Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.8.2009 (2)

USNESENÍ

V Ý P I S

z 16. jednání Rady města Litoměřic konané dne 6.8. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         převod HV za rok 2008 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích  do rezervního fondu ve výši 951 273,81 Kč a současně úhradu ztráty z roku 2007  ve výši  608 061,72 Kč z rezervního fondu.Plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009  PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, a odpisový plán na rok 2009 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

2.         zábor veřejného prostranství – části poz. č. 2718/1 za účelem umístění triboardu  pro ČSSD Litoměřice na den 1.10.2009

3.            výsledek projednání víceprací provedených na základě „Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění „ dle § 23 odst. 7) písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků na akci „Svatostánek českého vinařství“ – firma KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s., Půlkruhová 20, Praha 6.

4.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s., Půlkruhová 20, Praha 6 na akci „Svatostánek českého vinařství (viz. příloha orig. zápisu)

5.         uzavření smlouvy mezi firmou ABOND, s.r.o., Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem a Technickými službami Litoměřice na akci „Umístění reklamních panelů na sloupech veřejného osvětlení v Litoměřicích“ (viz příloha orig.zápisu) za podmínky prokázání bezdlužnosti žádající společnosti, jejího majitele a jednatele vůči Městu a se zapracováním připomínek členů RM k textu smlouvy.

6.         uzavření smlouvy s firmou JJB – Ing.-Praha, s.r.o. na akci „Litoměřice – gotický hrad, Svatostánek českého vinařství – zpracování PD interiérů“ (viz příloha orig.zápisu)

7.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Kovoslužba OTS, a.s., Tovačovského 2, Praha 3 na akci „DD – dodavatel varny a prádelny“

(viz příloha orig. zápisu)

8.         uzavření smlouvy s firmou  DAPS s r.o. na akci „Zřízení přechodu pro chodce – ul. Plešivecká, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

9.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Petra Křečka, Mezinárodní veřejný přístav Píšťany 3, Žalhostice za účelem parkování cca 30 válečných vozidel dne 15.8.2009.

10.            objednávku u firmy Madisson s.r.o. Praha na akci „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice -

            Pořízení rehabilitačních pomůcek“

11.            objednávku u firmy Vermeiren ČR s.r.o. na akci „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice -

            Pořízení zdravotnických pomůcek“

12.            objednávku u firmy Roman Průša, Velká Krajská 3/45, Litoměřice na akci „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice – Pořízení výpočetní techniky“

           

13.       dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě na provozování Domova pro seniory v Litoměřicích. (viz příloha orig.zápisu)

14.       dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na správcovskou činnost a zajištění rozvojové a udržovací péče o vegetační plochy v parku „U Hvězdárny“ s firmou N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o. s prodloužením platnosti do 31.8.2013 (viz příloha orig.zápisu)

15.       uzavření smlouvy o dílo s firmou BABKA, s.r.o, K Letišti 688, 339 01 Klatovy na akci: Zpracování propagačního materiálu – Průvodce městem – při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha orig.zápisu)

16.       Chartu Evropského týdne mobility 2009. Město Litoměřice se připojuje k Evropskému týdnu mobility (16. - 22. září 2009) tím, že po dobu celého týdne bude organizovat akce, které budou brát v potaz letošní motto: "Naše město – naše klima“ (viz příloha orig.zápisu)

17.       přidělení finančních prostředků ve výši 20.000,-Kč z rozpočtu města (kap. 91 – UZ 09103 - Oddělení projektů a strategií) na projekt či aktivitu, která bude doporučena občany města v rámci veřejného projednávání aktualizace strategických dokumentů města v rámci Fóra Zdravého města Litoměřice dne 8. 9.2009

18.       dodatek č. 3 smlouvy o dílo zakázky „ZŠ Ladova Litoměřice-zateplení objektů a výměna oken“ s firmou Metall Quatro spol. s r.o. Most (viz příloha orig.zápisu)

19.       uzavření dohody o splátkách  pro Ludmilu Matičkovou, bytem Litoměřice, na částku 7.743,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig.zápisu)

20.       uzavření dohody o splátkách  pro Jaroslavu Nečilovou, Litoměřice, na částku 5.655,-Kč. Výše splátky činí 700,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig.zápisu)

21.            rozúčtování ceny pozemku p.č. 1324 o velikosti 1039 m2 v ceně měsíčního nájemného ve výši 5.575,- Kč na jednotlivé nájemce formou jednotné ceny pro všechny nájemce ve výši 3.936,-Kč/kalendářní rok.

22.       na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se zvyšuje od 1.ledna 2010 nájemné v bytech v majetku Města Litoměřice ze současných 19,81 Kč/m2 na výši 25,18 Kč/m2. Zákon nabyl účinnosti 31.března 2006.

23.       na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů „Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného“ a způsob doručení oznámení nájemníkům prokazatelným vložením do dopisních schránek. O vložení bude sepsán protokol se seznamem nájemníků domu a stvrzen podpisem pracovníka OSBH a hlídky Městské Policie. Protokoly budou uloženy na OSBH(viz příloha orig.zápisu)

24.       přidělení NP v ulici ČA 163/17 o celkové výměře 50,43 m2  MUDr. Milanu Duškovi ve výši 350,- Kč/m2/rok.

25.       přidělení NP v ulici ČA 163/17 o celkové výměře 46,32 m2  paní Dagmar Pelikusové ve výši 350,- Kč/m2/rok.

26.            ukončení nájmu NP v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice dohodou, zkrácením výpovědní lhůty ke dni 31.7.2009, se společností CAR CLUB s.r.o., Lánovská 633, Vrchlabí.

27.       složení výběrové komise a podmínky výběrového řízení na ředitele/ku Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz.příloha orig. zápisu).

28.            následující organizační změny MěÚ Litoměřice:

a) U odboru ekonomického ruší tabulkové místo „Správce výdajů – banka, finanční agenda“ s účinností 1.11.2009 a tabulkové místo „Inventarizace“ s účinností od 1.3.2010.

b) Dvě místa „Mzdová účtárna PaM“ se vyjímají z organizační struktury ekonomického odboru a budou spadat přímo pod tajemníka MěÚ, a to s účinností od 1.9.2009.

c) U odboru sociálních věcí a zdravotnictví se zřizuje místo „Koordinátora veřejných prací“, které bude spadat přímo pod vedoucího odboru. Toto místo se zřizuje s účinností od 1.9.2009 po dobu poskytnutí dotace na mzdové prostředky z Úřadu práce, nejdéle však na dobu 1 roku.

d) Převod tabulkového místa projektového manažera geotermálního vrtu z odboru životního prostředí na oddělení projektů a strategií.

29.       zábor veřejného prostranství za účelem umístění stánku s pečenými ořechy pro pana Rona Meerts v prostoru Mírového náměstí a Dlouhé ulice. Samotné umístění stánku je podmíněno souhlasným stanoviskem příslušných odborů MěÚ.

30.            navýšení kapacity školního klubu z 80 na 120 žáků na Základní škole Litoměřice, Ladova 5.

31.       uzavření dodatku smlouvy o dílo s Evou Břeňovou na vydávání „Radničního zpravodaje“ v roce 2009 spočívající v navýšení odměny o měsíční částku ve výši 1.500,-Kč  s účinností od 1.9.2009

II.            souhlasí:

1.         jako zřizovatel Základní školy, U Stadionu 4, Litoměřice, s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Přírodopis lehce zábavně - elektronická učebnice přírodopisu pro ZŠ", financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa: Počáteční vzdělávání), mezi Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice a ATIKING s.r.o., Křeslická 1532/2a, 100 00 Praha 10 (viz příloha orig.zápisu)

III.            doporučuje:

1            ponechat světelné signalizační zařízení v ul.Na Valech a na křižovatkách s ul. Sovova a Osvobození

2.       ZM prodej bytů:

-          Družstevní 1756/25, Litoměřice, byt číslo 22 ve výši  152.736,- Kč

-          A.Muchy 415/23, Litoměřice byt číslo 41 ve výši  268.511,- Kč

-          Revoluční  1834/8, Litoměřice byt číslo 60 ve výši 136.192,- Kč

3.         zařadit investici na akci „Oprava vnějších omítek a oken domu České armády 163/17, Litoměřice“ do rozpočtu na rok 2010.

IV.             pověřuje:

1.            vedoucího ODaSH jednáním o podmínkách pevné instalace světelného zařízení Na Valech a dále ho pověřuje jednáním o vybudování kruhové křižovatky na Vojtěšském náměstí (křižovatka České armády,Liškova a Mrázova)

2.         pana starostu podepsáním Charty Evropského týdne mobility 2009

V.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení firmu JJB – Ing.-Praha, s.r.o., Vanková 14/799,Praha 8 na akci „Litoměřice – gotický hrad, Svatostánek českého vinařství – zpracování PD interiérů“

2.            vítězného uchazeče výběrového řízení firmu DAPS, s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice  na akci „Zřízení přechodu pro chodce – ul. Plešivecká, Litoměřice“

3.            vítězného uchazeče výběrového řízení : „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – Pořízení rehabilitačních pomůcek“ firmu Madisson s.r.o., Praha

4.            vítězného uchazeče výběrového řízení : „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – Pořízení zdravotnických pomůcek“ firmu Vermeiren ČR, s.r.o.

5.            vítězného uchazeče výběrového řízení : „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – Pořízení 11 ks PC sestav vč. operačního systému, serveru a 11 ks tiskáren“ firmu Roman Průša, Velká Krajská 3/45, Litoměřice

VI.        ukládá:

1.            tajemníkovi města, aby zajistil splnění doporučení interního auditu ve vazbě na ekonomický odbor (vzhledem k výsledku veřejnosprávní kontroly u PO MKZ Litoměřice)

2.         OÚRM oslovit ČSSD v záležitosti doplnění tonáže kamionu za účelem povolení umístění tohoto kamionu v prostoru Mírového náměstí na akci 1.10.2009

3.            správnímu odboru provést rozpočtové opatření na pokrytí zvýšených nákladů

na vydávání „Radničního zpravodaje“

VII.            uděluje:

1.         odměnu ředitelům PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice – Kamilu Soukupovi, ředitelce Městských kulturních zařízení Litoměřice Ing. Věře Kmoníčkové a bývalému řediteli TSM Litoměřice Janu Smolíkovi (viz příloha orig.zápisu)

VIII.            revokuje:

1.         své usnesení č. I/1. ze dne 7.5.2009

2.         své usnesení č. II/1. ze dne 16.7.2009

3.         své usnesení č. VIII/1. ze dne 7.5.2009

IX.        bere na vědomí:

1.            informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Litoměřice, na Valech 2028

2.            závěrečnou zprávu projektanta o měření světelného signalizačního zařízení v ulicích Na Valech, Osvobozeni a Sovova

3.         konání mítinku politické strany ODS na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 11.9. a 30.9.2009

4.         konání politické akce ČSSD na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 1.10.2009

5.            informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za

II. čtvrtletí roku 2009 (viz příloha orig. zápisu)

6.            hospodářský výsledek za rok 2008 ve výši 951 273,81,-Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok   2009 s ohledem na rozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009;  plán nákladů a výnosů  na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2008 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

       Jiří Landa                                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                       starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu