Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 13.9.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 17. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 13. 9. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 437/17/2023
Aktualizovaný plán pořízení a oprav majetku na rok 2023 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje aktualizovaný plán pořízení a oprav majetku na rok 2023 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 438/17/2023
Aktualizace Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice
RM schvaluje Směrnici určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice č. 1/2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 439/17/2023
VZ/027/2023 s názvem „Litoměřice, Březová - oprava povrchu komunikace“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/027/2023 s názvem „Litoměřice, Březová - oprava povrchu komunikace“ (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 440/17/2023
Žádost o souhlas zřizovatele - PO MŠ Litoměřice - Dohoda o vytvoření pracovních přiležitostí
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s realizací Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. LTA-V-59/2023 s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 za účelem vytvoření jednoho pracovního místa na pozici ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedeni, a to na dobu od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023 (Dohoda viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 441/17/2023
Změna plánu čerpání fondů a plánu pořízení majetku - CŠJ Litoměřice
RM schvaluje aktualizovaný plán pořízení majetku, aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů a aktualizovaný odpisový plán na rok 2023 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 41201 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 442/17/2023
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2023/2024.

 

usnesení č. 443/17/2023
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2023/2024.

 

usnesení č. 444/17/2023
VZ/025/2023 s názvem „Úklidové služby“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komisí pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejichž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/025/2023 s názvem „Úklidové služby“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 445/17/2023
Rezignace člena komise Zdravého města Litoměřice
RM bere na vědomí rezignaci členky komise Zdravého města Litoměřice, paní Veroniky Vaňkové.

 

usnesení č. 446/17/2023
Vyhlášení pravidel participativního rozpočtu Zdravého města Litoměřice na rok 2023
RM bere na vědomí vyhlášení Pravidel participativního rozpočtu Zdravého města Litoměřice na rok 2023.

 

usnesení č. 447/17/2023
Autobusová přeprava - zimní stadion
RM schvaluje zřízení mimořádné autobusové přepravy Pokratice - Zimní stadion Litoměřice a zpět na domácí hokejové zápasy Chance ligy HC Stadionu Litoměřice, z. s. na období od 16. 09. do 31. 12. 2023.


usnesení č. 448/17/2023
Adresný záměr propachtování části pozemku parc.č. 5173/10 v katastrálním území Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr propachtování části pozemku parc.č. 5173/10, orná, o výměře 1,4769 ha v k.ú. Litoměřice, pro zemědělskou činnost, panu Jxxxxx Hxxxxxxx, xxxxxxxx, Hlinná, 41201, IČO: 75014629, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 rok.

 

usnesení č. 449/17/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1517, 1527/1 v k.ú. Litoměřice (733)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1517, 1527/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5303-221/2023 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 12.600 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 450/17/2023
Nabídka pronájmu městského bytu č. 8 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 8 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 44,05 m2.

 

usnesení č. 451/17/2023
Nabídka pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, o výměře 68,70 m2.

 

usnesení č. 452/17/2023
Úprava (navýšení) nájemného pro nájemníky městských bytů od 01.01.2024
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 453/17/2023
Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí za účelem umístění Oblastního muzea v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí za účelem umístění Oblastního muzea v Litoměřicích s vypůjčitelem, jímž je Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 a uživatelem předmětu výpůjčky, jímž je Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, Dlouhá 173/5, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360635. Smlouva se uzavírá na dobu určitou dvaceti let od 01.10.2023 do 30.09.2043 s možností prodloužení a nebude se týkat prostor sloužící podnikání o výměře cca 130 m2 v přízemí a v prvním podzemním podlaží budovy čp. 171, které jsou určeny ke komerčnímu pronájmu. Smlouva o výpůjčce se uzavírá s dohodou smluvních stran o ukončení původně sjednané nájemní smlouvy, a to ke dni účinnosti smlouvy o výpůjčce (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 454/17/2023
Revokace usnesení RM č. 410/15/2023 ze dne 09.08.2023 a schválení aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budovách č.p. 169 a č.p. 170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, uzavřené se společností Vivant Dentes s.r.o.
RM revokuje usnesení RM č. 410/15/2023 ze dne 09.08.2023 a schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy, uzavřené dne 25.11.2019 se společností Vivant Dentes s.r.o., se sídlem č.p. 46, 357 51 Libavské Údolí, IČO: 08529175, za účelem pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 169, stojící na pozemku parc. č. 232 a v budově č.p.170, stojící na pozemku parc. č. 233 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Příloha originálního zápisu se nahrazuje novým zněním (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 455/17/2023
Schválení Příkazu starosty a tajemníka č. 11/2023, kterým se mění Organizační řád
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 11/2023, kterým se mění Příkaz č. 8/2021 – Organizační řád města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 456/17/2023
Pracovní a úřední doba MěÚ Litoměřice, Příkaz starosty a tajemníka č. 12/2023
RM schvaluje navržené změny Pracovní doby/Úřední doby tak, jak byly navrženy (Příkaz starosty a tajemníka č. 12/2023, kterým se mění Příkaz č. 7/2016 – PRACOVNÍ ŘÁD pro zaměstnance města Litoměřice, viz příloha orig. zápisu).

 


Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 15. září 2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu