Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 28.8.2008

USNESENÍ

výpis

ze 16. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 28.8.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         předloženou úpravu rozpočtu a nový účetní rozvrh pro rok 2008 PO Masarykova ZŠ, Svojsíkova  5, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

2.         předloženou úpravu rozpočtu PO Městská sportovní zařízení, Zahradnická 28, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.         předloženou úpravu rozpočtu PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

4.         předloženou úpravu rozpočtu PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

5.         složení výběrové komise pro veřejnou zakázku – Střednědobé investiční úvěry na dotační projekty – „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu“ a „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce dle § 659 a násl.OZ na stroj k sekání trávy Starjet Exclusive AJ-102, výrobní číslo SJ17455 mezi Městem Litoměřice a PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce dle § 659 a násl.OZ na stroj k sekání trávy Starjet Exclusive AJ-102, výrobní číslo SJ17461 mezi Městem Litoměřice a PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

8.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro Hospic sv. Štěpána, Rybářské nám. 662/4, Litoměřice za účelem pořádání benefičního koncertu pro Hospic sv. Štěpána dne 11.10.2008.

9.         přidělení bytu v ulici Boženy Němcové 2, Litoměřice, pro školníka R. Sydora od 1.11.2008 do 31.7.2009, bez nároku na náhradu bytu po ukončení pracovního poměru. Nájemné za dobu prázdného školnického bytu uhradí na účet OSBH Základní škola.

10.       prodloužení výpůjčky – smlouvy č. 274 k objektu č. 39 na p.č.4008/105, garáž výměra 148 m2 v k.ú. Litoměřice a dodatku č.1 do 28.9.2008, na dobu neurčitou Ministerstvu vnitra - Policie ČR, Lidické nám. 899/9, 400 01 Ústí nad Labem.

11.       přidělení NP v KDH, budova 019, st.p.č. 4008/16 pro ArrowCredit s.r.o., se sídlem Želetická 1990/5, Litoměřice, IČ: 25437241, DIČ: CZ25437241 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

12.       prodej bytu č. 5 na adrese České Armády 932/31, Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu se složením kauce. Termín vyvěšení nabídky je 29.8.2008. Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, zástupce RM J. Tvrdík. Otevírání obálek proběhne 24.9.2008 v 15:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ (budova ČNIS na Mírovém nám.).

13.       změnu organizační struktury správního odboru s účinností k 1.9.2008 (změny v org. struktuře správního odboru viz příloha orig.zápisu).

14.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města pro Cech českých vinařů, Náměstí Míru 54, Mělník, na podporu propagace českých vín u příležitosti konání výstavy Zahrada Čech 2008 ve dnech 19.-27.9.2008.

15.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtové rezervy města pro Sport Judo 8. ZŠ Litoměřice na podporu účasti na ME v Polsku.

16.       finanční dar pro Ing. Antonína Kučeru, CSc. ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města za vykonanou práci v DR Městské nemocnice v Litoměřicích.

17.       po obdržení písemné rezignace místostarosty Ing. Ivana Palána na funkci uvolněného místostarosty ke dni 31.8.2008, kterou obdržel starosta v 11.50 hodin, rozšíření programu jednání o další bod, a to odvolání a jmenování ředitele PO TSM a schválení vyplacení odstupného v případě ukončení pracovního poměru dohodou.

18.       příspěvkové organizaci Technické služby města Litoměřic vyplacení odstupného odvolanému řediteli Ing. Ivanu Palánovi (viz příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro Greenpeace ČR, Prvního Pluku 12, Praha 8 za účelem pořádání putovní výstavy uměleckých fotografií spojené s promítáním krátkých klipů dne 8.9.-9.9.2008.

III.        bere na vědomí:

1.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu).

2.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

4.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

5.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu).

6.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO ZŠ Boženy Němcové 2, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

7.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 (viz příloha orig. zápisu).

8.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO Městská sportovní zařízení, Zahradnická 28, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

9.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

10.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO  Knihovna K.H.Máchy, Mírové náměstí 26, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

11.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, výkaz zisku ztrát a rozvahu PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

12.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 32/1846, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

13.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 (viz příloha orig. zápisu).

14.       čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22 (viz příloha orig. zápisu).

15.       rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2008 PO Městská nemocnice, Žitenická 18, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

16.       rezignaci Ing. Antonína Kučery, CSc. na členství v Dozorčí radě Městské nemocnice v Litoměřicích k 31.8.2008.

IV.        jmenuje:

1.         pana Josefa Věrnocha a paní Radku Kmochovou členy Školské rady Masarykovy základní školy, Svojsíkova 5, Litoměřice za zřizovatele.

2.         pana Jana Smolíka ředitelem příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřic na dobu určitou od 1.9.2008 do 30.6.2009.

V.         potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení - firmu Metall Quatro, spol. s.r.o., Most na akci „ZŠ Ladova Litoměřice – Zateplení objektů a výměna oken“.

VI.        pověřuje:

1.         starostu města k podpisu smlouvy o dílo na „ZŠ Ladova Litoměřice - Zateplení objektů a výměna oken“ s firmou Metall Quatro, spol. s.r.o., Most (smlouva viz příloha orig. zápisu).

VII.       ruší:

1.         podmínku ve svém usnesení č. V/1 ze dne 6.5.2008 u bytu č. 4, Teplická 1676/6, Litoměřice.

VIII.      odvolává:

1.         Ing. Ivana Palána z funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice ke dni 1.9.2008.

    Jaroslav Tvrdík                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                          starosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu