Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 2.8.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2. 8. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

372/17/2021
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavby dopravní infrastruktury v ul. Jarní, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s MUDr. Zxxxxxx Axxxxxx, nar.xxxxxxxxxx a pí Mxxxxxxxxx Vxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě technické a dopravní infrastruktury v ul. Jarní (viz příloha orig. zápisu).

 

373/17/2021
Plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2021 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2021; příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, Litoměřice, IČO 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

374/17/2021
Prodloužení platnosti 5. Komunitního plánu sociálních služeb na ORP Litoměřice
RM schvaluje prodloužení platnosti 5. Komunitního plánu sociálních služeb na ORP Litoměřice o jeden rok, tedy do 31.12.2021.

 

375/17/2021
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Paní Mxxxxxx Pxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxx– výše dotace 30.000 Kč.

 

376/17/2021
Schválení smlouvy o náhradní výsadbě na Mostné hoře
RM schvaluje uzavření smlouvy o náhradní výsadbě na Mostné hoře se spolkem Ústecké šrouby, z.s., se sídlem Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 04316509, a pověřuje Ing. Gryndlera, vedoucího odboru životního prostředí a Bc. Skokovou, vedoucí odboru KSaT úpravou návrhu smlouvy předloženého spolkem dle doporučení rady (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

377/17/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1127 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č.1127 v k.ú. Pokratice dle GP 1506-118/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.350 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

378/17/2021
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 1162, 1154, 724/5, 1159 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4020883; LT-Pokratice, ppč. 1151/1 vým. PS + kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 33.100 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 1162, 1154, 724/5, 1159, v k.ú. Pokratice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

379/17/2021
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády v Litoměřicích
RM schvaluje panu Bc. Pxxxx Kxxxxxxxx, IČO:xxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 22,31 m2 v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Smluvní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 31.07.2021.

 

380/17/2021
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu KDH v Litoměřicích za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“ pořádané v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 20.08.–21.08.2021
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (zatravněná plocha vpravo od centrální komunikace před vjezdem do autoparku oproti vstupu na výstaviště) pro pana xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – organizátora akce, za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“ pořádaného v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 20.08.–21.08.2021.

 
381/17/2021
Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3003/1 a parc. č. 1755/2, oba v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3003/1 o výměře cca 2 m2, ostatní plocha a parc. č. 1755/2 o výměře cca 2 m2, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Litoměřice za účelem umístění Z-BOXů s betonovým podstavcem jako výdejní místo pro zásilkový prodej na dobu jednoho roku s možností prodloužení.

 

382/17/2021
VZ/020/2021 s názvem „Dodávka rozhraní pro provedení integrací s Portálem občana a nových formulářů životních situací občana “ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016, "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" a povoluje veřejnou zakázku ev.č. VZ/020/2021 s názvem „Dodávka rozhraní pro provedení integrací s Portálem občana a nových formulářů životních situací občana “ zadat přímým oslovením dodavatele Software602 a.s. se sídlem Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 63078236.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Software602 a.s. se sídlem Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 63078236 (viz příloha orig. zápisu).

 

383/17/2021
VZ/021/2021 s názvem „Rozšíření stávajících informačních systémů za účelem integrace těchto systémů na Portál občana města“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku ze Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" a povoluje veřejnou zakázku ev.č. VZ/021/2021 s názvem „Rozšíření stávajících informačních systémů za účelem integrace těchto systémů na Portál občana města“ zadat přímým oslovením dodavatele TRIADA, spol. s r.o., se sídlem: U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, IČO: 43871020.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem TRIADA, spol. s r.o., se sídlem: U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, IČO: 43871020 (viz příloha orig. zápisu).

 

384/17/2021

Zapojení města Litoměřice do projektu NSZM "PART-NET“ - PARTicipace a NETworking: know-how pro mládež a politiky"
RM schvaluje
a) zapojení města Litoměřice do projektu financovaného z Fondů EHP a Norska „PART-NET“ - PARTicipace a NETworking: know-how pro mládež a politiky" na pozici partnera projektu v oblasti participativních aktivit dětí a mládeže a metodické podpory členů NSZM
b) uzavření smlouvy s NSZM o zapojení do projektu „PART-NET“ - PARTicipace a NETworking: know-how pro mládež a politiky"

 

385/17/2021
Uzavření „Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor“ v Pivovaru Litoměřice s.r.o.
RM pověřuje Ing. Evu Břeňovou uzavřením "Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor" se spol. Pivovar Litoměřice s.r.o., se sídlem Tyršovo náměstí 282/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 07084188 (viz příloha orig. zápisu), zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Danielem Hutárem.

 

386/17/2021
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro Exxxxx Hxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na částku 1.500 Kč. Výše splátky činí 500 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2021, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

387/17/2021
Schválení vyřazení (odpisu) nevymahatelných pohledávek vzniklých na nákladech za nucený odtah vozidel z účetní evidence
a) RM schvaluje vyřazení (odpis) pohledávek vzniklých na nákladech za nucené odtahy vozidel z účetní evidence města Litoměřice (seznam pohledávek viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek po provozovatelích vozidel, kteří jsou cizími státními příslušníky, a to z důvodu že náklady na vymáhání by přesáhly výši pohledávek. RM zároveň schvaluje odpis těchto pohledávek z účetní evidence města Litoměřice (seznam pohledávek viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje upuštění od vymáhání poplatku z prodlení ve výši 210 Kč po panu Rxxxxxx Kxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxx, bytem Hlinná xxxxxxx. RM zároveň schvaluje odpis této pohledávky z účetní evidence města Litoměřice.

 

388/17/2021
Změna Smlouvy o výkonu člena představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice schvaluje:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, uzavřené s Ing. Radkem Lončákem dne 1. 9. 2017, a to s platností od data 1.8.2021 (viz. příloha č.1 orig. zápisu)

b) Rada města Litoměřice pověřuje:
předsedu představenstva společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, s Ing. Radkem Lončákem, MBA, s platností od 1. 8. 2021, dle předloženého a schváleného návrhu

c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, o výše uvedeném usnesení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

  

Mgr. Václav Červín
3.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 4.8.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu