Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 10.8.2017

USNESENÍ
VÝPIS
ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. 8. 2017
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 17. jednání projednala pod usnesením č.:

436/17/2017
Oznámení konání shromáždění – TOP 09
RM bere na vědomí oznámení TOP 09, zastoupené Mgr. Martinem Hrdinou, bytem Litoměřice, o konání politického shromáždění na Mírovém náměstí v Litoměřicích od 25.9. do 19.10.2017.

 

437/17/2017
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci – Revis – Praha, spol. s r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby mezi Městem Litoměřice a firmou Revis – Praha, spol. s r.o., Výpadová 317/19, Praha 5 – Radotín, IČO: 41190114 na stavbu „REKO MS Litoměřice – NTL/STL plynovodní přípojky, Dalimilova + 1, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

 

438/17/2017
Informace o zvýšení nájmu Farní charitou pro organizace využívající prostory v Domě s pečovatelskou službou
RM bere na vědomí zvýšení nájmu Farní charitou pro organizace využívající prostory v Domě s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů 2020/14, Litoměřice, s účinností od 1.8.2017.

 

439/17/2017
Soutěž „Správným směrem 5
RM schvaluje pravidla pro vyhlášení soutěže „Správným směrem 5“ (viz příloha orig. zápisu).

 

440/17/2017
Analýza potřebnosti sociálních služeb na ORP Litoměřice
RM bere na vědomí Analýzu potřebnosti sociálních služeb na ORP Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

441/17/2017
Schválení výpovědi z nájmu nebytového prostoru o výměře 220 m2 v budově číslo 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje výpověď z nájmu nebytového prostoru o výměře 220 m2 v budově číslo 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, který užívá pan Luboš Štorkán, IČO 44221274, se sídlem Skalická 53, 411 41, Žitenice, z důvodu nehrazení nájmu, a to bez výpovědní doby.

 

442/17/2017
Zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.840 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží od data 01.10.2017
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.840 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží od data 01.10.2017 (viz příloha originál zápisu).

 


443/17/2017
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 21/13 na Mírovém náměstí a prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
a) RM schvaluje panu Františkovi Kopeckému, IČO: 46724061, se sídlem Okružní 390, 411 56 Bohušovice nad Ohří, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 166 m², který se nachází v budově č. p. 21/13 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.08.2017.

b) RM schvaluje panu Františkovi Kopeckému, IČO: 46724061, se sídlem Okružní 390, 411 56 Bohušovice nad Ohří, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 6,30 m², který se nachází v budově č. p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.08.2017.

 

444/17/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 21/13 a v budově č.p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 194,80 m² v budově č.p. 21/13 a v budově č.p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích se společností Radniční sklípek s.r.o., se sídlem Okružní 390, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČO: 05439396, zastoupenou jednatelem Františkem Kopeckým. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2037. Smluvní nájemné činí 1 400 Kč/ m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

445/17/2017
Prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Markovi Malému, IČO 43263313, se sídlem Sámova 1259/25, 412 01 Litoměřice, prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, po dobu realizace stavebních úprav prostoru. Smluvní nájemné a zálohy na služby budou nájemcem hrazeny po ukončení stavebních úprav od 01.09.2017.

 

446/17/2017
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 30,40 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 30,40 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

447/17/2017
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 89,20 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 89,20 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

448/17/2017
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 116,40 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 116,40 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

449/17/2017
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 30,70 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 30,70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

450/17/2017
Schválení konání veřejné licitace na prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
RM schvaluje výběr vítězného zájemce o koupi pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace dle schváleného Řádu pro veřejnou licitaci za minimální vyvolávací cenu 1.300,- Kč/m2 + 21 % DPH a konání veřejné licitace dne 30.08.2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7.

 

451/17/2017
Propachtování části pozemku parc.č.4202/41, orná půda o výměře cca 85 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 4202/41, zahrada o výměře cca 85 m2 v k.ú. Litoměřice panu M. D., bytem Litoměřice, k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 425 Kč/rok.

 

452/17/2017
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb.(OZ) k zahradní chatce ev. č. 30, umístěné na parc.č. 4071/30 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě zahradní chaty, umístěné na pozemku parc.č.4071/30, zastavěná plocha nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice.

 

453/17/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání celodenní vědecké konference Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601
RM schvaluje Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Filozofické fakultě, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44555601 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 16. 5. 2018 za účelem konání celodenní vědecké konference Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

454/17/2017
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku ev. č. VZ/012/2017 s názvem „Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova - oprava běžeckých drah školního hřiště“ – rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/012/2017 „Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova – oprava běžeckých drah školního hřiště“ uzavřenou se společností GERTABAU s.r.o., U Terezínské křižovatky 162, 412 01 Terezín-Nové Kopisty, IČO 47306386 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

455/17/2017
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku ev. č. VZ/024/2017 s názvem „MŠ Vančurova - zateplení a výměna oken“
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky č. VZ/024/2017 s názvem „MŠ Vančurova - zateplení a výměna oken“ se společností METALL QUATRO spol. s r.o., č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213 (viz příloha orig.zápisu)

 

456/17/2017
Žádost o poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč sportovnímu spolku FK Litoměřicko, z.s. se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 na zabezpečení činnosti mládeže pro rok 2017.

 

457/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

458/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

459/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

460/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 522/ 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

461/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

462/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

463/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

464/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2017 PO organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

465/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

466/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO CCR Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice, IČ 72019018 (viz příloha orig. zápisu).

 

467/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

468/17/2017
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2017, PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

469/17/2017
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2017, PO Centrální školní jídelny, Svojsíkova 7
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2017 Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

470/17/2017
Žádost o souhlas se záměrem rozšíření sportoviště - Slavoj Litoměřice, z.s.
RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k záměru rozšíření sportoviště Slavoje Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1, 412 01 Litoměřice, IČO: 14866170 (viz příloha orig. zápisu).

 

471/17/2017
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury a činností odborů:
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- Odbor životního prostředí
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
- Odbor Kancelář starosty a tajemníka
- Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
- Útvar personální a mzdový
- zřízení nového odboru – Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
a) RM schvaluje změnu činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

b) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru životního prostředí,

c) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru dopravy a silničního hospodářství,

d) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru Kanceláře starosty a tajemníka, a to převedení Úseku vnějších vztahů a komunikace na nový odbor - Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu vč. činností s účinností ke dni 01. 01. 2018,

e) RM schvaluje změnu organizační struktury Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje a Útvaru personálního a mzdového, spočívající v převedení jednoho tabulkového místa „manažer MAS STUR“, a to ke dni 01. 09. 2017; současně schvaluje související změnu činnosti obou útvarů,

f) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice spočívající ve zřízení nového odboru - Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s účinností ke dni 01. 01. 2018; současně schvaluje tabulkové pozice tohoto odboru a jeho činnost,

g) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 8/2017, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

472/17/2017
Příprava zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit zrušení příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice,
se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, ke dni 31.12.2017.

RM ukládá tajemníkovi úřadu jako statutárnímu orgánu zaměstnavatele - města Litoměřice (Přejímající zaměstnavatel) zajistit spolu s ředitelkou příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice (Dosavadní zaměstnavatel) v souladu s § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů s účinností od 1. ledna 2018 a zejména v souladu s ust. § 339 odst. 2 Zákoníku práce informovat o tomto přechodu zaměstnance.

RM ukládá ředitelce příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 (Dosavadní zaměstnavatel) zajistit spolu s tajemníkem městského úřadu (zástupce Přejímajícího zaměstnavatele) v souladu s § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů s účinností od 1. ledna 2018 a zejména v souladu s ust. § 339 odst. 2 Zákoníku práce informovat o tomto přechodu zaměstnance.

RM ukládá dále ředitelce příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, zajistit ve spolupráci se zřizovatelem v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace tyto činnosti:
- kontrolu hospodaření v PO (v průběhu listopadu 2017),
- PO zajistí důležité dodavatelsko-odběratelské vztahy, tedy oznámí všem stranám ukončení své činnosti a zajistí ukončení všech smluv,
- PO informuje zdravotní pojišťovny, ČSSZ, správce daně, peněžní ústavy, pojišťovny (např. povinné ručení u motorového vozidla)
- PO ve spolupráci se zřizovatelem zajistí archivaci písemností (včetně skartace).

 

473/17/2017
Schválení Výroční zprávy města Litoměřice za rok 2016
RM schvaluje Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

474/17/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem budov tvořících jeden funkční celek na pozemcích parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.321 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží od data 01.09.2017
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, pronájem budov tvořících jeden funkční celek na pozemcích parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.321 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.09.2017. Vzhledem k nutným opravám objektu a velkým finančním nákladům s tím spojených, které uhradí nájemce, bude smluvní nájemné, které činí 29.200,- Kč/měsíčně (350.400,- Kč/ročně), hrazeno až od data 01.01.2018. Náklady na služby (voda, srážková voda, elektřina a teplo) spojené s užíváním objektu bude nájemce hradit již od data 01.09.2017.

 

475/17/2017
Doporučení ZM schválit návrhu dodatku ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. ULT 3370/07 uzavřené mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace a Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
RM doporučuje ZM schválit:
dodatek ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. ULT 3370/07 ze dne 07. 01. 2008 uzavřené mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488 a Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 (viz příloha orig. zápisu).

 

476/17/2017
Změna (dodatek) Zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace
RM doporučuje ZM schválit:
změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488, vydané dne 28. 4. 2014, a to dodatkem ke Zřizovací listině s účinností od 11. 08. 2017 (viz příloha orig. zápisu). ZM pověřuje podpisem tohoto dodatku, ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské nemocnice v Litoměřicích, starostu města Litoměřice.

  

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Mgr. Václav Červín
3. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 14.8.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu