Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 5.9.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5. 9. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 397/17/2022
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - PO Technické služby města Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Technická 2335/1, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 398/17/2022
VZ/030/2022 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/030/2022 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 399/17/2022
Užití prostor sálu Domu kultury - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
RM ukládá:
a) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akcí včetně potřebné techniky za účelem konání Tematických přednášek v rámci kampaně Místa přátelská seniorům v Litoměřicích, které se budou konat ve dnech 22. 9., 20. 10. a 31. 10. 2022 vždy od 14.00 do 17.00 hodin v sále Domu kultury,
b) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání Vánočního setkání seniorů 2022, které se bude konat dne 7. 12. 2022 od 14.00 do cca 17. 00 hod. v sále Domu kultury.

 

usnesení č. 400/17/2022
Oznámení Diakonie ČCE Litoměřice o změně cen poskytovaných služeb v Domově pro matky s dětmi
RM bere na vědomí nový ceník Diakonie – Domova pro matky s dětmi. Diakonie ČCE Litoměřice, Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 401/17/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: pí. Pxxxx Hxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 402/17/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Pan Zxxxxx Dxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 10.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 403/17/2022
Schválení memoranda o spolupráci - projekt "Dialog 2030"
RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci s Charitou České republiky, se sídlem Vladislavova 1460/12, Praha 1, IČO: 70100969, v rámci projektu "Dialog 2030" (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 404/17/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 1736 v k.ú. Litoměřice (743)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice ppč. 1710/5 smyčka kNN;IV-12-4022737“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 8.100 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 1736 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 405/17/2022
Adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 657/98 a částí pozemku parc. č. 657/80 oba v k.ú. Pokratice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 657/98, ostatní plocha v k.ú. Pokratice o výměře cca 1 m2 a částí pozemku parc. č. 657/80, ostatní plocha v k.ú. Pokratice o výměře cca 8 m2 panu Mxxxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Malíč, k využití jako parkoviště osobních automobilů a malých užitkových vozidel, na dobu určitou 10 let za roční nájemné ve výši 1.000 Kč.

 

usnesení č. 406/17/2022
Ukončení propachtování pozemku parc.č. 1545, zahrada o výměře 4501 m2 v k.ú. Litoměřice (Osada č. 14)
RM schvaluje podání výpovědi k datu 1. 10.2022 k pozemku parc.č.1545, zahrada o výměře 4501 m2 v k.ú. Litoměřice (Osada č. 14), propachtovanému na základě Smlouvy o pachtu 9470000025 ze dne 4.12.2003 a Dodatku č. 1 ze dne 16.12.2004, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Litoměřice č.1, Velká Dominikánská 190/38, 41201 Litoměřice, IČO: 62769073. Výpovědní lhůta je podle podmínek smlouvy 12 měsíců.

 

usnesení č. 407/17/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 8 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 8 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 41,06 m2.

 

usnesení č. 408/17/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 3 v Lidické ulici 150/2 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 3 v Lidické ulici 150/2 v Litoměřicích, o výměře 71,00 m2.

 

usnesení č. 409/17/2022
Adresný záměr pronájmu bezbariérového bytu č. 4 v ul. Švermova 2099/16 v Litoměřicích pro handicapovanou osobu
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu bezbariérového bytu č. 4 v ul. Švermova 2099/16 v Litoměřicích pro handicapovanou osobu. Zároveň RM odpouští úhradu poplatku za přidělení bytu v domě určeném pro seniorské bydlení.

 

usnesení č. 410/17/2022
Žádost o splátkový kalendář a prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro paní Mxxxxxx Dxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, na částku 52.397,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 5.000, - Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2022, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

usnesení č. 411/17/2022
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází ve dvorním traktu budovy č.p. 18 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje panu Ing. Vxxxxxxxxx Hxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 410 02 Lovosice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 34,84 m2, který se nachází ve dvorním traktu budovy č.p. 18, stojící na pozemku parc.č. 7 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Smluvní vztah se ukončuje písemnou dohodou smluvních stran ke dni 31.10.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 412/17/2022
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 18 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání ve dvorním traktu budovy č.p. 18, stojící na pozemku parc.č. 7 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, pro žadatelku Mgr. Lxxxx Hxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 413/17/2022
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska č.p. 163 v ulici České armády v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 414/17/2022
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání (T-Mobile)
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 43 na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 415/17/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Základní škola Litoměřice B. Němcové za rok 2022
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly k 30.6.2022 u organizace Příspěvková organizace Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2, 412 01 Litoměřice IČO: 467 73 312 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 416/17/2022
Schválení programu ZM konaného dne 15.9.2022
RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15.9.2022 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

Program:
A) Procesní body 1
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění bodů
4. Doplnění/stažení bodů programu
5. Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7. Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM
8. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. – dotace na spoluúčast na projektu „Vybudování informačního centra Českého středohoří“

C) Odbor životního prostředí
9. Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště

D) Kancelář starosty a tajemníka
10. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

E) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
11. Odstoupení od projektu vybudování fotopointu

F) Tajemník
12. Statut sociálního fondu č. 1/2022

G) Různé
13. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2022

H) Odbor správy nemovitého majetku

Záměry:
14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4030/3 a část pozemku parc. č. 4030/1 v k.ú. Litoměřice
15. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1232/61 v k.ú. Pokratice
16. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2635 v k.ú. Litoměřice
17. Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR Správa železnic, s.o.

Prodeje:
18. Prodej stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
19. Prodej pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP)
20. Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
21. Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky
22. Směna pozemků: parc.č. 691/2 a parc.č. 723/62 (nezapsaný GP) v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice
23. Směna pozemků parc.č. 4734/2, 4731/4, 4709/9 v k.ú. Litoměřice (vl. město) za pozemky parc.č. 4737 a 4736/2 v k.ú. Litoměřice (vl. ČR MO)
24. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice
25. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/127,1361/91-95,1361/32 a 1361/34, v k.ú. Pokratice do vlastnictví Města Litoměřice

I) Procesní body 2
26. Informace
27. Interpelace
28. Diskuze
29. Závěr

 

usnesení č. 417/17/2022
Schválení Příkazu č. 8/2022, kterým se mění výše stravného při pracovních cestách
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 8/2022, kterým se mění Příkaz č. 5/2022 Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců, a to Příloha č. 1 – Výše stravného při pracovních cestách (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 7.9.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu