Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.9.2020

USNESENÍ
V Ý P I S

z 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. 9. 2020
od 16:00 hodin v kanceláři starosty města480/17/2020
Schválení uzavření smlouvy - REKLAMA STOFI. CZ, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o přenechání částí sloupů veřejného osvětlení do nájmu za účelem zřízení reklamní plochy se spol. REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o., se sídlem Přemyslovců 617/8, Ústí nad Labem, IČO: 287 38 845 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

481/17/2020
VZ/039/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/039/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., sídlem Pasecká 2374, 760 01 Zlín, IČO 47917601 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

482/17/2020
Zřízení služebnosti umístění technické infrastruktury na části pozemku parc.č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice (kanalizační řad)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav kanalizačního řadu k tíži části pozemku parc.č. 2472/1 (podle nezapsaného GP č. 4491-47/2017 se jedná o celý pozemek parc.č. 2472/141) v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice (vlastník ½) a paní Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liberec (vlastník ½), ve prospěch vlastníka kanalizačního řadu Města Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, IČO:00263958, za jednorázovou náhradu ve výši 1.325.600 Kč.

 

 

483/17/2020
Pronájem části pozemku parc.č. 2468/1 o výměře cca 300m2 v k.ú. Litoměřice
RM neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 300 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu (Cirkus Horror Zombie) včetně zázemí, na dobu určitou od 5.10.2020 do 11.10.2020 paní I.J. xxxxxxxxxxx, 25092 Šestajovice, IČO: xxxxxxxxxx. 

 

484/17/2020
Pronájem pozemku parc.č. 1218/5 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č.1218/5, zastavěná plocha nádvoří o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže za roční nájemné ve výši 153 Kč.

 

 

485/17/2020
Snížení nájemného – odpočet nájmu za provedené opravy dle usnesení RM č. 325/16/2014 pro LINGUA UNIVERSAL
RM schvaluje společnosti LINGUA UNIVERSAL – Soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice (IČO: 25 01 85 15) snížení nájemného o 30 % v prostorách sloužících podnikání v bývalé školní budově Sovova 480/2 v Litoměřicích a jeho výše je nově stanovena na 25.850 Kč/měsíčně s účinností od 01.10.2020. Od data 01.05.2022 bude nájemce platit již obvyklé nájemné v daném čase a v případě ukončení nájemního vztahu před tímto datem nájemci nevzniká automaticky nárok na úhradu nákladů vložených do provedených oprav.

 

 

486/17/2020
Vypůjčení části pozemků v k.ú. Litoměřice a v k.ú. Třeboutice – rekonstrukce silnice II/261
RM schvaluje vypůjčení části pozemků v k.ú. Třeboutice o výměře 20 m2 a části pozemků v k.ú. Litoměřice o výměře 1295 m2 Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 k realizaci rekonstrukce silnice II/261, na dobu určitou, do 31.12.2030, a to ode dne protokolárního předání předmětu výpůjčky. (Seznam pozemků pro vypůjčení viz příloha orig. zápisu).

 

 

487/17/2020
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Zxxxxxx Nxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxx 411 41 Žitenice. Dodatkem č. 2 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 47,20 m2 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

488/17/2020
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy města Litoměřice o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Travčice a obcí Oleško za částku 2.600 Kč za jeden řešený přestupek, a to na dobu neurčitou (viz příloha orig. zápisu).

 

489/17/2020
Změna Pracovního řádu č. 7/2016 – Rekondiční volno a Home Office
RM schvaluje změnový Příkaz č. 9/2020, kterým se mění Příkaz č. 7/2016 – Pracovní řád pro zaměstnance města Litoměřice, a to změnu článku 9, odstavce 9.1. - Rekondiční volno a odstavce 9.3. - Umožnění práce mimo pravidelné pracoviště (Home Office); změnový příkaz viz příloha orig. zápisu.

 

490/17/2020
Schválení vyřazení (odpisu) nevymahatelné pohledávky ve výši 3 000 Kč vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla z účetní evidence
RM schvaluje vyřazení (odpis) pohledávky v celkové výši 3 000 Kč vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla z účetní evidence města Litoměřice (viz přílohy orig. zápisu).

 

491/17/2020
Zpráva z auditu SMART CITY
RM bere na vědomí Informaci z auditu shody a systému provedeného u organizační složky SMART CITY Litoměřice, pracoviště Tyršovo náměstí 68, Litoměřice (viz příloha org. zápisu).

 

492/17/2020
Veřejnosprávní kontrola PO Městská sportovní zařízení
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha org. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Vyhotoveno dne: 23.09.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu