Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 27.7.2010

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 27.7.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 5 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Ing.Petrem Urbanem – projektová kancelář,  Jana Zajíce 2772/1 , 400 11 Ústí nad Labem na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby “Litoměřice - Miřejovická stráň, komunikace Broskvová, Trnková“ (viz.příloha orig.zápisu)

2.         uzavření dohody o splátkách  pro Štěpánku Toutovou, bytem Litoměřice, na částku 5.044,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

3.         uzavření dohody o splátkách  pro Nabeelu Bashir, bytem Litoměřice, na částku 8.388,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

4.         uzavření dohody o splátkách  pro Danu Kešelovou, bytem Litoměřice, na částku 28.335,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 9.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

5.         uzavření dohody o splátkách  pro Jaroslavu Nečilovou, bytem  Litoměřice, na částku 5.843,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 600,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.         80% prominutí poplatku z prodlení z částky 1.766,-Kč (tedy 1.413,-Kč) pro Jaroslavu Nečilovou, bytem Litoměřice

7.         prodloužení NS k nemovitosti č.p. 2187/11 v ulici Želetická 2187/11, Litoměřice do 31.12.2017, nájemce NADĚJE o.s. se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, pobočka Litoměřice, Želetická 11, 412 01 Litoměřice, zastoupená : Bc. Alešem Slavíčkem, ředitelem oblasti

8.         rozšíření pronájmu garážového stání o 20 mv NP v KDH budova 099 , st.p.č. 4008/125 Litoměřice, nájemce Mgr. Jana Šímová, bytem Litoměřice, IČ : 49916904, od 1.8.2010 do 30.4.2011

9.         poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Pavla Tokara do 31.1.2011.

10.       poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Ladislava Halušku do 31.1.2011.

11.       navýšení kapacity  žáků ve školní družině  ze 120  na  140 žáků  na  ZŠ Ladova 5, Litoměřice.

12.       program na zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5.8.2010 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu se sídlem Mírové nám. 15/7 v Litoměřicích.

Program:

I.          a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.7.2010
 2. Informace o zhodnocení volných zdrojů
 3. Plnění rozpočtu za období 1-6/2010
 4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za výherní hrací přístroje
 5. Půjčka z fondu bydlení
 6. Prohlášení farního domu ČCE za „Místní kulturní památku“
 7. Schválení 3. komunitního plánu sociálních služeb města na období 2010 – 2013

8.   Schválení podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011 – 2013“ 

9.   Schválení podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt „Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a  poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011-2012“

 1. Splátkový kalendář
 2. Schválení půjčky o.s.SEVER (dle jednání FV)

Majetkové záležitosti:

12.   Směna pozemků v majetku obce (Střelecký ostrov – ubytovací zařízení, tenisový areál, veslařský   areál), za pozemky v majetku TJ Slavoj Litoměřice

 1. Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek v ul. Mrázova čp. 986 v Litoměřicích

Záměry :

 1. Prodej části pozemku p.č. 1265/21 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Pokratice

15. Prodej části pozemku p.č. 451 v k.ú. Litoměřice

16.   Prodej části pozemku p.č. 144  a části pozemku p.č. 150/1 v k.ú. Pokratice

17. Prodej pozemku p.č. 3258/3 o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice

18.   Prodej pozemku p.č. 363/3 o výměře 58 mv k.ú. Pokratice s možností směny části pozemku p.č. 363/3 za pozemek p.č. 411 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice

 1. Prodej nemovitostí  (jiné stavby bez č.p.) včetně pozemků : p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, p.č. 4008/16 o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 ma p.č. 4008/22 o výměře 659 m2 v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH)
 2. Prodej pozemku p.č. 1546/1 o výměře 120 ma p.č. 1546/2 o výměře 46 mv k.ú. Litoměřice

Prodeje :

 1. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor II.A, evidenční číslo 22
 2. Prodej části pozemku p.č. 1240/19 v k.ú. Litoměřice
 3. Prodej pozemku p.č. 1345/168 o výměře 58 m2 v k.ú. Pokratice
 4. Prodej pozemku p.č. 194/30 o výměře 132 m2 v k.ú. Pokratice
 5. Prodeje části pozemku p.č. 1247/2 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Pokratice
 6. Revokace usnesení pod bodem I/22 ZM ze dne 27.05.10

27.   Zřízení věcných břemen chůze a jízdy k pozemkům p.č. 5533/5, 4690/3,4690/1, 4682/2, 4682/4,4682/3, 4683, 4684 v k.ú. Litoměřice a umístění podzemního elektrizačního zařízení kabelu VN na pozemcích p.č.4692, 4690/1 v k.ú. Litoměřice

 1. Aktualizace směrnice : Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým
 2. Aktualizace směrnice : Zásady prodeje opuštěných a neudržovaných hrobů, hrobek a urnových míst na Městském hřbitově v Litoměřicích.

30.   Prodej bytových jednotek po prověření (RM 27.7. 2010) ul. A. Muchy  416/1,  Topolčianská  425/16, Litoměřice

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

13.       uzavření smlouvy o dílo se společností M.C. TRITON, spol. s r.o., Evropská 423/178, Praha 6 na zajištění realizace projektu  „Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice“

14.       zábor veřejného prostranství – části ul. Na Valech a ul. Novobranská v Litoměřicích pro U.F.O.Pictures, s.r.o., Na spádem 202/17, Praha 47 za účelem natáčení českého celovečerního filmu „Lidice“ dne 5. – 6.8. a 10.8.2010 za částku 5.000,- Kč.

15.       uzavření  nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v areálu Kalich arény uzavíranou mezi PO Městská sportovní zařízení a KMKL s.r.o., Liškova1773/61, Litoměřice na provozování občerstvení (smlouva příloha orig. zápisu)

II.         potvrzuje:

1.         na doporučení výběrové komise  vítězného uchazeče v rámci výběrového řízení

na zajištění realizace projektu  „Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice“, kterým se stala společnost M.C. TRITON, spol. s r.o., Evropská 423/178, Praha   6

III.        doporučuje ZM:

1.         schválení 3. komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období let 2010 – 2013 (viz příloha orig.zápisu)

2.         schválit podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011 – 2013“

3.         schválit podání žádosti o dotaci do OP LZZ na projekt „Vzdělávání sociálních pracovníků Městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011– 2012“

4.         prodej bytu v domě ulice:

-          Topolčianská 425/16, Litoměřice, byt číslo 15  ve výši 123.928,- Kč

-     A.Muchy 416/17, Litoměřice, byt číslo 24  ve  výši  151.137,- Kč

IV.        bere na vědomí:

1.         informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za II. čtvrtletí roku 2010 (viz příloha orig. zápisu)

2.         informaci o projektu „Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice“

3.         podobu loga Svatostánku českého vinařství dle představeného návrhu

        Jiří Landa                                                                                              Mgr. Václav Červín

místostarosta města                                                                                    místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu