Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. zasedání rady 14.8.2001

U S N E S E N Í

ze  16. jednání rady města, které se konalo dne 14. srpna 2001 od 13,35 hod.

v kanceláři starosty

_                                                                                                                                             

Přítomno:    6   členů rady města

Rada města projednala a

I.            schvaluje:

1.            zakoupení žulové dlažby 10x10 cm za smluvní cenu 1.950,- Kč/t včetně DPH

            v množství 5.000 m, což je asi 1.000 t

2.         aby byl v rámci soudního řízení ve věci určení vlastníka pozemků (zahrádkářská

kolonie – Třeboutická stráň) v k.ú. Litoměřice mezi PF ČR a Městem Litoměřice

předložen návrh na smír

3.            pojmenování nově vznikající ulice dle přiloženého podkladu jménem „Višňová“

v k.ú. Pokratice

4.            pronájem části pozemku p.č.1345 / 1 o výměře cca 5.000 m2 v k.ú. Pokratice

od POZEMKOVÉHO FONDU ČR ( cca 1.000 Kč/rok )

5.         trvalé přidělení dispozičního bytu maximálně o vel. 2+1 pro účely integrace azylantů

6.         výpověď z nebytového prostoru Kosmonautů 16, Litoměřice Firmě Tvrdík

s tříměsíční výpovědní lhůtou a výpověď z nebytového prostoru MUDr. Černému

z nebytových prostor Alšova ul. 880/8, Litoměřice s tříměsíční výpovědní lhůtou

7.            předložený předběžný scénář programu Vinobraní 2001 dne 29. 9. 2001 včetně hodiny

ukončení programu v 03:00 hod. a výši vstupného 40,- Kč a 20,- Kč (finanční

prostředky získané ze vstupného budou použity na spolufinancování akce)

8.            předložený program jednání zastupitelstva  města dne 23.8.2001 (viz příloha orig.

zápisu)

9.         zálohu na mimořádnou odměnu řediteli PO Městská nemocnice MUDr. M.Jiránkovi

za rok 2001 ve výši dle doporučení dozorčí rady s tím, že ukládá řediteli MěN Lito-

měřice zajistit splnění úkolu RM č. 1/12 a informovat o tom RM v náhradním termínu

do 15.9.2001 písemnou zprávou a dále ukládá řediteli MěN zajistit stabilizaci lékařů

MěN Litoměřice a to v termínu do 30.11.2001.

10.            jednorázový příspěvek p. Karlu Dundrovi na uspořádání celorepublikového závodu
horských kol max. do výše 10.000,- Kč na úhradu předložených faktur spojených
s touto akcí

 

II.            neschvaluje:

1.         výměnu bytu mezi Olgou Kodešovou, bytem 28. října 883/34 v Litoměřicích

o velikosti 2+1 a Markem Hroudou, bytem Křižíkova 1229/10 v Litoměřicích

o velikosti 1+1

III.        bere na vědomí:

1.            informaci o Návrzích změn územního plánu obce Litoměřice a o dalším postupu

plánování zbudování průmyslových zón Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

IV.        ukládá:

1.            odborům SMMaBH a ÚRM specifikovat pozemky potřebné pro město, které jsou

            předmětem soudního řízení ve věci určení vlastníka pozemků (zahrádkářská

kolonie – Třeboutická stráň) v k.ú. Litoměřice mezi Pozemkovým fondem ČR a

Městem Litoměřice uvedené v příloze ke smlouvě ze dne 3.4.1981 v termínu

do 17.8.2001

V.            revokuje:

1.         své rozhodnutí ze dne 23. 1. 2000, bod jednání č. 15/2 o přidělení bytu panu Zacharie

Bako

VI.            doporučuje:

1.            zastupitelstvu Města prodej domu po ukončení nájemního vztahu v objektu

ul. Alšova 880/8, Litoměřice formou veřejné nabídky

VII.            stahuje:

1.            z programu jednání žádost ing. M. Kadeřábkové o vydání předchozího souhlasu

s výkonem podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 73 odst. 4  Zákoníku práce.

Tuto záležitost předat k prověření právníkovi.

 

VIII.            stanovuje:

1.            s platností od 1. 8. 2001 na návrh tajemníka MěÚ mzdové (platové) úpravy u těchto

vedoucích odborů:

Ing. Milan Melcher                        - stanovení příplatku za vedení

                        Ing. Brunclíková Venuše - úprava příplatku za vedení + úprava osobního

  ohodnocení

                        p. Melenová Libuše                        - úprava osobního ohodnocení

                        p. Bitrichová Helena              - úprava osobního ohodnocení

            Mzdové (platové) změny jednotlivých vedoucích odborů jsou přílohou originálu

zápisu.

            p. Antonín Terber                                       ing. Margita Kadeřábková

                        místostarosta                                                   místostarostka            


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu