RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. usnesení z jednání rady města 05.08.2003

U S N E S E N Í

ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5. srpna 2003 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů Rady města Litoměřic.

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         aby  zvěřina z honitby Varhošť byla prodávána buď firmě CITUS nebo střelci ( pouze celé kusy). Prodejní cena bude vždy dle Kupní smlouvy o dodávkách zvěřiny pro rok 2003-2004.

2.         zvýšení ceny jízdného MHD Litoměřice v 1. cenovém pásmu na 6,- Kč, ve 2. cenovém pásmu na 8,- Kč ( ve 3. cenovém pásmu ponechání výše částky 11,- Kč) s účinností od 1.9.2003

3.         předložený návrh na složení komise a oslovení firem na realizaci stavby  „Cyklistická stezka Litoměřice -Třeboutice I.etapa:

Firmy:   Chládek & Tintěra, a.s.                         Komise:            Ing. Palán Ivan

            DAPS, v.o.s.                                                                Ing. Brunclíková Venuše

            SSŽ , a.s.                                                                    Ing. Terber Antonín

            firma Smola Jan                                                           Mgr.Hrstka Josef

            Viamont ,a.s.                                                               zástupce hospodářské komory

            N + N, s.r.o.

4.         paní Lence Konvalinkové, bytem A. Muchy 424/3, Litoměřice zřízení předzahrádky před provozovnou "Expres Bar"v termínu od 1.8.2003 - do 30.9.2003 za podmínky zajištění úklidu prostranství a veřejného pořádku

5.         přijetí 1 pracovníka do ekonomického odboru na nově zřízenou funkci vedoucího účetního ke dni  1.9.2003 a zrušení 1 místa správce místních poplatků ( ze psů, automatů a komunálního odpadu) ke dni 31.12.2003

6.         navýšení systemizace právního oddělení o jedno místo zřízením funkce správce daní a poplatků - vymáhání

7.         poskytnutí půjčky z Fondu bydlení manželům ing. Janě a  ing. Janovi Jarmarovým, Šeříková 407, Litoměřice ve  výši  103.600,- Kč na dobu 3 let s úrokem 4% p.a.

8.         vrácení platby za pozemky p.č. 4345, 4349 v k.ú. Litoměřice p. Matoušové Martě, Čechova 1692/6B, 412 01 Litoměřice ve výši 1.116,-Kč za rok 2001 z důvodu neplatnosti nájemní smlouvy z 13.10.1997

9.         uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v městské věži (cca 1 m2) pro instalaci antén

pro datové přenosy a umístění PC pro pana Jiřího Dokoupila, bytem Palachova 40, Litoměřice, s podmínkou splnění případných protipožárních opatření

10.       navýšení úhrady za provedené práce nad rámec původní smlouvy při kontrole /auditu/ hospodaření Města Litoměřice ve výši 20.000,- Kč z finanční rezervy města

11.       aby Město Litoměřice bylo ustanoveno zvláštním příjemcem dávek státní sociální podpory a to příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a přídavku na dítě vyplácené oprávněné osobě Márii Mačové

12.       program jednání zastupitelstva města dne 14. srpna 2003 (viz příloha orig. zápisu)

 

13.       zapůjčení služebního vozidla VW Caravelle SPZ  LTK 20-42 (řidič p. Váňa) ve dnech

3. 8. 2003 a 10. 8. 2003, trasa Litoměřice - Třeboň a zpět. Dále ve dnech 17. 9. až 21. 9. 2003, trasa Litoměřice – Pécs, Maďarsko a zpět /účast na soutěžích / za podmínky úhrady PHM, pojištění

a mzdy řidiče oddílem CRAZY FUNKY SENSATION, Litoměřice

14.       komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce správce městských lesů v tomto složení:

Mgr. Petr Hermann        předseda

Ing. Pavel Gryndler        člen komise

Ing. Ivan Palán              člen komise

Ing. Milan Tejkl             člen komise s hlasem poradním

Ing. Luděk Šír               člen komise s hlasem poradním

Výběrové řízení se uskuteční dne 15.8.2003 od 8:00 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ.

II.         bere na vědomí:

1.         informaci o provedené kontrole nájemních smluv u přechodně služebních bytů AČR v Litoměřicích

2.         informaci o stavu změn č. 2 Územního plánu Litoměřice-Mlékojedy (viz příloha orig. zápisu)

III.        ruší:

1.         ceny zvěřiny z honitby Varhošť stanovené usnesením RM pod. č. I./ 2. dne 7. 2. 2002  s účinností od 10. června 2003

IV.        doporučuje ZM:

1.         zařadit schválení návrhu zadání změn č. 2 Územního plánu Litoměřice-Mlékojedy na program jednání ZM 14.8.2003

2.         podání žádosti na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o bezúplatný převod pozemků (seznam viz.orig. zápisu - koncept dopisu), které jsou v bezprostředním okolí budov (objektů) areálu Městské nemocnice v Litoměřicích, s nimiž tvoří funkční a organický celek a to z důvodu veřejného zájmu

3.         podání žádosti na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o bezúplatný převod pozemků (seznam viz.orig. zápisu - koncept dopisu) zastavěných stavbami (objekty) v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích, které slouží občanům města a to z důvodu veřejného zájmu

4.         podání žádosti na Územní pracoviště úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod budov (objektů) v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích sloužících občanům města a to z důvodu veřejného zájmu

5.         podání žádosti na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o bezúplatný převod pozemků (seznam viz.orig. zápisu - koncept dopisu) zastavěných stavbami (objekty) v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích a zdravotnickými zařízeními sloužícími občanům města a to z důvodu veřejného zájmu

V.         ukládá:

1.         tajemníkovi MěÚ zpracovat do 31. 10. 2003 návrh optimalizace organizační struktury městského úřadu

                        p. Jiří Landa                                                     Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta                                                   starosta


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..