Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení z jednání RM 10.08.2006

USNESENÍ

výpis

ze 16. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 10.8. 2006

od 12:15 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno: 9 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství pro Bazar Mojito bar, Mostecká 3, ul. Litoměřice za účelem organizování letní párty dne 26.8.2006. Firma zajistí, aby ukotvení stanu bylo provedeno tak, aby nedošlo k poškození dlažby. Zároveň zajistí pořadatelskou službu, bude informovat o konání akce obyvatele bydlících v přilehlých ulicích a projedná a vyřeší případné požadavky s majiteli parkovacích karet v této lokalitě.

2.            Aktualizaci Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice se zapracováním připomínky místostarosty ing. Palána (viz příloha orig. zápisu).

3.            pronájem pozemku p.č.2354/26 v k.ú.Pokratice pro Marka Slabého, Litoměřice za účelem provozování venkovního sezení před Restaurací Družba.

4.         Dodatek č. 2 ke smlouvě s TSM Litoměřice o provedení prací na úseku údržby a čistoty města a ploch městské zeleně v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

5.         účast Města Litoměřice v projektu „Rozvoje kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji“ a zároveň schvaluje vytvoření 1 pracovního místa v rámci realizace tohoto projektu.

6.         seznam náhradníků do komise na akci „Parkové úpravy plochy za hradbami U Hvězdárny“.

náhradníci:       

Mgr. Petr Hermann, ing. Pavel Gryndler, ing. arch. Jiří Jarkovský, p. Luděk Veselý, pí Jana Vojtilová, zástupce hospodářské komory. 

7.         na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se zvyšuje od 1.ledna 2007 nájemné v bytech v majetku Města Litoměřice ze současných 16,86 Kč/m2 na výši 17,28 Kč/m2. Zákon nabyl účinnosti 31.března 2006.

8.         výši nájmu na odstavné plochy v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za cenu 100,- Kč/m2/rok.

9.            pronájem NP v objektu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích firmám Slaboch Zdeněk, Školní 299, Litoměřice a CYKLOMAX spol. s r.o., Bělohorská 198, Praha 6 (viz příloha orig,. návrhu).

10.       na základě rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích přidělení ubytovací jednotky číslo 212, o velikosti 18 m2, Ubytovna Želetice č.p. 2187/11,  pro paní Evu Černou, Litoměřice. Prostor k uskladnění případných movitých věcí je připraven také v objektu Ubytovny Želetice.     

11.            provedení stavebních úprav ze strany Města v budově Sovova 2/480 v Litoměřicích za finanční spoluúčasti nájemce - LINGUA UNIVERSAL – soukromá základní škola s.r.o. ve výši dorovnání ceny díla nad 500.000,-Kč. Finanční plnění ze strany Města bude z výsledku hospodaření – zisku (výsledovky) OS BH. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi zhotovitelem a Městem Litoměřice a bude vypracován dodatek k nájemní smlouvě s ohledem na schválení financování stavebních úprav.

12.       přidělení služebních bytů Vazební věznice v ulici Pražská 89/8 LTM do 31.12.2006 a Policie ČR LTM v ulici Raisova 1921/3 na dobu určitou 1 roku.

13.            jednostranné upuštění od vymáhání „nepatrné“ pohledávky ve výši 250,-Kč (viz.příloha orig. zápisu).

14.       výpověď z nájmu bytu č. 8, o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě čp. 986/29 v ulici Mrázova v Litoměřicích se zajištěním bytové náhrady v Ubytovně pro sociálně slabé občany v Želetické ulici 2187/11, Litoměřice.

15.       dohodu o splátkách se splatností 4 měsíce pro společnost Beneš plus s.r.o. (dohoda příloha orig. zápisu).

16.            poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na výroční koncert a 9.000,- Kč na vánoční koncert z rozpočtové rezervy města Litoměřice na rok 2006 pro Pěvecké sdružení litoměřických učitelů.

17.            poskytnutí prostor divadla K.H.M. v Litoměřicích v rámci akce 30. ročník výstavy Zahrady Čech pořádané společností Výstavy s.r.o. a zároveň schvaluje příspěvek pro PO MKZ Litoměřice ve výši 11.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na rok 2006 ke krytí nákladů souvisejících s touto akcí.

18.       smlouvu o zajištění reklamy v rámci provozování lodní dopravy na Labi s Ivo Kalvasem, IČ : 640 03 914 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

19.            předložený návrh na přerozdělení kapacity školní jídelny a školní družiny ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu).

20.            poskytnutí finančního příspěvku 10.000,- Kč na Mistrovství ČR ve footbagu 2006 z rozpočtu komise výchovy, vzdělání a sportu při RM.

II.             neschvaluje:

1.         smlouvu o vzájemné spolupráci s firmou ATLANTIS MARSHAL, Pod Višňovkou 31/1661, Praha 4 (viz příloha orig. zápisu).

III.        ruší:

1.         své usnesení č. II./2 ze dne 13.7.2006

2.            vyhlášené výběrové řízení na akci „Parkové úpravy plochy za hradbami U Hvězdárny“

IV.             pověřuje:

1.         ing. Palána jednat s firmami Slaboch Zdeněk, Školní 299, Litoměřice a CYKLOMAX spol. s r.o., Bělohorská 198, Praha 6 o způsobu užívání nájmu těchto NP (dopravní aspekty) v objektu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

2.         Mgr. Hermanna projednat příspěvek ke 20.výročí  sboru Míšeň a tento zapracovat do rozpočtu města 2007.

V.         vydává:

1.         Nařízení č. 9 / 2006, kterým se ruší Nařízení č. 8 / 2006 o zákazu vstupů do lesů. Toto Nařízení nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu (Nařízení příloha orig. zápisu).

VI.        ukládá:

1.         OSBH realizovat nabídkové řízení na pronájem zbylých NP a ploch v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

2.         ředitelce Knihovny K.H.M. v Litoměřicích v rámci usnesení RM č.V./1 ze dne 29.6. 2006 vrátit finanční prostředky po ukončení závěrky 2006 do rozpočtu města Litoměřice.

3.            starostovi města realizovat provedení auditu OSBH v nejbližším možném termínu se zaměřením na tyto oblasti:  

- prověření nájemních smluv

- vymáhání pohledávek (splátkové kalendáře, právnické služby)

- zadávání zakázek

- plnění rozpočtu

VII.            revokuje:

1.         své usnesení č. I./3 ze 14.jednání RM ze dne 13.7.2006.

VIII.            opravuje:

1.         své usnesení č. I./13 ze dne 29.6.2006 týkající se přerozdělení kapacity školní jídelny a družiny ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

IX.        bere na vědomí:

1.         řešení úhrady ztráty TSM z roku 2005 tímto způsobem:

-          v případě, že na konci účetního období bude vykázána ztráta, bude ze strany města poskytnut příspěvek v takové výši, aby výsledný součet hospodářského výsledku z hlavní a vedlejší činnosti činil maximálně 300 tis. Kč (limit pro zdanění z hlediska daně z příjmů).

-     v následujících letech bude zbývající ztráta postupně umořována ze zisku vytvořeného ve vedlejší    činnosti.

2.                     čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice.

3.                     čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO Městská sportovní zařízení, Zahradnická 28, Litoměřice.

4.                     čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO MŠ Masarykova 30,  Litoměřice.

5.                     čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, Litoměřice.

6.                     čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO CŠJ Svosíkova 7, Litoměřice.

7.                     čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO Knihovna K.H.Máchy, Litoměřice.

8.                     čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice.

9.                     čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO DDM Litoměřice.

10.                   čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO Centrum SRDIČKO, ul. Revoluční 32/846, Litoměřice.

11.                   čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO ZŠ Na Valech 53, Litoměřice.

12.                   čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO ZŠ Boženy Němcové 2, Litoměřice.

13.                   čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006.PO ZŠ Masarykova, Svojsíkova 5, Litoměřice.

14.                   čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice.

15.                   čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO ZŠ Ladova 5, Litoměřice.

16.                   čerpání rozpočtu za I.pololetí 2006 a výkaz zisků a ztrát, rozvahu k 30.6.2006 PO ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice.

17.       žádost ředitelky Knihovny K.H.M v Litoměřicích o uvolnění z funkce.

Jiří Landa                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

             místostarosta města                                                     starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu