství Chovaneček, Novobranská 14, Litoměřice dne 24.7.07 za účelem pořádání akce ke slavnostnímu otevření nové prodejny Gurmánie.

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Archateliér 2000, a.s., Ke Kopečku 3374/2, Ústí nad Labem na akci „Zajištění autorského dohledu na stavbu Domova důchodců v areálu seniorů v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Oblastním muzeem v Litoměřicích, p.o., Dlouhá 173, Litoměřice na akci „Provedení záchranného archeologického výzkumu v k.ú. Litoměřice , Dómský vrch – stavba domova důchodců“ (viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na movité věci ze dne 2.1.2007  uzavřenou mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

8.         výpověď z nájmu bytu vůči nájemci bytu č.10, v domě čp.1880/4 v ulici Seifertova v Litoměřicích.

9.         vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa (viz příloha orig. zápisu).

10.       vzorovou smlouvu o užívání autobusového nádraží v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

11.       uzavření „Mandátní smlouvy“ s Mgr. Zbyněk Pěnka – RENO, se sídlem Zítkova 2, Litoměřice  na vypracování „Prohlášení vlastníka“ pro 270  prodávaných jednotek (258 bytových/12 nebytových) v majetku Města Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

12.       prodloužení výpůjčky – smlouvy č. 274 k objektu č. 39 na p.č.4008/105, garáž výměra 148 m2 v k.ú. Litoměřice, dodatkem č.1, na dobu určitou, do 28.9.2008, Ministerstvu vnitra –Policie ČR, Lidické nám. 899/9,40001 Ústí nad Labem (dodatek č.1 přílohou orig. zápisu).

13.       výpůjčku části pozemků p.č. 1345/20, 1345/118, 1345/117, 1345/107, 1345/108 a p.č.1345/110 v k.ú. Pokratice o výměře cca 450 m2 za účelem užívání příjezdové cesty k p.č.1345/51 a p.č.1345/142 v k.ú. Pokratice paní Anně Vodákové, Litoměřice, na dobu určitou 5- ti let s podmínkou možností odstoupení od výpůjčky ze strany Města Litoměřice před započetím výstavby plánované místní komunikace a zpevnění vypůjčené části pozemku vypůjčitelkou.

14.       výpůjčku pozemků p.č. 2229/10 o výměře 500 m2 a p.č. 2228/5 o výměře 92 mv k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady a příjezdové cesty na p.č. 2229/1 v k.ú. Litoměřice panu Jiřímu Sochrovi, Litoměřice, na dobu určitou do doby zahájení stavebních prací v rámci stavební akce „ II/247-Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II. část“.

15.       ukončení smlouvy o výpůjčce č. 9170000229, ze dne 18.6.2004 pro pozemek p.č. 2228/1 v k.ú. Litoměřice s vypůjčitelem Sochrem Jiřím, Litoměřice z důvodu uzavření směnné smlouvy mezi účastníky Městem Litoměřice a p. Sochrem. Smlouva o výpůjčce bude ukončena ke dni podpisu směnné smlouvy.

16.       návrh smlouvy na dodávku lanové pyramidy Corocord 3144, s firmou FORTEL – ing. Jan Moštěk, Praha 6, se zapracováním připomínek členů RM (viz příloha orig. zápisu).

17.       přemístění kontejnerů na separované a komunální odpady z ulice M. Majerové – požární cesta na stávající kontejnerové stání pro komunální odpad v ulici M.Majerová – pěší cesta  formou rozšíření tohoto stání o kontejnery na separované odpady mimo skla a zbytek kontejnerů na komunální odpad (viz příloha orig. zápisu).

18.       nákup 100 ks kontejnerů na separované odpady o objemu 1100 litrů za 4.980,- Kč/ks bez DPH od firmy ASP služby s.r.o. Praha.

19.       změnu účelu využití finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu OŽP na likvidaci nepovolené skládky psího cvičiště RICHARD nejen na uložení odpadů na skládce ale i na manipulaci s ním včetně odvozu.

20.       smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení z města Litoměřice s firmou ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN s.r.o.(smlouvy viz příloha orig. zápisu)

21.       objednání vypracování hydrogeologické mapy pro celé správní území vodoprávního  úřadu v Litoměřicích od firmy GEOMEDIA Praha s.r.o. v ceně 100.000 Kč.

22.       uzavření smlouvy o dílo č.53/352/265/2007 mezi Městem Litoměřice a firmou GEPARD s.r.o., V Ráji 919, 530 02 Pardubice o rozšíření městského kamerového systému na sídlišti Pokratice a modernizaci dispečerského pracoviště (viz příloha orig. zápisu).

23.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a SBD SCHZ, Teplická 2 , Litoměřice o pronájmu společných částí domu čp. 448 v ul. Pokratická, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

24.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v prostorách Severočeské galerie, Michalská ulice, Litoměřice dne  21. července  2007 v 12.00 hod. a termín svatby  na jiném vhodném místě v přístavišti Marina Labe v Píšťanech dne  31. srpna 2007 v 11.30 hod.

25.       uzavření smlouvy s p. Svobodou, Litoměřice na umístění billboardu u kruhového objezdu na dobu určitou do 31.8.2007 s tím, že do tohoto termínu bude předložen nový návrh schválený PČR a projednaný s městským architektem.

26.       termín konání výběrového řízení na pořádání akce Vinobraní 2007, které se bude konat dne 17.7. 2007 od  8:00 hodin v kanceláři starosty města Litoměřic.

27.       bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově Příspěvkové organizaci–Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích za účelem uspořádání soutěžní přehlídky regionálních amatérských a poloprofesionálních skupin „RockKalich 2007“ dne 27.7.2007 s podmínkou jeho vyklizení a úklidu do 28.7.2007 (konání svatebního obřadu).

28.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč z rozpočtové rezervy města na účast závodnice SK GP Litoměřice L. Pilzové na mistrovství světa 2007 ve skocích na trampolíně.

29.       použití znaku města Litoměřic při pořádání 2. ročníku tenisového turnaje Vinařské Litoměřice TENIS OPEN 2007 konaného dne 4.8. 2007 v Lovosicích.

30.       použití znaku města Litoměřic při pořádání Ortopedického sympozia konaného dne 10.- 11.1.2008 v Litoměřicích.

31.       na doporučení DR MěN výši platu ředitele MěN v Litoměřicích s platností od 1.7.2007 (viz příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         dotaci pro Soukromou mateřskou školu Dětský koutek s.r.o. ve výši 25.335,- Kč.

2.         poskytnutí příspěvku pro Radio PROGLAS , Barvičova 85, Brno ve výši 5.000,- Kč.

III.        pověřuje:

1.         právní oddělení vypracovat do příštího jednání RM mandátní smlouvu mezi Městem Litoměřice a TSM Litoměřice na provozování hřbitova, veřejných záchodků a autobusového nádraží.

2.         na základě § 102 odst.2 písm.m) zákona č.128/2000Sb., Technické služby města Litoměřice,PO k uzavírání smluv o nájmu hrobového místa jménem Města Litoměřice dle schválené vzorové smlouvy.

3.         Technické služby Litoměřice, PO k provádění úkonů spojených s plněním smlouvy o užívání autobusového nádraží v Litoměřicích uzavírané Městem Litoměřice.

4.         OSBH vypsáním výběrového řízení na pronájem garáže č.3 v ulici Pražská 89/6,  Litoměřice obálkovou metodou.

5.         vedoucího OŽP připravit návrh strategie pronájmu střech budov ve vlastnictví Města Litoměřice na provozování solárních elektráren.

IV.        jmenuje:

1.         Bc. Miroslavu Najmanovou od 1.8.2007 členkou komisí při RM: sportu, kultury a cestovního ruchu, zdravých měst, výchovy a vzdělávání.

2.         p.Radka Bániu členem komise sportu při RM.

V.         odvolává:

1.         Helenu Bitrichovou k 31.7.2007 jako člena komisí při RM: sportu, kultury a cestovního ruchu, zdravých měst, výchovy a vzdělávání.

VI.        ruší:

1.         výběrové řízení na přidělení garáže č.3 v ulici Pražská 89/6, Litoměřice.

VII.       doporučuje:

1.         ZM schválit smlouvu o poskytnutí grantu ve výši 100.000,- Kč na opravu malých sakrálních staveb Společnosti pro obnovu památek Úštěcka. 

VIII.      revokuje:

1.         usnesení RM č. II./1 z 19.6.2007

Ing. Ivan Palán                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč

Místostarosta města                                                                            starosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu